Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A. WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ORAZ OCENĄ SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

 

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU.

Rada Nadzorcza Impel S.A. działa w oparciu o przepisy KSH, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Impel S.A. Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.

 

W roku 2015 Rada Nadzorcza Impel S.A. działała w składzie:

 • prof. Krzysztof Obłój - Przewodniczący Rady,
 • dr Andrzej Malinowski – Wiceprzewodniczący Rady,
 • Edward Laufer – Sekretarz Rady,
 • Piotr Urbańczyk,
 • Piotr Pawłowski,
 • Józef Biegaj.

 

W roku obrotowym 2015, z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
tj. z dniem 25 kwietnia 2015 roku, wygasły mandaty członków RN IX kadencji. W dniu 25 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą na X trzyletnią łączną kadencję w tym samym składzie.

 

W 2015 roku Rada odbyła 5 posiedzeń i podjęła 15 uchwał. Przedmiotem posiedzeń Rady była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki, opierając się o dokumenty i informacje przedstawiane przez Zarząd. Głównymi priorytetami Rady były, podobnie jak w latach poprzednich:

 • realizacja statutowych obowiązków nadzoru korporacyjnego - w szczególności wspomaganie Zarządu w analizie rynku, budowie planu  dalszego rozwoju, celów strategicznych Zarządu,
 • wspomaganie Zarządu w określaniu priorytetów biznesowych, planów finansowych i strategii Grupy  - Rada zatwierdziła Plan Finansowy Grupy Impel na rok 2015 i  przeprowadzała bieżącą analizę jego realizacji oraz zapoznała się z głównymi celami i priorytetami oraz metodyką opracowania strategii Grupy na lata 2016-2018;
 • analiza wyników finansowych i struktury kosztów Impel S.A., jak i poszczególnych spółek Grupy,
  a także wyników, wyodrębnionych w ramach organizacji Grupy, Jednostek Biznesowych i Linii Produktowych.

 

Obrady i działania Rady Nadzorczej w roku 2015 dotyczyły m.in.:

 • analizy rynku i konkurencji pod kątem wyzwań jakie tworzą dla realizacji strategii Grupy;
 • analizy głównych kontraktów, jakości usług i poziomu satysfakcji klientów;
 • analizy funkcjonowania jednostek biznesowych i linii produktowych;
 • analizy integracji jednostek po akwizycji;
 • analizy realizacji kluczowych projektów biznesowych i inwestycji;
 • analizy stanu spółek Grupy, które nie osiągnęły założonych rezultatów;
 • analizy dynamiki ryzyk biznesowych;
 • polityki i kosztów sponsoringu;
 • procesu komunikacji i realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z publicznego charakteru Impel S.A.;
 • oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności - Rada dokonała oceny sprawozdania finansowego Impel S.A. i Grupy Impel oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy za rok 2014;
 • opiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu - Rada zaopiniowała porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.

 

W ramach Rady Nadzorczej w roku 2015 działał Komitet Audytu w składzie:

 • Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,
 • Edward Laufer - Członek Komitetu,
 • Józef Biegaj – Członek Komitetu.

 

W dniu 6 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin Komitetu Audytu oraz Plan Pracy Komitetu na 2015 rok. W 2015 roku Komitet Audytu, w ramach swoich prac, wydał rekomendacje wyboru audytora do badań sprawozdań Impel S.A. i Grupy na lata 2015-2017 oraz odbywał spotkania z biegłym rewidentem Grupy (firmą Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie) w celu omówienia wyników śródrocznego przeglądu sprawozdania za okres I półrocza 2015 roku oraz wyniki badania sprawozdań finansowych za 2014 i 2015 rok, dyskutował na temat organizacji funkcji wewnętrznych: kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, ryzyka braku zgodności (compliance)  w Grupie, skontrolował proces sprawozdawczości finansowej w Grupie, dokonał analizy mapy ryzyk na 2015 rok, sprawdził wykonywanie przez Impel S.A. obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW oraz odbywał spotkania z osobami odpowiedzialnymi w Grupie za sporządzanie sprawozdań finansowych, kontrole wewnętrzną, kontroling zarządczy.

 

Poza wskazanym Komitetem Audytu w Radzie Nadzorczej w 2015 roku nie działał żaden inny komitet.

 

SAMOOCENA RADY

 

Rada systematycznie dokonuje w trakcie swoich posiedzeń samooceny w sposób nieformalny,
w drodze dyskusji wewnętrznych i wymiany opinii z Zarządem. Zastosowała także w 2015 roku formalny system samooceny, który koncentruje się na dwóch aspektach: ogólnym funkcjonowaniu Rady jako organu (czy Członkowie mają dostateczną wiedzę i umiejętności, budują wspólnie agendę, czy role Zarządu i Rady są jasno zdefiniowane, a Rada jest dostatecznie niezależna w swoich opiniach od Zarządu, czy Rada koncentruje się na sprawach strategicznych, skutecznie rozpoznaje i analizuje ryzyka oraz czynniki warunkujące efektywność i wyniki spółki, a także czy skutecznie wspomaga tworzenie i wdrażanie polityki personalnej) oraz efektywności samych posiedzeń Rady (przygotowaniu Członków Rady, sposobowi dyskusji, jakości otrzymywanych materiałów, przygotowaniu do obrad, skuteczności swoich decyzji i oddziaływań). Rada oceniła swoją efektywność na skali od 1 do 7 na bazie kwestionariusza składającego się z 15 pytań i zdecydowała się podjąć  działania w obszarach, które członkowie Rady uznali za wymagające większego zaangażowania. Jednym z takich priorytetów będzie skuteczniejsze wspieranie Zarządu w tworzeniu i wdrażaniu skutecznej polityki personalnej w Spółce.

 

OCENA NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

 

Ocena niezależności Członków Rady Nadzorczej jest realnym wyzwaniem, bowiem dotyczy nie tylko spraw czysto formalnych. Z formalnego punktu widzenia, wg kryteriów niezależności członków rady nadzorczej, o których mówi Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia
15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), żaden Członek obecnej Rady nie spełnia kryteriów niezależności. Niespełnienie kryteriów niezależności w przypadku dwóch Członków Rady polega na ich powiązaniu ze Spółką w związku z jej akcjonariatem, w przypadku pozostałych czterech - na fakcie, iż osoby te pełnią swoje funkcje w Radzie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.

 

Członkowie Rady Nadzorczej Impel S.A., powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
25 kwietnia 2015 roku na X kadencję, pomimo niezastosowania formalnych kryteriów niezależności wynikających z Załącznika II, o którym mowa powyżej, według własnej oceny są niezależni i dają  rękojmię transparentności funkcjonowania Spółki, jak i należytej ochrony interesów jej akcjonariuszy. Powołani Członkowie Rady, to osoby, których kompetencje i doświadczenie pozwalają na efektywną realizację czynności nadzorczych w Spółce.

 

 1. ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 

 1. SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Impel S.A. i Grupy Impel na koniec 2015 roku.
Nie występują ryzyka zagrażające kontynuacji działalności Spółki oraz jej Grupy. Zarówno Rada, jak
i Zarząd zwraca jednak uwagę, że z punktu widzenia biznesowego rok 2016 i prawdopodobnie rok 2017 będą trudne dla wszystkich graczy na rynku usług outsourcingowych, z powodu zmian przepisów prawnych dotyczących m.in. podwyższenia płacy minimalnej, stawek godzinowych, trybu przetargów publicznych. Częstotliwość oraz kierunek tych zmian powoduje, że trudno przewidzieć jak będą się dostosowywali do tych nowych i trudnych ekonomicznie warunków odbiorcy i dostawcy i wymaga od Grupy bardzo elastycznej strategii działania.

Strategia Grupy na rok 2016 winna być przedstawiona Radzie w celu jej akceptacji.

 

SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI:

 

Działalność operacyjna

Przychody ze sprzedaży i dotacji wyniosły 1 851 317 tys. zł i były o 131 202 tys. zł, tj. o 7,6% wyższe w stosunku do roku 2014 roku. Wynik na sprzedaży wyniósł 49 546 tys. zł, mimo zmian, jakie miały miejsce w 2015 roku w zakresie wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rentowność sprzedaży wyrażona stosunkiem wyniku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży i dotacji uległa obniżeniu z 2,78% w roku 2014 na 2,68% w roku 2015.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 26 759 tys. zł i były o 3 273 tys. zł, tj. o 14% wyższe 
w stosunku do roku 2014 roku. Istotny wzrost miał miejsce na pozycji pozostałe koszty operacyjne, które wzrosły o 10 096 tys. zł, tj. z 18 152 tys. zł w roku 2014 do 28 248 tys. zł. Tak ukształtowane relacje ekonomiczne spowodowały pogorszenie wyniku na działalności operacyjnej w stosunku do roku 2014 o 5 052 tys. zł. Głównym źródłem pogorszenia były odpisy w łącznej wartości 15 917 tys. zł.

Efekt pozostałej działalności operacyjnej pogorszył wynik, który na poziomie działalności operacyjnej osiągnął wartość 48 057 tys. zł.

 

Wynik netto

Działalność finansowa obniżyła wynik finansowy o 14 708 tys. zł czyli o 1 632 tys. zł  więcej w stosunku do 2014 roku.  Wynik brutto po uwzględnieniu działalności finansowej wyniósł 33 349 tys. zł. Wynik ten został obciążony podatkiem dochodowym w wysokości 8 507 tys. zł. Rok 2015 Grupa Impel zakończyła wynikiem netto w wysokości 24 712 tys. zł, niższym o 20,0% w porównaniu do roku 2014. Na jego obniżkę miały wpływ poniesione w 2015 roku koszty renegocjacji kontraktów i nowo wprowadzone „ozusowanie” umów cywilno – prawnych.

 

W związku z uzyskanym niższym zyskiem netto, przy wzroście przychodów, Rada podkreśla konieczność bieżącego monitorowania rentowności oraz wysokości i struktury kosztów aby zachować zdolność Grupy do generowania trwałych, dodatnich wyników finansowych. W szczególności Rada rekomendowała Zarządowi potraktowanie jako priorytetowe zadanie podwyższenie marż na kontraktach i unikanie akceptacji kontraktów, które w wyniku wojen cenowych w poszczególnych segmentach rynkowych (np. segmentach w których dominują przetargi publiczne lub siła przetargowa nabywców jest bardzo wysoka) stają się praktycznie nierentowne.

 

Przepływy finansowe i płynność

Działalność Grupy w 2015 roku przyniosła zwiększenie środków pieniężnych netto o 20 852 tys. zł. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 68 979 tys. zł i były wyższe w stosunku do 2014 roku. Działalność inwestycyjna spowodowała obniżenie gotówki o 24 125 tys. zł, co jest istotnie mniej w stosunku do 2014 roku, w którym działalność ta skonsumowała 32 119 tys. zł. W omawianym okresie wszystkie pozycje wydatków zanotowały spadek. Działalność finansowa w 2015 roku spowodowała wzrost stanu gotówki o 2 638 tys. zł. Pozyskano 55 760 tys. zł wpływów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym samym czasie spłacono 30 440 tys. zł.

 

Struktura bilansu

Udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów ogółem spadł na koniec 2015 roku (z 37,0% do 35,2%). Aktywa trwałe są w pełni finansowane trwałymi składnikami struktury finansowania, tj. kapitał własny, rezerwy i zobowiązania długoterminowe. W strukturze aktywów nastąpiło zwiększenie udziału aktywów obrotowych kosztem majątku trwałego.

 

W roku 2015 spółka w większym stopniu korzystała z finansowania krótkoterminowego. Sytuacja ta wynikała głównie z większego zapotrzebowania na środki obrotowe będącego efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży. Kapitał pracujący na 31 grudnia 2015 roku wyrażający różnicę pomiędzy majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótkoterminowymi jest dodatni i wynosi 65 922 tys. zł.

 

W 2015 roku dług netto wzrósł o 2 404 tys. złotych (tj. 1,3%), co przy wzroście sprzedaży i dotacji o 7,6% jest wynikiem pozytywnym.

 

Dywidenda

Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2015 roku zysk netto osiągnięty
w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 19 785 478,08 zł został przeznaczony na wypłatę dywidendy (19 297 765,50 złotych, tj. 1,5 złotych na każdą akcję), w pozostałej części  (487 712,58 zł)  - na kapitał rezerwowy.

 

W dniu 7 marca 2016 roku Zarząd podjął decyzję o przedłożeniu Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji niewypłacenia dywidendy z zysku za 2015 rok. Zarząd, podejmując decyzje o wypłacie dywidendy, uwzględnia bieżącą kondycję finansową Spółki oraz jej Grupy, umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz plany rozwoju. Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu.

 

SYTUACJA RYNKOWA SPÓŁKI:

 

Spółka działa na bardzo konkurencyjnym rynku usług, którego dynamikę kształtują trzy elementy: naciski odbiorców na utrzymanie względnie niskich cen w przetargach i aukcjach; niskie bariery wejścia powodujące istnienie wielu podmiotów i ograniczone możliwości konsolidacji branży; zmienne regulacje prawne, zwłaszcza te dotyczące stawek minimalnych, umów o pracę i przetargów publicznych. Grupa starając się proaktywnie reagować na te zagrożenia wdrożyła i realizuje przedsięwzięcia projektowe dotyczące działań rewaloryzacyjnych ( związanych ze zmianą przepisów dotyczących podniesienia stawek wynagrodzeń oraz ozusowania UZ) oraz innowacji produktowych w celu uatrakcyjnienia oferty Grupy dla jej zleceniodawców (projekt Princessa zrealizowany wspólnie z jedną z czołowych firm konsultacyjnych). 

Grupa Impel jest czołowym dostawcą usług dla instytucji i przedsiębiorstw na tym rynku, jedynym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W 2015 roku Grupa zrealizowała cele sprzedażowe na poziomie wyższym w stosunku do 2014 roku o ponad 126 mln złotych. Wyższą dynamikę sprzedaży osiągnęła głównie dzięki strategicznej jednostce biznesowej obsługującej segment Facility Management.

 

2. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

Kontrola wewnętrzna.

System kontroli wewnętrznej oparty jest przede wszystkim na nadzorze realizowanym przez przełożonych zgodnie ze strukturą organizacyjną Grupy. W zależności od podejmowanych decyzji biznesowych, ich rodzaju i znaczenia ekonomicznego, decyzje są podejmowane na coraz wyższych szczeblach struktury organizacyjnej. Jakość kontroli zarządczej wzmacnia zintegrowany system informatyczny SAP.

 

Za utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zachowanie zgodności (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego w Grupie odpowiedzialny jest Zarząd Korporacyjny Grupy Impel.

 

Na system kontroli wewnętrznej składają się m.in.:

 • procedury nadawania uprawnień i ich zarządzania,
 • procedury akceptacji wydatków finansowych,
 • systemy ewidencji zarządczej,
 • procedury księgowań

 

Proces zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz rolami w zakresie uprawnień Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Grupie Impel reguluje procedura „Zarządzania uprawnieniami Zintegrowanego Systemu Informatycznego” (System SAP). Procedurą objęte są wszystkie spółki Grupy korzystające w swojej działalności z Systemu. Osobą nadzorującą realizację procedury jest Dyrektor Administracyjny Grupy Impel.

 

Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Korporacyjny (Zarząd Impel S.A.).

 

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej funkcjonuje poprzez:

 • ustalone w wewnętrznych procedurach Grupy Impel zasady i zakres raportowania, odpowiedzialności w przedmiocie sporządzania raportów  okresowych i sprawozdań finansowych, w tym zapewnienia ich jakości i poprawności, autoryzacji oraz publikacji;
 • regularne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

 

W zakresie sprawozdawczości finansowej, jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego. Sprawozdania półroczne i roczne spółek Grupy poddawane są ocenie dokonywanej przez biegłego rewidenta. Sprawozdania za 2015 rok głównych spółek Grupy były badane przez Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie.

 

Księgi rachunkowe poszczególnych spółek Grupy prowadzone są przez spółkę Impel Business Solutions Sp. z o.o., która świadczy usługi księgowe na rzecz Impel S.A. i  pozostałych spółek Grupy. Księgi rachunkowe prowadzone są w zintegrowanym systemie informatycznym, według jednolitych zasad zgodnie z obowiązującą w Grupie polityką rachunkowości. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych obowiązuje jednolity format narzędzia, który obowiązuje również dla wyliczania podatków (podatek dochodowy od osób prawnych i podatek VAT). W zależności od rodzaju i wartości transakcji  funkcjonuje zasada podwójnej (a w określonych przypadkach potrójnej) kontroli księgowania transakcji gospodarczych oraz procedury księgowe jednolite dla księgowania tożsamych transakcji gospodarczych. Pakiety sprawozdawcze są weryfikowane przez audytorów badających spółki z Grupy.

 

3.  SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

 

Za zarządzanie ryzykiem istotnym dla Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Korporacyjny (Zarząd Impel S.A.), natomiast na poziomie poszczególnych Jednostek Biznesowych – ich Zarządy. W ramach budowania strategii Grupy Impel zostały zdiagnozowane główne obszary ryzyka istotnego dla Spółki. Obszary te nie uległy generalnie zmianie w stosunku do poprzednich lat.

 

Ryzyko handlowe – obejmujące m.in. zagrożenie sprzedaży kontraktów po zbyt niskich marżach, nie zapewniających satysfakcjonującej rentowności. Za monitorowanie tego obszaru oraz podejmowanie odpowiednich działań odpowiedzialny jest obecnie Prezes Zarządu. W związku z przyjętymi priorytetami  strategicznymi w roku 2016 Grupa chce kontynuować wzrost sprzedaży, zamierzając jednocześnie poprawić rentowność poprzez synergię, nowe technologie i obsługę nowych segmentów i rynków.

 

Ryzyko działalności operacyjnej – obejmujące m.in. ryzyko ponoszenia kosztów wyższych niż zakładane w procesie kalkulacji kontraktów, na skutek np. wzrostu cen i płac w trakcie realizacji kontraktu. Za monitoring i ograniczanie ryzyka tego rodzaju odpowiedzialny jest na poziomie Impel S.A. Prezes Zarządu, a na poziomie Jednostek Biznesowych i Linii Produktowych, odpowiednio ich Prezesi. Grupa działa w oparciu o zatwierdzony budżet. W trakcie roku Zarząd analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym budżetem wykorzystując stosowaną w Grupie sprawozdawczość zarządczą.

 

Ryzyko finansowe – zagrożenia związane m.in. z zapewnieniem środków finansowych na funkcjonowanie i rozwój Grupy Impel oraz bezpiecznych wskaźników płynności. Za monitorowanie i przeciwdziałanie ryzyka tego rodzaju odpowiada Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Impel S.A. Funkcje finansowe realizowane są na poziomie Impel S.A. poprzez wyspecjalizowane służby finansowe.

W oparciu o bieżące informacje rynkowe oraz sytuację na rynku finansowym, dokonuje się oceny kosztu kredytowego pod kątem planu finansowego na dany okres, oraz prognoz krótkoterminowych. Wykonuje się monitoring ryzyka utraty lub zachwiania płynności finansowej przy pomocy narzędzia do okresowego planowania płynności (na wszystkich jednostek i na wszystkich szczeblach działalności), uwzględniając terminy wymagalności/zapadalności należności/zobowiązań handlowych, inwestycji oraz aktywów finansowych. Ponadto dokonuje się kontroli właściwego poziomu struktury bilansu w Grupie Impel, ograniczając tym samym ryzyko utraty wiarygodności kredytowej w przypadku niespełnienia wymagalnych wskaźników bankowych. Krótkoterminowe planowanie cashflow, bieżąca kontrola wskaźnikowa, monitorowanie stóp procentowych pozwalają na szybką identyfikację negatywnych odchyleń i uruchomienie działań naprawczych.

 

Ryzyko podatkowe – w ramach Grupy Impel funkcjonuje spółka Accounting Audyt Partner Sp. z o.o. S.K., która zajmuje się nadzorem realizacji strategii podatkowej Grupy oraz jej modyfikacją do bieżących potrzeb, przeprowadza audyty podatkowe w celu weryfikacji ryzyk podatkowych Grupy, nadzoruje realizację polityki w zakresie cen transferowych w Grupie oraz podejmuje inne działania wynikające z ww. strategii. Cały obszar pozostaje w gestii Wiceprezesa ds. Finansowych Impel S.A.

 

Ryzyko zarządzania zasobami ludzkimi – obszar zarządzany jest przez dyrektorów personalnych Impel S.A. i Jednostek Biznesowych podległych bezpośrednio właściwym członkom Zarządu. Ryzyko związane z tym obszarem związane jest głównie z pozyskiwaniem i utrzymaniem pracowników oraz ich rozwojem, w warunkach podwójnej presji. Z jednej strony podwyższana jest płaca minimalna
i rosną oczekiwania płacowe, a z drugiej firma musi utrzymać maksymalną dyscyplinę płacową ponieważ koszty osobowe są podstawowymi kosztami, a presja na obniżenie cen usług nie maleje. Rada planuje w 2016 roku uczynienie obszaru zarządzania zasobami ludzkimi jednym ze swoich priorytetów.

 

Ryzyko prawne – zmiany w otoczeniu prawnym, w szczególności w zakresie efektywnych kosztów pracy istotnie wpływają na funkcjonowanie Grupy. Służby prawne śledzą zmiany legislacyjnej
z wyprzedzeniem informując pozostałe służby, zwłaszcza operacyjne, o możliwych zmianach przepisów w tym zakresie w celu przygotowania się do zmian.

 

Ryzyko inwestycyjne – obejmujące zagrożenia związane z procesem inwestycyjnym oraz akwizycjami. Za ograniczanie ryzyka w tym obszarze odpowiedzialny Członek Zarządu Spółki. Dodatkowo w Impel S.A. funkcjonuje Komitet Inwestycyjny, który analizuje i opiniuje istotne inwestycyjne.

 

Grupa działa w oparciu o budżet przygotowywany pod kierownictwem Członka Zarządu Spółki. Corocznie budżet na kolejny rok przyjmowany jest przez Zarząd Impel S.A. i przedstawiany Radzie Nadzorczej Spółki do akceptacji. W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe, porównując je z przyjętym budżetem, wykorzystując stosowaną w Spółce sprawozdawczość zarządczą. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla pionu ekonomicznego, pod nadzorem Członka Zarządu, po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych.

 

Ww. ryzyka są identyfikowane i monitorowane w procesie sporządzania i weryfikacji strategii Grupy Impel. Do oceny ryzyk Grupa posługuje się mapami ryzyka – graficzną prezentacją oceny ryzyka – na podstawie których dokonuje analizy zagrożeń i ocenę ich skutków. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyk strategicznych jest okresowo omawiana na posiedzeniach Zarządu Impel S.A. oraz dyskutowana na posiedzeniach Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki i Grupy jako stabilną finansowo. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. W opinii Rady Nadzorczej system ten obejmuje wszystkie istotne dla Spółki, rozpoznawalne i przewidywalne, ryzyka.

 

4. RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI (COMPLIANCE)

 

W Grupie funkcjonują służby prawne (Biuro Prawne, wyspecjalizowane jednostki organizacyjne do kontroli koncesjonowanych obszarów działalności, Dział Organizacji) odpowiedzialne za monitorowanie przestrzegania regulacji wewnętrznych i przepisów prawa. Biuro Prawne na bieżąco śledzi zmiany otoczenia prawnego i informuje osoby zarządzające o zmianach wpływające na działalność gospodarczą wraz z rekomendacjami koniecznych działań do podjęcia. Prawnicy uczestniczą we wszystkich istotnych procesach związanych z działalnością Grupy.

 

W strukturach spółek Grupy funkcjonują służby, które czuwają nad przestrzeganiem procedur wynikających ze specyficznych regulacji prawnych danych obszarów działalności np. w JB2 Bezpieczeństwo funkcjonuje Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa Koncesji, które  na bieżąco monitoruje stan realizacji wymogów ustawowych w zakresie przepisów o ochronie osób i mienia oraz obowiązków określonych w koncesji.

 

Zasady postępowania w ramach Grupy Impel określają akty prawa wewnętrznego. Za system ten odpowiada Prezes Zarządu Spółki. W ramach organizacji Grupy wydawane są przepisy regulujące funkcjonowanie całej Grupy oraz jej jednostek organizacyjnych. Przepisy te opracowuje Dział Organizacji. Przepisy wydawane są w zależności od zasięgu i zakresu przez Prezesa Zarządu, Dyrektorów Zarządzających Spółki lub osoby zarządzające obszarami. Na te akty składają się: zarządzenia, regulaminy, procedury i pisma okólne.

 

 1. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259) określają obowiązki informacyjne emitentów dotyczące stosowania przez nich zasad ładu korporacyjnego.

 

W roku 2015 Impel S.A. stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w brzmieniu określonym uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, z wyłączeniem następujących zasad: II.1.9a, II.1.14, II.3. i III.9. Począwszy od 2016 roku Impel S.A. podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym
w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN 2016) wprowadzonym uchwałą nr 26/413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku. Spółka przekazała do wiadomości publicznej raport dot. stosowania nowych dobrych praktyk oraz zamieściła na swojej stronie internetowej (www.impel.pl), zgodnie z wymogami zasady I.Z.1.13, informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016.

 

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w Raporcie Rocznym Impel S.A. za 2015 rok oraz raportem zawierającym komentarze Spółki na temat stanu stosowania przez nią rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016. W ocenie Rady Spółka w sposób rzetelny i kompletny wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

 

 1. KONKLUZJA

 

Działając na podstawie postanowień art.382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza na podstawie sprawozdania Komitetu Audytu oraz opinii i raportu biegłego rewidenta  dokonała analizy i oceny niżej wymienionych dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:

 • sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok obrotowy 2015,
 • sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. w roku obrotowym 2015,
 • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok obrotowy 2015,
 • sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Impel w roku obrotowym 2015,
 • wniosku Zarządu o niewypłacenie dywidendy z zysku za 2015 rok.

 

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2015 poddane zostały badaniu Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie. Raporty z tego badania oraz opinie biegłych, stanowiące ich syntezę, były podstawowym materiałem analitycznym, poddanym ocenie Rady. Uwzględniając zatem zawarte w wymienionych materiałach źródłowych ustalenia i oceny i uznając je za kompetentne i wyczerpujące, Rada uznała, że  sprawozdania finansowe za 2015 rok we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdań finansowych Impel S.A. i Grupy Impel za rok obrotowy 2015.

 

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel za rok obrotowy 2015. Rada stwierdziła, że sprawozdania te rzetelnie przedstawiają podejmowane działania gospodarcze, a także pozwalają na ocenę kondycji finansowej i majątkowej Spółki i jej Grupy.

 

Rada Nadzorcza zapoznała się z rekomendacją Zarządu dotyczącą niewypłacenia dywidendy z zysku za 2015 rok i uwzględniając wyjaśnienia Zarządu przychyla się do wniosku Zarządu, co do pozostawienia zysku za 2015 w Spółce.

 

Rada Nadzorcza stawia wniosek, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.