Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A. W ROKU 2015

 

 

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A. został powołany przez Radę uchwałą nr 37/IX/2014 z dnia 17 października 2014 roku w oparciu o Ustawę o biegłych rewi­dentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649) oraz na podstawie §7a Regulaminu Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

Komitet został powołany w składzie:

 • Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,
 • Edward Laufer - Członek Komitetu,
 • Józef Biegaj – Członek Komitetu.

 

Przewodniczący Komitetu, Pan Piotr Urbańczyk spełnia warunki niezależności oraz posiada kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.

 

W 2015 roku oraz w roku 2016 do czasu przyjęcia niniejszego sprawozdania, odbyło się 
8 posiedzeń Komitetu. Komitet działał w oparciu o „Regulamin Funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A.”, przyjęty przez Radę dniu 6 lutego 2015 roku.

 

W ramach swoich prac Komitet Audytu w 2015 roku:

 • wydał rekomendacje Radzie Nadzorczej wyboru audytora do badań sprawozdań Impel S.A.
  i Grupy na lata 2015-2017,
 • odbył spotkania z biegłym rewidentem Grupy, firmą Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. S.K.
  z siedzibą w Warszawie i omówił z biegłym wyniki śródrocznego przeglądu sprawozdania za okres I półrocza 2015 roku oraz wyniki badania sprawozdań finansowych za 2014 i 2015 rok,  
 • dyskutował na temat organizacji funkcji wewnętrznych: kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, compliance  w Grupie; między innymi zapoznał  się ze sprawozdaniem Zarządu Impel S.A. oceniającym funkcje wewnętrzne,
 • omówił wykonanie zadań audytu wewnętrznego oraz zatwierdził jego plan pracy na rok 2015,
 • skontrolował procesy sporządzania sprawozdań finansowych  w Grupie,
 • skontrolował procesy sporządzania sprawozdawczości zarządczej,
 • dokonywał  analizy ryzyk,
 • sprawdził wykonywanie przez Impel S.A. obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW,  

 

W ramach realizacji obowiązków spotykał się z osobami odpowiedzialnymi w Grupie za sporządzanie sprawozdań finansowych, kontrole wewnętrzną, kontroling zarządczy oraz przeglądał dokumenty.

 

Komitet Audytu:

 • dokonał oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Impel S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel i stwierdza za biegłym rewidentem, że oba dokumenty we wszystkich istotnych aspektach zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy w roku 2015,
 • dokonał oceny sprawozdania  Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel  i stwierdza, że oba dokumenty obrazują prawdziwy i rzetelny stan Spółki i Grupy w roku 2015,
 • dokonał oceny niezależności biegłego rewidenta w stosunku do Spółki, jak i osób nią zarządzających i nadzorujących. Niezależność biegłego rewidenta została potwierdzona na podstawie oświadczenia złożonego przez biegłego. Ponadto Komitet ocenił współpracę Zarządu z audytorem jako prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń.

Nie składając żadnych zastrzeżeń do sprawozdania finansowego za 2015 rok Komitet Audytu zwraca jednak uwagę na wycenę wybranych aktywów Grupy, które wymagają periodycznej  profesjonalnej oceny przez Zarząd w zakresie ich bieżącej wartości. Dotyczy to przede wszystkim takich pozycji jak: wartość firmy, aktywo podatkowe, wierzytelności pożyczkowe. 

 • przyjął ocenę skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Impel S.A. przygotowaną przez Zarząd Spółki i dotyczącą roku 2015.

Zdaniem Komitetu Audytu funkcje wewnętrzne w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance były realizowane w prawidłowy sposób. Dyskusyjne było natomiast umieszczenie komórek audytu wewnętrznego nie na poziomie Impel S.A. bezpośrednio pod jej Zarządem, ale tylko na poziomie spółek zależnych. W 2016 roku doszło do zmian w zakresie organizacji. Obecnie audyt wewnętrzny jest na poziomie spółki dominującej i podlega bezpośrednio jednemu z członków Zarządu Impel S.A.    

 • sprawdził również sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych i nie  zidentyfikował w tym zakresie nieprawidłowości.