Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej IMPEL S.A. w roku 2014.

 

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A. (dalej: Komitet) został powołany przez Radę uchwałą nr 37/IX/2014 z dnia 17 października 2014 roku w oparciu o Ustawę o biegłych rewi­dentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649) oraz na podstawie §7a Regulaminu Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

Komitet został powołany w składzie:

-      Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,

-      Edward Laufer – Członek Komitetu,

-      Józef Biegaj – Członek Komitetu.

 

Przewodniczący Komitetu, Pan Piotr Urbańczyk spełnia warunki niezależności oraz posiada kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.

 

Do dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą REGULAMINU FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A., Komitet Audytu działał w oparciu o dokument pt. „Zasady sprawowania przez Radę Nadzorczą Impel S.A. nadzoru nad procesami sprawozdawczości finansowej, kontro­lą wewnętrzną, zarządzania ryzykiem i rewizją finansową w Spółce w ramach wypełniania zadań komitetu audytu wynikających z art.86 ust.7 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym” przyjęty przez Radę w dniu 19 grudnia 2013 roku.

 

W 2014 roku posiedzenie Komitetu odbyło się 17 października 2014 roku i miało charakter organizacyjny.   
 

Na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 roku Komitet Audytu dokonał uzgodnień treści regulaminu funkcjonowania oraz ustalił plan pracy na rok 2015, które zostały przyjęte uchwałami przez Radę Nadzorczą Impel S.A. w dniu
6 lutego 2015 roku.  Posiedzenie było również poświęcone zagadnieniom organizacji procesu  badania sprawozdań finansowych oraz planami kontroli wewnętrznej w jednostkach biznesowych JB1 i JB2 . Komitet zatwierdził przedstawione plany.  Na posiedzeniu był obecny biegły rewident oraz  Wiceprezes Zarządu  Impel S.A. odpowiedzialnym za proces prowadzenia ksiąg rachunkowych w Grupie Kapitałowej Impel.

 

Kolejne posiedzenie Komitetu Audytu w dniu 10 marca 2015 roku było poświęcone omówieniu wyników  badania  sprawozdań finansowych  za 2014 rok. Obecny na posiedzeniu biegły rewident przedstawił wnioski  wynikające  z badania oraz „Kwestie wymagające profesjonalnej oceny i szacunków.

 

Na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 roku Komitet spotkał się z Dyrektorami Biur Kontroli Wewnętrznej działającymi  w jednostkach biznesowych w celu omówienia wniosków z kontroli w 2014 roku, a  także ustalił i przyjął  treść niniejszego sprawozdania.

 

Zdaniem Komitetu Audytu:

 

  1. Jednostkowe sprawozdania Impel S.A. oraz skonsolidowane sprawozdania Grupy Impel  we wszystkich istotnych aspektach zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy.
  2. Sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki i Grupy Impel obrazują prawdziwy i rzetelny ich stan.
  3. W aktywach Grupy Impel  są aktywa, które wymagają uwagi i okresowej profesjonalnej oceny gdyż zmiany ich wartości mogą istotnie  wpłynąć na wyniki finansowe w kolejnych okresach  obrachunkowych. Dotyczy to przed wszystkim :  wartości firmy, wynikającej  z nabywania podmiotów gospodarczych po cenach wyższych niż przejmowane aktywa netto, której skumulowana wartość wykazana w bilansie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 48.216 tys. zł,  aktywa na podatek odroczony  w wysokości 32.447 tys. zł  oraz należności publiczno – prawnych, które są przedmiotem postępowania podatkowego w wysokości 9.570 tys. zł. 
  4. Grupa Impel w sposób ciągły monitoruje ekspozycję na ryzyko i podejmuje działania w celu eliminacji zagrożeń. Ze względu na specyfikę działalności Grupy, w której przeważającym kosztem  są koszty pracy ryzyko związane z zarządzaniem  kosztami pracy i jej pochodnymi   pozostaje cały czas istotnym ryzykiem Grupy.
  5. Spółka ma sprawny system kontroli wewnętrznej wsparty zintegrowanym systemem informatycznym SAP. Dodatkowo w strukturze organizacyjnej Grupy na poziomach  jednostek biznesowych  działają Biura  Kontroli Wewnętrznej. Ze względu na szeroki  zakres działania Grup Impel oraz jej obroty Komitet Audytu  rekomenduje jednak wzmocnienie jednostek kontroli i audytu wewnętrznego.