Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A.  WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ORAZ OCENĄ SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

 

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2016 ROKU.

Rada Nadzorcza Impel S.A. działa w oparciu o przepisy KSH, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Impel S.A. Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.

 

W roku 2016, podobnie jak w 2015, Rada Nadzorcza Impel S.A. działała w składzie:

 • prof. Krzysztof Obłój - Przewodniczący Rady,
 • dr Andrzej Malinowski – Wiceprzewodniczący Rady,
 • Edward Laufer – Sekretarz Rady,
 • Piotr Urbańczyk,
 • Piotr Pawłowski,
 • Józef Biegaj.

 

 

W 2016 roku Rada odbyła 4 posiedzenia i podjęła 18 uchwał. Przedmiotem posiedzeń Rady była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki, opierając się o dokumenty i informacje przedstawiane przez Zarząd. Głównymi priorytetami Rady były, podobnie jak w latach poprzednich:

 • realizacja statutowych obowiązków nadzoru korporacyjnego - w szczególności wspomaganie Zarządu w analizie rynku, budowie planu  dalszego rozwoju, celów strategicznych Zarządu,
 • wspomaganie Zarządu w określaniu priorytetów biznesowych i planów finansowych - Rada zatwierdziła Plan Finansowy Grupy Impel na rok 2016 i przeprowadzała bieżącą analizę jego realizacji;
 • analiza wyników finansowych i struktury kosztów Impel S.A., jak i poszczególnych spółek Grupy, a także wyników, wyodrębnionych w ramach organizacji Grupy, Obszarów Produktowych i Linii Produktowych.

 

Obrady i działania Rady Nadzorczej w roku 2016 dotyczyły m.in.:

 • reorganizacji Grupy Impel SA oraz nowego podziału obowiązków w ramach Zarządu;
 • analizy rynku i konkurencji pod kątem wyzwań jakie tworzą dla realizacji strategii Grupy;
 • analizy procesu waloryzacji kontraktów, jakości usług i poziomu satysfakcji klientów;
 • analizy funkcjonowania jednostek biznesowych i linii produktowych;
 • analizy integracji jednostek po akwizycji;
 • analizy realizacji kluczowych projektów biznesowych i inwestycji;
 • analizy stanu spółek Grupy, które nie osiągnęły założonych rezultatów i potencjalnych strategii dezinwestycji;
 • analizy dynamiki ryzyk biznesowych;
 • polityki i kosztów sponsoringu;
 • procesu komunikacji i realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z publicznego charakteru Impel S.A.;
 • oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności - Rada dokonała oceny sprawozdania finansowego Impel S.A. i Grupy Impel oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy za rok 2015;
 • opiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu - Rada zaopiniowała porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.

 

W ramach Rady Nadzorczej w roku 2016 działał regularnie Komitet Audytu w składzie:

 • Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,
 • Edward Laufer - Członek Komitetu,
 • Józef Biegaj – Członek Komitetu.

 

Komitet Audytu odbył szereg spotkań z biegłym rewidentem Grupy w celu omówienia:

- wyników śródrocznego przeglądu sprawozdania za okres I półrocza 2016 roku,

- wyników badania sprawozdań finansowych oraz

- kwestii zidentyfikowanych w trakcie badania rocznych sprawozdań finansowych.

 

Ponadto na posiedzeniach Komitetu Audytu dyskutowano na temat organizacji wewnętrznych funkcji kontrolnych: kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, ryzyka braku zgodności (compliance) w Grupie. W ramach dyskusji odbyto szereg spotkań z osobami odpowiedzialnymi w Grupie za sporządzanie sprawozdań finansowych, kontrole wewnętrzną, kontroling zarządczy i zarządzanie ryzykiem.

Komitet Audytu skontrolował proces sprawozdawczości finansowej w Grupie, dokonał analizy mapy ryzyk na 2016 rok, sprawdził wykonywanie przez Impel S.A. obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW oraz analizował przebieg procesów sądowych i spraw spornych z agendami ZUS lub UKS.

Poza wskazanym Komitetem Audytu w Radzie Nadzorczej w 2016 roku nie działał żaden inny komitet.

 

 

SAMOOCENA RADY I  OCENA NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

 

Rada systematycznie dokonuje w trakcie swoich posiedzeń samooceny w sposób nieformalny, w drodze dyskusji wewnętrznych i wymiany opinii z Zarządem. W roku 2015 roku Rada zastosowała formalny system samooceny, a w 2016 dokonywała oceny mniej formalnie koncentrując się głownie na pytaniach związanych z zakresem nadzoru oraz wspomagania zarządu w procesie restrukturyzacji.

 

Ocena niezależności Członków Rady Nadzorczej jest realnym wyzwaniem, bowiem dotyczy nie tylko spraw czysto formalnych. Z formalnego punktu widzenia, wg kryteriów niezależności członków rady nadzorczej, o których mówi Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), żaden Członek obecnej Rady nie spełnia kryteriów niezależności. Niespełnienie kryteriów niezależności w przypadku jednego członka rady polega na powiązaniu ze Spółką w związku z jej akcjonariatem (pan Józef Biegaj), w przypadku pozostałych na fakcie, iż osoby te pełnią swoje funkcje w Radzie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.

 

Członkowie Rady Nadzorczej Impel S.A., powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2015 roku na X kadencję, pomimo niezastosowania formalnych kryteriów niezależności wynikających z Załącznika II, o którym mowa powyżej, według własnej oceny są niezależni i dają rękojmię transparentności funkcjonowania Spółki, należytej ochrony interesów jej akcjonariuszy, oraz realizację czynności nadzorczych w Spółce.

 

 

 1. ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 

 1. SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Impel S.A. i Grupy Impel na koniec 2016 roku. Nie występują ryzyka zagrażające kontynuacji działalności Spółki oraz jej Grupy. Zarówno Rada, jak i Zarząd zwraca jednak uwagę, że z punktu widzenia biznesowego rok 2016 był trudny, a rok 2017 i następne będą jeszcze trudniejsze dla wszystkich graczy na rynku usług outsourcingowych. Otoczenie biznesowe staje się coraz bardziej złożone i mniej stabilne. Zmieniają się bardzo szybko i w sposób trudny do przewidzenia przepisy prawne dotyczące m.in. płacy minimalnej, stawek godzinowych, trybu przetargów publicznych. Trwa stale proces renegocjacji i waloryzacji kontraktów. Dodatkowo obserwujemy nasilenie aktywności agencji kontrolujących podmioty gospodarcze. Częstotliwość oraz kierunek tych zmian powoduje, że trudno przewidzieć jak będą się dostosowywali do tych nowych i trudnych ekonomicznie warunków odbiorcy i dostawcy i wymaga od Grupy bardzo elastycznej strategii działania i stałej adaptacji.

 

 

SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI:

 

Działalność operacyjna

Przychody ze sprzedaży i dotacji wyniosły 2 066 629 tys. zł i były o 215 312 tys. zł, tj. o 11,63 % wyższe w stosunku do roku 2015 roku. Wynik na sprzedaży wyniósł 39 964 tys. zł, mimo zmian, jakie miały miejsce w 2016 roku w zakresie wzrostu kosztów pracy, związanych z ozusowaniem umów zleceń oraz podwyżkami minimalnych stawek wynagrodzeń. Rentowność sprzedaży wyrażona stosunkiem wyniku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży i dotacji uległa obniżeniu z 2,68 % w roku 2015 na 1,93 % w roku 2016.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 19 746 tys. zł i były o 7 013 tys. zł, tj. o 26,21 % niższe w stosunku do roku 2015 roku. Istotny spadek miał miejsce na pozycji pozostałe koszty operacyjne, które zmalały o 10 454 tys. zł, tj. z 28 248 tys. zł w roku 2015 do 17 794 tys. zł. Tak ukształtowane relacje ekonomiczne spowodowały pogorszenie wyniku na działalności operacyjnej w stosunku do roku 2015 o 6 141 tys. zł. Efekt pozostałej działalności operacyjnej polepszył wynik, który na poziomie działalności operacyjnej osiągnął wartość 41 916 tys. zł.

 

Wynik netto

Działalność finansowa obniżyła wynik finansowy o 15 099 tys. zł czyli o 391 tys. zł więcej w stosunku do 2015 roku. Wynik brutto po uwzględnieniu działalności finansowej wyniósł 26 817 tys. zł. Wynik ten został obciążony podatkiem dochodowym w wysokości 2 199 tys. zł. Rok 2016 Grupa Impel zakończyła wynikiem netto w wysokości 24 712 tys. zł, identycznym jak w roku 2015. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego wyniósł: 20 016 tys. zł.

 

W związku z uzyskanym niższym zyskiem netto, przy wzroście przychodów, Rada podkreśla konieczność bieżącego monitorowania rentowności oraz wysokości i struktury kosztów aby zachować zdolność Grupy do generowania trwałych, dodatnich wyników finansowych. W szczególności Rada rekomendowała Zarządowi potraktowanie jako priorytetowe zadanie podwyższenie marż na kontraktach i unikanie akceptacji kontraktów, które w wyniku wojen cenowych w poszczególnych segmentach rynkowych (np. segmentach w których dominują przetargi publiczne lub siła przetargowa nabywców jest bardzo wysoka) stają się praktycznie nierentowne.

 

Przepływy finansowe i płynność

Działalność Grupy w 2016 roku przyniosła zwiększenie środków pieniężnych netto o 3 322 tys. zł. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 28 454 tys. zł i były niższe w stosunku do 2015 roku o 40 525 tys. zł. Działalność inwestycyjna spowodowała obniżenie gotówki o 26 350 tys. zł, co wynosi więcej o 2 225 tys. zł w stosunku do 2015 roku, w którym działalność ta skonsumowała 24 125 tys. zł. Działalność finansowa w 2016 roku spowodowała obniżenie stanu gotówki o 5 419 tys. zł. Pozyskano 83 499 tys. zł wpływów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym samym czasie wydatki wyniosły: 88 918 tys. zł., a w szczególności spłacono 44 529 tys. zł kredytów i pożyczek, wypłacono dywidendę w wysokości 12 865 tys. zł, spłacono odsetki i zobowiązania z tytułu umów leasingowych w kwocie 21 164 tys. zł.

 

Struktura bilansu

Udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów ogółem spadł na koniec 2016 roku (z 35,2 % do 32,6 %). Aktywa trwałe są w pełni finansowane trwałymi składnikami struktury finansowania, tj. kapitałem własnym, rezerwami i zobowiązaniami długoterminowymi. W strukturze aktywów nastąpiło zwiększenie udziału aktywów obrotowych kosztem majątku trwałego.

 

W roku 2016 spółka w większym stopniu korzystała z finansowania krótkoterminowego. Sytuacja ta wynikała głównie z większego zapotrzebowania na środki obrotowe będącego efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży. Kapitał pracujący na 31 grudnia 2016 roku wyrażający różnicę pomiędzy majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótkoterminowymi jest dodatni i wynosi 67 457 tys. zł.

 

W 2016 roku dług netto wzrósł o 40,1 tys. zł, tj. 20,9 %, co przy wzroście sprzedaży i dotacji o 11,63 % jest wynikiem pozytywnym.

 

Dywidenda

W 2017 roku Zarząd podjął decyzję o przedłożeniu Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji niewypłacenia dywidendy z zysku za 2016 rok. Zarząd, podejmując decyzje o wypłacie dywidendy, uwzględnia bieżącą kondycję finansową Spółki oraz jej Grupy, umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz plany rozwoju. Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu.

 

 

SYTUACJA RYNKOWA SPÓŁKI:

 

Spółka działa na bardzo konkurencyjnym i trudnym rynku usług, który jest obecnie w najbardziej turbulencyjnym okresie od wielu lat, zarówno w segmentach biznesowych jak i instytucji publicznych. Zmienia się jednocześnie i w sposób istotny wiele regulacji prawnych, zwłaszcza tych dotyczących stawek minimalnych, minimalnej płacy, umów o pracę i przetargów publicznych co wymaga waloryzacji dotychczasowych umów praktycznie z wszystkimi podmiotami, oraz zmian warunków zatrudnienia. Niektóre z podmiotów w obliczu wzrostu cen usług zewnętrznych zaczynają stosować insourcing, inne ciągle poszukują najtańszych możliwych dostawców oferując w warunkach przetargu stawki niższe niż najniższe wymagane prawnie. Jednocześnie widoczne jest wzmożenie liczby kontroli oraz ich asertywny charakter. Wiele kontroli dotyczy sposobów naliczania VAT-u, przepisów prawa pracy oraz umów o pracę stosowanych w przeszłości i nie są  w pełni jasne ani kryteria stosowane przez organy kontrolujące ani planowany zakres kontroli. Problem ten dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych, zwłaszcza działających na dużą skalę i wykorzystujących pracę czasową i umowy czasowe.     

Grupa starając się proaktywnie reagować na te zagrożenia i uwarunkowania. Wdrożyła i realizuje projekt restrukturyzacji, który inaczej układa współpracę linii produktowych i obszarów produktowych. Wdraża przedsięwzięcia strategiczne (przy współpracy firm doradczych), projektowe dotyczące działań rewaloryzacyjnych (związanych ze zmianą przepisów dotyczących podniesienia stawek wynagrodzeń oraz ozusowania UZ), innowacje produktowe w celu uatrakcyjnienia oferty Grupy dla jej zleceniodawców, oraz modyfikuje warunki zatrudnienia pracowników. Grupa Impel zawsze starała się działać w sposób elastyczny i zmiana była stale obecna w jej działaniu, ale chyba nigdy Grupa nie wdrażała tak wielu zmian jednocześnie co wymaga najwyższych kompetencji i uwagi od kadry kierowniczej.

 

 

2. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

Kontrola wewnętrzna.

System kontroli wewnętrznej oparty jest przede wszystkim na nadzorze realizowanym przez przełożonych zgodnie ze strukturą organizacyjną Grupy. W zależności od podejmowanych decyzji biznesowych, ich rodzaju i znaczenia ekonomicznego, decyzje są podejmowane na coraz wyższych szczeblach struktury organizacyjnej. Jakość kontroli zarządczej wzmacnia zintegrowany system informatyczny SAP.

 

Za utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zachowania zgodności (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego w Grupie odpowiedzialny jest Zarząd Korporacyjny Grupy Impel.

 

Na system kontroli wewnętrznej składają się m.in.:

 • procedury nadawania uprawnień i ich zarządzania,
 • procedury akceptacji wydatków finansowych,
 • systemy ewidencji zarządczej,
 • procedury księgowań

 

Proces zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz rolami w zakresie uprawnień Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Grupie Impel reguluje procedura „Zarządzania uprawnieniami Zintegrowanego Systemu Informatycznego” (System SAP). Procedurą objęte są wszystkie spółki Grupy korzystające w swojej działalności z Systemu. Osobą nadzorującą realizację procedury jest Pełnomocnik Zarządu ds. Informatyki Grupy Impel.

 

 

Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Korporacyjny (Zarząd Impel S.A.).

 

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej funkcjonuje poprzez:

 • ustalone w wewnętrznych procedurach Grupy Impel zasady i zakres raportowania, odpowiedzialności w przedmiocie sporządzania raportów  okresowych i sprawozdań finansowych, w tym zapewnienia ich jakości i poprawności, autoryzacji oraz publikacji;
 • regularne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

 

W zakresie sprawozdawczości finansowej, jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego. Sprawozdania półroczne i roczne spółek Grupy poddawane są ocenie dokonywanej przez biegłego rewidenta. Sprawozdania za 2016 rok głównych spółek Grupy były badane przez Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie.

 

Księgi rachunkowe poszczególnych spółek Grupy prowadzone są przez spółkę Impel Business Solutions Sp. z o.o., która świadczy usługi księgowe na rzecz Impel S.A. i pozostałych spółek Grupy. Księgi rachunkowe prowadzone są w zintegrowanym systemie informatycznym, według jednolitych zasad zgodnie z obowiązującą w Grupie polityką rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych obowiązuje jednolity format narzędzia, który obowiązuje również dla wyliczania podatków (podatek dochodowy od osób prawnych i podatek VAT). W zależności od rodzaju i wartości transakcji funkcjonuje zasada podwójnej (a w określonych przypadkach potrójnej) kontroli księgowania transakcji gospodarczych oraz procedury księgowe jednolite dla księgowania tożsamych transakcji gospodarczych. Pakiety sprawozdawcze są weryfikowane przez audytorów badających spółki z Grupy.

 

 

3.  SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

 

Za zarządzanie ryzykiem istotnym dla Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Korporacyjny (Zarząd Impel S.A.), natomiast na poziomie poszczególnych Obszarów Produktowych Członkowie Zarządu odpowiedzialni za Obszar FM i BPO. W ramach budowania strategii Grupy Impel zostały zdiagnozowane główne obszary ryzyka istotnego dla Spółki. Obszary te nie uległy generalnie zmianie w stosunku do poprzednich lat.

 

Ryzyko handlowe – obejmujące m.in. zagrożenie sprzedaży kontraktów po zbyt niskich marżach, nie zapewniających satysfakcjonującej rentowności, oraz ryzyka zerwania kontraktów z tytułu ich waloryzacji. Za monitorowanie tego obszaru oraz podejmowanie odpowiednich działań odpowiedzialny jest obecnie Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Handlowy. W związku z przyjętymi priorytetami  strategicznymi w roku 2017 Grupa chce kontynuować wzrost sprzedaży, zamierzając jednocześnie poprawić rentowność poprzez synergię, nowe technologie i obsługę nowych segmentów i rynków.

 

Ryzyko działalności operacyjnej – obejmujące m.in. ryzyko ponoszenia kosztów wyższych niż zakładane w procesie kalkulacji kontraktów, na skutek np. wzrostu cen i płac w trakcie realizacji kontraktu. Za monitoring i ograniczanie ryzyka tego rodzaju odpowiedzialni są Wiceprezesi Obszarów FM i BPO. Grupa działa w oparciu o zatwierdzony budżet. W trakcie roku Zarząd analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym budżetem wykorzystując stosowaną w Grupie sprawozdawczość zarządczą.

 

Ryzyko finansowe – zagrożenia związane m.in. z zapewnieniem środków finansowych na funkcjonowanie i rozwój Grupy Impel oraz bezpiecznych wskaźników płynności. Za monitorowanie i przeciwdziałanie ryzyka tego rodzaju odpowiada Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Impel S.A. w ramach scentralizowanej funkcji w Biurze Finansowym. Funkcje finansowe realizowane są na poziomie Impel S.A. poprzez wyspecjalizowane służby finansowe.

 

Ryzyko podatkowe – w ramach Grupy Impel funkcjonuje spółka Accounting Audyt Partner Sp. z o.o. S.K., która zajmuje się nadzorem realizacji strategii podatkowej Grupy oraz jej modyfikacją do bieżących potrzeb, przeprowadza audyty podatkowe w celu weryfikacji ryzyk podatkowych Grupy, nadzoruje realizację polityki w zakresie cen transferowych w Grupie oraz podejmuje inne działania wynikające z ww. strategii. Cały obszar pozostaje pod nadzorem Wiceprezesa ds. Finansowych Impel S.A.

 

Ryzyko zarządzania zasobami ludzkimi – obszar zarządzany jest przez Wiceprezesa ds. Personalnych. Ryzyko związane z tym obszarem związane jest głównie z pozyskiwaniem i utrzymaniem pracowników oraz ich rozwojem, w warunkach podwójnej presji. Z jednej strony podwyższana jest płaca minimalna i rosną oczekiwania płacowe, a z drugiej firma musi utrzymać maksymalną dyscyplinę płacową ponieważ koszty osobowe są podstawowymi kosztami, a presja na obniżenie cen usług nie maleje.

 

Ryzyko prawne – zmiany w otoczeniu prawnym, w szczególności w zakresie efektywnych kosztów pracy istotnie wpływają na funkcjonowanie Grupy. Służby prawne śledzą zmiany legislacyjnej z wyprzedzeniem informując pozostałe służby, zwłaszcza operacyjne, o możliwych zmianach przepisów w tym zakresie w celu przygotowania się do zmian.

 

Ryzyko inwestycyjne – obejmujące zagrożenia związane z procesem inwestycyjnym oraz akwizycjami. W Impel S.A. funkcjonuje Komitet Inwestycyjny, który analizuje i opiniuje istotne inwestycyjne.

 

Ryzyka MAR-u – obejmujące zagrożenia z tytułu nowowprowadzonych, ogólnounijnych regulacji Market Abuse Regulations, dotyczących nadużyć rynkowych i nowych wymogów informacyjnych, których pragmatyka stosowania jeszcze się nie ukształtowała.

 

Grupa działa w oparciu o budżet przygotowywany przez Zarząd Spółki. Corocznie budżet na kolejny rok przyjmowany jest przez Zarząd Impel S.A. i przedstawiany Radzie Nadzorczej Spółki do akceptacji. Ze względu na ogromną dynamikę zmian rynkowych Rada analizuje najpierw prowizorium budżetowe i dopiero w trakcie roku zatwierdza ostateczny budżet. W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe, porównując je z przyjętym budżetem, wykorzystując stosowaną w Spółce sprawozdawczość zarządczą. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla pionu ekonomicznego, pod nadzorem Członka Zarządu, po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych.

 

Ww. ryzyka są identyfikowane i monitorowane w procesie sporządzania i weryfikacji strategii Grupy Impel. Do oceny ryzyk Grupa posługuje się mapami ryzyka – graficzną prezentacją oceny ryzyka – na podstawie których dokonuje analizy zagrożeń i ocenę ich skutków. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyk strategicznych jest okresowo omawiana na posiedzeniach Zarządu Impel S.A. oraz dyskutowana na posiedzeniach Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki i Grupy jako trudną, ale stabilną finansowo. Największym wyzwaniem finansowym jest wymóg waloryzacji kontraktów w obliczu stałego wzrostu kosztów działania z tytułu wzrostu wynagrodzeń, oraz związane z tym  podwyższenie zadłużenia Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. W opinii Rady Nadzorczej system ten obejmuje istotne dla Spółki, rozpoznawalne i przewidywalne, ryzyka.

 

4. RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI (COMPLIANCE)

 

W Grupie funkcjonują służby prawne (Biuro Prawne, wyspecjalizowane jednostki organizacyjne do kontroli koncesjonowanych obszarów działalności, Dział Organizacji) odpowiedzialne za monitorowanie przestrzegania regulacji wewnętrznych i przepisów prawa. Biuro Prawne na bieżąco śledzi zmiany otoczenia prawnego i informuje osoby zarządzające o zmianach wpływających na działalność gospodarczą wraz z rekomendacjami koniecznych działań do podjęcia. Prawnicy uczestniczą we wszystkich istotnych procesach związanych z działalnością Grupy.

 

Zasady postępowania w ramach Grupy Impel określają akty prawa wewnętrznego. Za system ten odpowiada Prezes Zarządu Spółki. W ramach organizacji Grupy wydawane są przepisy regulujące funkcjonowanie całej Grupy oraz jej jednostek organizacyjnych. Przepisy te opracowuje Dział Organizacji. Przepisy wydawane są w zależności od zasięgu i zakresu przez Prezesa Zarządu oraz Dyrektorów Spółki. Na te akty składają się: zarządzenia, regulaminy, procedury i pisma okólne.

 

 1. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

W roku 2016 Spółka w terminie przekazywała raporty okresowe, które były sporządzane zgodnie z zasadami rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami. Spółka sporządzała też raporty bieżące, które w sposób prawidłowy informowały o istotnych zdarzeniach korporacyjnych i biznesowych. W szczególności spółka w związku z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation - MAR) opracowała wewnętrze zasady tj. Regulamin obiegu i ochrony dostępu do informacji poufnych oraz wykonywania obowiązków informacyjnych w Grupie Impel.

 

W roku 2016 Impel S.A. stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w brzmieniu określonym uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, z wyłączeniem następujących rekomendacji i zasad I.R.2. I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.2., II.Z.3., II.Z.8., II.Z.10.4, III.R.1., III.Z.2., III.Z.3., IV.R.2., IV.Z.2., V.Z.6., VI.Z.4. Począwszy od 2016 roku Impel S.A. podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN 2016) wprowadzonym uchwałą nr 26/413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku. Spółka przekazała do wiadomości publicznej raport dot. stosowania nowych dobrych praktyk oraz zamieściła na swojej stronie internetowej (www.impel.pl), zgodnie z wymogami zasady I.Z.1.13, informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016.

 

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w Raporcie Rocznym Impel S.A. za 2016 rok oraz raportem zawierającym komentarze Spółki na temat stanu stosowania przez nią rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016. W ocenie Rady Spółka w sposób rzetelny i kompletny wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

 

IV. KONKLUZJA

 

Działając na podstawie postanowień art.382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza na podstawie sprawozdania Komitetu Audytu oraz opinii i raportu biegłego rewidenta dokonała analizy i oceny niżej wymienionych dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:

 • sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok obrotowy 2016,
 • sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. w roku obrotowym 2016,
 • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok obrotowy 2016,
 • sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Impel w roku obrotowym 2016,
 • wniosku Zarządu o niewypłacenie dywidendy z zysku za 2016 rok.

 

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2016 poddane zostały badaniu Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie. Raporty z tego badania oraz opinie biegłych, stanowiące ich syntezę, były podstawowym materiałem analitycznym, poddanym ocenie Rady. Uwzględniając zatem zawarte w wymienionych materiałach źródłowych ustalenia i oceny i uznając je za kompetentne i wyczerpujące, Rada uznała, że  sprawozdania finansowe za 2016 rok we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdań finansowych Impel S.A. i Grupy Impel za rok obrotowy 2016.

 

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel za rok obrotowy 2016. Rada stwierdziła, że sprawozdania te rzetelnie przedstawiają podejmowane działania gospodarcze, a także pozwalają na ocenę kondycji finansowej i majątkowej Spółki i jej Grupy.

 

Rada Nadzorcza zapoznała się z rekomendacją Zarządu dotyczącą niewypłacenia dywidendy z zysku za 2016 rok i uwzględniając wyjaśnienia Zarządu przychyla się do wniosku Zarządu, co do pozostawienia zysku za 2016 w Spółce.

 

Rada Nadzorcza stawia wniosek, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.