Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A. ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ IMPEL S.A. WRAZ ZE ZWIĘZŁĄ OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI - 2014

 

1. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU.

 

Rada Nadzorcza Impel S.A. działa w oparciu o przepisy KSH,  Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Impel S.A. Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.

 

W roku 2014 Rada Nadzorcza Impel S.A. działała początkowo w składzie:

 1. prof. Krzysztof Obłój – Przewodniczący Rady,
 2. dr Andrzej Malinowski – Wiceprzewodniczący Rady,
 3. Piotr Pawłowski,
 4. Piotr Urbańczyk,
 5. Edward Laufer.

 

W dniu 11 sierpnia 2014 roku, na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane i będący obecni na tym Walnym, na podstawie art. 385 §1 KSH i §16 ust. 2.2 litera a) Statutu Impel S.A. rozszerzyli skład rady nadzorczej do 6 osób i powołali Pana Józefa Biegaja do składu Rady. Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz dzień wydania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

 • prof. Krzysztof Obłój - Przewodniczący Rady,
 • dr Andrzej Malinowski – Wiceprzewodniczący Rady,
 • Piotr Urbańczyk,
 • Piotr Pawłowski,
 • Edward Laufer,
 • Józef Biegaj.

 

W 2014 roku Rada odbyła 4 posiedzenia i podjęła 14 uchwał. Przedmiotem posiedzeń Rady była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki opierając się o dokumenty i informacje przedstawiane przez jej Zarząd. Głównymi priorytetami Rady były, podobnie jak w latach poprzednich:

 • realizacja statutowych obowiązków nadzoru korporacyjnego - w szczególności wspomaganie Zarządu w analizie rynku, budowie planu  dalszego rozwoju, celów strategicznych Zarządu,
 • analiza wyników finansowych i struktury kosztów Impel S.A., jak i poszczególnych spółek Grupy,
  a także wyników, wyodrębnionych w ramach organizacji Grupy, Jednostek Biznesowych i Linii Produktowych.

 

Działania Rady Nadzorczej w roku 2014 dotyczyły m.in.:

 • analizy rynku i konkurencji;
 • analizy poziomu satysfakcji klientów;
 • analizy głównych kontraktów i odbiorców;
 • analizy funkcjonowania jednostek biznesowych i linii produktowych;
 • analizy integracji jednostek po akwizycji;
 • analizy realizacji kluczowych projektów biznesowych i inwestycji;
 • analizy stanu spółek, które nie osiągnęły założonych rezultatów;
 • opiniowania planów finansowych - Rada zatwierdziła Plan Finansowy Grupy Impel na rok 2014
  i przeprowadzała bieżącą analizę jego realizacji;
 • analizy dynamiki ryzyk biznesowych na 2014;
 • analizy spraw spornych;
 • procesu komunikacji i realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z publicznego charakteru Impel S.A.,
 • zmian w polityce rachunkowości Grupy Impel,
 • oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności - Rada dokonała oceny sprawozdania finansowego Impel S.A. i Grupy Impel oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy za rok 2014;
 • opiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu - Rada zaopiniowała porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.

 

Rada, a po powołaniu Komitetu Audytu, Komitet Audytu  spotkał się także z audytorem Grupy, firmą Ernst&Young w celu omówienia zagadnień związanych ze śródrocznymi przeglądami i rocznymi badaniami sprawozdań finansowych. Oprócz ww. Rada analizowała założenia i priorytety strategiczne Grupy, funkcjonowanie spółek zagranicznych w ramach Grupy, potencjalne zmiany prawa wpływające na sytuację Spółki oraz politykę jakości usług i politykę personalną.

Do dnia 17 października Rada pełniła także rolę Komitetu Audytu in gremio w oparciu o dokument precyzujący aktywności Rady w roli Komitetu Audytu pt. „Zasady sprawowania przez Radę Nadzorczą Impel S.A. nadzoru nad procesami sprawozdawczości finansowej, kontro­lą wewnętrzną, zarządzania ryzykiem i rewizją finansową w Spółce w ramach wypełniania zadań komitetu audytu wynikających z art.86 ust.7 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym” przyjęty przez Radę w dniu 19 grudnia 2013 roku.

W dniu 17 października 2014 roku Rada Nadzorcza, w związku z rozszerzeniem składu Rady do sześciu członków, powołała  Komitet Audytu.  Komitet został powołany w składzie:

 • Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,
 • Edward Laufer - Członek Komitetu,
 • Józef Biegaj – Członek Komitetu.

Komitet rozpoczął swoje regularne spotkania i jednymi z pierwszych zadań było opracowanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz jego plan pracy i raportowania do Rady Nadzorczej.

 

2. ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

 

I. SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Impel S.A. i Grupy Impel na koniec 2014 roku.
Nie występują ryzyka zagrażające kontynuacji działalności Spółki oraz jej Grupy.

 

SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI:

 

I.1 Działalność operacyjna

Przychody ze sprzedaży i dotacji wyniosły 1.722.541 tys. zł  i były o 121.961 tys. zł,
tj. o 7,6% wyższe w stosunku do roku 2013 roku. Wynik na sprzedaży wyniósł 47.919 tys. zł i mimo zmian, jakie miały miejsce w 2014 roku w zakresie wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, udało się utrzymać jego poziom zbliżony do ubiegłorocznego.

 

Rentowność sprzedaży wyrażona stosunkiem wyniku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży i dotacji uległa obniżeniu z 3,05% w roku 2013 do 2,78% w roku 2014.

 

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 23.342 tys. zł i były o 6.194 tys. zł, tj. o 36,1% wyższe  w stosunku do roku 2013 roku, spadły natomiast pozostałe koszty operacyjne. Tak ukształtowane relacje ekonomiczne spowodowały poprawę wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w stosunku do 2013 roku o 12.290 tys. zł. Głównym źródłem poprawy były zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, który wyniósł 9.233 tys. zł.

 

Efekt pozostałej działalności operacyjnej poprawił wynik, który na poziomie  działalności operacyjnej osiągnął wartość 53.109 tys. zł.

 

I.2 Wynik netto

Działalność finansowa obniżyła wynik finansowy  o  13.076 tys. zł czyli o 948 tys. zł  mniej w stosunku do 2013 roku.  Obniżka  stóp procentowych zahamował wzrost kosztów odsetkowych związanych ze wzrostem  zadłużenia.  Wynik brutto po uwzględnieniu działalności finansowej wyniósł 40.033 tys. zł. Wynik ten został obciążony podatkiem dochodowym w wysokości 7.624 tys. zł. Rok 2014 Grupa Impel zakończyła wynikiem netto w wysokości 31.701 tys. zł o 14.472 tys. zł wyższym niż w 2013 roku.

 

Zdaniem Rady Nadzorczej wyniki 2014 roku należy uznać za  pozytywne. Zwiększyły się przychody, oraz wynik netto. Ze względu jednak na pogorszenie się wskaźnika rentowności sprzedaży Rada podkreśla konieczność bieżącego monitorowania rentowności oraz struktury kosztów aby zjawisko prowadzenia działalności podstawowej z niską  rentownością przy rosnących pozostałych kosztach operacyjnych i  finansowych nie zmniejszało zdolności Grupy do generowania trwałych, dodatnich wyników finansowych. W szczególności Rada rekomendowała Zarządowi potraktowanie jako priorytetowe zadanie podwyższenie marż na kontraktach i unikanie akceptacji kontraktów, które w wyniku wojen cenowych w poszczególnych segmentach rynkowych (np. segmentach w których dominują przetargi publiczne lub bardzo wysoka siła przetargowa nabywców) stają się praktycznie nierentowne.

 

I.3 Przepływy finansowe i płynność

Działalność Grupy w 2014 roku przyniosła zwiększenie środków pieniężnych netto o 3.400 tys. zł. Przepływy finansowe z działalności operacyjnej wyniosły 50.601 tys. zł i były nieznacznie wyższe w stosunku do 2013 roku. Działalność inwestycyjna spowodowała obniżenie gotówki o 25.837 tys. zł - istotnie mniej w stosunku do 2013 roku, w którym   działalność   ta  skonsumowała 43.015 tys. zł. Na spadek ten przede wszystkim miały wpływ wyższe o 13.278 tys. zł wpływy oraz niższe wydatki inwestycyjne o 3.900 tys. zł. Istotnie zmieniła się struktura wydatków inwestycyjnych. W 2013 roku dominowały wydatki na zakupy wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych – 39.053 tys. zł i  udziałów – 8.569 tys. zł. W 2014 roku na zakupy wartości niematerialnych wydano 29.407 tys. zł. Drugą istotną pozycją były wydatki na udzielone pożyczki, które wyniosły 16.402 tys. zł      

 

Działalność finansowa w 2014 roku  per saldo obniżyła stan gotówki o 21.364 tys. zł.  Pozyskano 45.330 tys. zł wpływów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym samym czasie spłacono 36.588 tys. zł. Istotne wydatki z tytułu zapłaty odsetek  oraz zobowiązań leasingowych spowodowały jednak ujemny wynik przepływów.

 

I.4 Struktura bilansu

Nieznacznie wzrósł udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów ogółem. Na koniec 2014 roku udział ten wynosił 36,9%, w porównaniu do roku 2013 gdzie wynosił 35,1%. Aktywa trwałe w pełni finansowane są trwałymi składnikami struktury finansowania, takimi jak kapitał własny, rezerwy i zobowiązania długoterminowe. W roku 2014 spółka w większym stopniu korzystała z finansowania krótkoterminowego. Sytuacja ta wynikała głównie z większego zapotrzebowania na środki obrotowe będącego efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży. Kapitał pracujący wyrażający różnicę pomiędzy majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótkoterminowymi jest dodatni i wynosi 62.104 tys. zł na 31 grudnia 2014 roku.

 

I.5 Dywidenda

Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2014 roku cały zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2013 roku został przeznaczony na kapitał rezerwowy.

Uchwałą Zarządu Impel S.A. z dnia 26 lutego 2015 roku Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy za 2014 roku w wysokości 1zł 50 groszy na 1 akcję, tj. w łącznej wysokości 19.297.765,50 zł. Rada Nadzorcza ocenia, że wypłata dywidendy w zaproponowanej przez Zarząd wysokości  nie wpłynie negatywnie na sytuację finansową Spółki oraz jej zdolność do dalszego rozwoju.

 

SYTUACJA RYNKOWA SPÓŁKI:

 

Grupa Impel jest czołowym dostawcą usług dla instytucji i przedsiębiorstw, jedynym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W 2014 roku Grupa zrealizowała cele sprzedażowe na poziomie wyższym w stosunku do 2013 roku o około 127 mln złotych. Wyższą dynamikę sprzedaży osiągnęła głównie dzięki strategicznej jednostce biznesowej obsługującej segment Facility Management. Przychody tej jednostki wykazują stałą tendencję wzrostową, której towarzyszy sukcesywna poprawa realizowanej marży EBIT.

 

II. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

II.1 Kontrola wewnętrzna.

System kontroli wewnętrznej przede wszystkim oparty jest na nadzorze realizowanym przez przełożonych zgodnie ze strukturą organizacyjną Grupy. W zależności od podejmowanych decyzji biznesowych, ich rodzaju i znaczenia ekonomicznego, decyzje są podejmowane na coraz wyższych szczeblach struktury organizacyjnej. Jakość kontroli zarządczej wzmacnia zintegrowany system informatyczny SAP.   

 

II.2 Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Korporacyjny (Zarząd Impel S.A.).

 

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej funkcjonuje poprzez:

 • ustalone w wewnętrznych procedurach Grupy Impel zasady i zakres raportowania, odpowiedzialności w przedmiocie sporządzania raportów  okresowych i sprawozdań finansowych, w tym zapewnienia ich jakości i poprawności, autoryzacji oraz publikacji;
 • regularne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

 

W zakresie sprawozdawczości finansowej, jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego. Sprawozdania półroczne i roczne spółek Grupy poddawane są ocenie dokonywanej przez biegłego rewidenta. Sprawozdania za 2014 rok głównych spółek Grupy były badane przez Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie.

 

Księgi rachunkowe poszczególnych spółek Grupy prowadzone są przez Centrum Księgowe w ramach spółki Impel Business Solutions Sp. z o.o., która świadczy usługi księgowe na rzecz Impel S.A. i  pozostałych spółek Grupy. W ramach Centrum funkcjonują poszczególne działy księgowe rozliczające spółki należące do poszczególnych Jednostek Biznesowych. Wprowadzona jest także zasada podwójnej kontroli księgowania transakcji gospodarczych oraz procedury księgowe jednolite dla księgowania tożsamych transakcji gospodarczych. Księgi dla spółek Grupy prowadzone są wg jednolitych zasad rachunkowości (polityka rachunkowości) opartych na MSSF, wewnętrznymi procedurami świadczenia usługi, oraz przyjętymi zasadami rachunkowości przez Grupę Impel.

 

III. SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

 

Za zarządzanie ryzykiem istotnym dla Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Korporacyjny (Zarząd Impel S.A.), natomiast na poziomie poszczególnych Jednostek Biznesowych – ich Zarządy. W ramach budowania strategii Grupy Impel zostały zdiagnozowane następujące, główne obszary ryzyka istotnego dla Spółki. Obszary te nie uległy generalnie zmianie w stosunku do poprzednich lat:

 

III.1 Ryzyko handlowe – obejmujące m.in. zagrożenie sprzedaży kontraktów po zbyt niskich marżach, nie zapewniających satysfakcjonującej rentowności. Za monitorowanie tego obszaru oraz podejmowanie odpowiednich działań odpowiedzialny jest obecnie Prezes Zarządu. W związku z przyjętymi priorytetami  strategicznymi  w roku 2015 Grupa chce kontynuować wzrost sprzedaży zamierzając jednocześnie poprawić rentowność poprzez synergię, nowe technologie i nowe rynki - w tym zagraniczne.

 

III.2 Ryzyko działalności operacyjnej – obejmujące m.in. ryzyko ponoszenia kosztów wyższych niż zakładane w procesie kalkulacji kontraktów, na skutek np. wzrostu cen w trakcie realizacji kontraktu. Za monitoring i ograniczanie ryzyka tego rodzaju odpowiedzialny jest na poziomie Impel S.A. Prezes Zarządu, a na poziomie Jednostek Biznesowych i Linii Produktowych odpowiednio ich Prezesi. Grupa działa w oparciu o zatwierdzony budżet. W trakcie roku Zarząd analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym budżetem wykorzystując stosowaną w Grupie sprawozdawczość zarządczą.

 

III.3 Ryzyko finansowe – zagrożenia związane m.in. z zapewnieniem środków finansowych na funkcjonowanie i rozwój Grupy Impel oraz bezpiecznych wskaźników płynności. Za monitorowanie i przeciwdziałanie ryzyku tego rodzaju odpowiada Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Impel S.A. Funkcje finansowe realizowane są na poziomie Impel S.A. poprzez wyspecjalizowane Centrum Finansowe.

W oparciu o bieżące informacje rynkowe oraz sytuację na rynku finansowym, dokonuje się oceny kosztu kredytowego pod kątem planu finansowego na dany okres oraz prognoz krótkoterminowych. Wykonuje się monitoring ryzyka utraty lub zachwiania płynności finansowej przy pomocy narzędzia do okresowego planowania płynności (na wszystkich jednostek i na wszystkich szczeblach działalności), uwzględniając terminy wymagalności/zapadalności należności/zobowiązań handlowych, inwestycji oraz aktywów finansowych. Ponadto dokonuje się kontroli właściwego poziomu struktury bilansu w Grupie Impel, ograniczając tym samym ryzyko utraty wiarygodności kredytowej w przypadku niespełnienia wymagalnych wskaźników bankowych. Krótkoterminowe planowanie cashflow, bieżąca kontrola wskaźnikowa, monitorowanie stóp procentowych pozwalają na szybką identyfikację negatywnych odchyleń i uruchomienie działań naprawczych.

 

III.4 Ryzyko podatkowe – Grupa posiada wyspecjalizowany podmiot gospodarczy w świadczeniu usług doradztwa finansowego. Doradcy podatkowi dokonują okresowych przeglądów podatkowych, szkoleń służ ekonomicznych Grupy oraz opiniują  istotne lub nietypowe transakcje gospodarcze. Cały obszar pozostaje w gestii Wiceprezesa ds. Finansowych Impel S.A.

 

III.5 Ryzyko zarządzania zasobami ludzkimi – obszar zarządzany jest przez dyrektorów personalnych Impel S.A. i Jednostek Biznesowych podległych bezpośrednio właściwym członkom Zarządu. Ryzyko związane z tym obszarem związane jest głównie z pozyskiwaniem i utrzymaniem pracowników oraz ich rozwojem, w warunkach podwójnej presji. Z jednej strony podwyższana jest płaca minimalna i rosną oczekiwania płacowe, a z drugiej firma musi utrzymać maksymalną dyscyplinę płacową ponieważ koszty osobowe są podstawowymi kosztami, a presja na obniżenie cen usług nie maleje.

 

III.6 Ryzyko prawne – zmiany w otoczeniu prawnym w szczególności w zakresie efektywnych kosztów pracy istotnie wpływają na funkcjonowanie Grupy. Służby prawne śledzą zmiany legislacyjnej z  wyprzedzeniem informując pozostałe służby, zwłaszcza operacyjne, o możliwych zmianach przepisów w tym zakresie w celu  przygotowania się do zmian.

 

III.7 Ryzyko inwestycyjne – obejmujące zagrożenia związane z procesem inwestycyjnym oraz akwizycjami. Za ograniczanie ryzyka w tym obszarze odpowiedzialny jest Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Impel S.A. Dodatkowo w Impel S.A. funkcjonuje Komitet Inwestycyjny, który analizuje i opiniuje istotne inwestycyjne.

 

Grupa działa w oparciu o budżet przygotowywany pod kierownictwem Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Impel S.A. Corocznie budżet na kolejny rok przyjmowany jest przez Zarząd Impel S.A. i przedstawiany Radzie Nadzorczej Spółki do akceptacji. W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym budżetem wykorzystując stosowaną w Spółce sprawozdawczość zarządczą. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla pionu ekonomicznego, pod nadzorem Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych.

 

Ww. ryzyka są identyfikowane i monitorowane w procesie sporządzania i weryfikacji strategii Grupy Impel. Do oceny ryzyk Grupa posługuje się mapami ryzyka – graficzną prezentacją oceny ryzyka – na podstawie których dokonuje analizy zagrożeń i ocenę ich skutków. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyk strategicznych jest okresowo omawiana na posiedzeniach Zarządu Impel S.A. oraz dyskutowana na posiedzeniach Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki i Grupy jako stabilną finansowo. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. W opinii Rady Nadzorczej system ten obejmuje wszystkie istotne dla Spółki, rozpoznawalne i przewidywalne, ryzyka.

 

3. KONKLUZJA

 

Działając na podstawie postanowień art.382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza na podstawie sprawozdania Komitetu Audytu oraz opinii i raportu biegłego rewidenta  dokonała analizy i oceny niżej wymienionych dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:

 • sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok obrotowy 2014,
 • sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. w roku obrotowym 2014,
 • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok obrotowy 2014,
 • sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Impel w roku obrotowym 2014,
 • wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.

 

W/w sprawozdania finansowe za rok 2014 poddane zostały badaniu Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie. Raporty z tego badania oraz opinie biegłych, stanowiące ich syntezę, były podstawowym materiałem analitycznym, poddanym ocenie Rady.

Uwzględniając zatem zawarte w wymienionych materiałach źródłowych ustalenia i oceny i uznając je za kompetentne i wyczerpujące, Rada uznała, że  sprawozdania finansowe za 2014 rok we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdań finansowych Impel S.A. i Grupy Impel za rok obrotowy 2014.

 

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel za rok obrotowy 2014. Rada stwierdziła, że sprawozdania te rzetelnie przedstawiają podejmowane działania gospodarcze, a także pozwalają na ocenę kondycji finansowej i majątkowej Spółki i jej Grupy.

 

Rada Nadzorcza stawia wniosek, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014