Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A. W ROKU 2016

 

 

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A. został powołany przez Radę uchwałą nr 37/IX/2014
z dnia 17 października 2014 roku w oparciu o Ustawę o biegłych rewi­dentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz.U. nr 77, poz. 649) oraz na podstawie §7a Regulaminu Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

Komitet został powołany w składzie:

 • Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,
 • Edward Laufer - Członek Komitetu,
 • Józef Biegaj – Członek Komitetu.

 

W 2016 roku oraz w 2017 do czasu przyjęcia niniejszego sprawozdania odbyło się  7 posiedzeń Komitetu. Komitet działał w oparciu o „Regulamin Funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A.”, przyjęty przez Radę w dniu 6 lutego 2015 roku.

W ramach swoich prac Komitet Audytu w 2016 roku:

 • odbył spotkania z biegłym rewidentem Grupy, firmą Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. S.K.
  z siedzibą w Warszawie i omówił z biegłym wyniki śródrocznego przeglądu sprawozdania za okres I półrocza 2016 roku oraz wyniki badania sprawozdań finansowych za 2016 rok,  
 • dyskutował na temat organizacji funkcji wewnętrznych: kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, compliance  w Grupie; między innymi zapoznał  się ze sprawozdaniem Zarządu Impel S.A. oceniającym funkcje wewnętrzne,
 • omówił zadania realizowane przez audyt wewnętrzny,
 • skontrolował procesy sporządzania sprawozdań finansowych  w Grupie,
 • skontrolował procesy sporządzania sprawozdawczości zarządczej,
 • dokonywał  analizy ryzyk,
 • sprawdził wykonywanie przez Impel S.A. obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW,
 • dyskutował na temat zagrożeń związanych z przestępczością w cyberprzestrzeni,
 • omawiał zagadnienia związane z tzw.: „klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania”,
 • Omawiał zmiany w przepisach związanych z audytem sprawozdań finansowych,
 • dokonał analizy przystosowania regulacji wewnętrznych Spółki, w związku z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation - MAR).

 

W ramach realizacji obowiązków spotykał się z osobami odpowiedzialnymi w Grupie za sporządzanie sprawozdań finansowych, kontrole wewnętrzną i kontroling zarządczy.

 

Komitet Audytu:

 • dokonał oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Impel S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel i stwierdza za biegłym rewidentem, że oba dokumenty we wszystkich istotnych aspektach zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy w roku 2016,
 • dokonał oceny sprawozdania  Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel  i stwierdza, że oba dokumenty obrazują prawdziwy i rzetelny stan Spółki i Grupy w roku 2016,
 • dokonał oceny niezależności biegłego rewidenta w stosunku do Spółki, jak i osób nią zarządzających i nadzorujących. Niezależność biegłego rewidenta została potwierdzona na podstawie oświadczenia złożonego przez biegłego. Ponadto Komitet ocenił współpracę Zarządu z audytorem jako prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń.

Nie składając żadnych zastrzeżeń do sprawozdania finansowego za 2016 rok Komitet Audytu:

 • przyjął ocenę skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w Impel S.A. przygotowaną przez Zarząd Spółki i dotyczącą roku 2016.

 

Zdaniem Komitetu Audytu:

 • proces sporządzenia sprawozdania finansowego jest prawidłowy, a sporządzone sprawozdania rzetelnie odzwierciedlają sytuację finansową Spółki i Grupy Impel;
 • wybrane aktywa grupy wymagają periodycznej oceny w zakresie ich bieżącej wartości, w szczególności pod kątem oceny konieczności tworzenia rezerw;
 • system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance, w związku ze stałym rozwojem Grupy Impel i zmieniającą się dynamicznie sytuacją prawną wymaga wzmocnienia;
 • ze względu na nasilające się ataki cyberprzestępców, zwrócenia uwagi wymaga obszar bezpieczeństwa informatycznego;
 • kontrakty realizowane przez Grupę Impel wymagają stałego monitorowania rentowności oraz terminu spływu należności.