Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A. W ROKU 2017

 

 

 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A. X kadencji  został powołany  przez Radę uchwałą nr 3/X/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 roku w oparciu o Ustawę o biegłych rewi­dentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649), na podstawie §7a Regulaminu Rady Nadzorczej Impel S.A. w składzie:

 • Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,
 • Edward Laufer - Członek Komitetu,
 • Józef Biegaj – Członek Komitetu.

 

W 2017 roku nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Audytu:

W dniu 9 czerwca 2017 roku Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Pan Edward Laufer złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i tym samym Komitecie Audytu Impel S.A. Z dniem 17 lipca 2017 roku Pan Józef Biegaj złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A. W tym samym dniu, uchwałą numer 37/X/2017 Rada Nadzorcza powołała Pana Stefana Forlicza i Panią Danutę Czajkę w skład Komitetu Audytu. W  związku ze złożeniem rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Danutę Czajkę, Rada Nadzorcza uzupełniła skład Komitetu Audytu i w dniu 20 października 2017 roku, uchwałą numer 41/X/2017 powołała Pana Józefa Biegaja na Członka Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2017 roku i na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania przedstawiał się następująco:

Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,

Józef Biegaj – Członek Komitetu,

Stefan Forlicz – Członek Komitetu.

 

 1. AKTYWNOŚĆ KOMITETU AUDYTU W 2017 ROKU

W 2017 roku oraz w 2018 do czasu przyjęcia niniejszego sprawozdania odbyło się 10 posiedzeń Komitetu. Komitet działał w oparciu o „Regulamin Funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A.”, przyjęty przez Radę w dniu 6 lutego 2015 roku, a od 29 grudnia 2017 roku,  w związku z nowymi wymogami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku, na bazie przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej numer 53/X/2017 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A.

W ramach realizacji zadań Komitet Audytu w 2017 roku:

 1. spotykał się z biegłym rewidentem Grupy, firmą Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. S.K.
  z siedzibą w Warszawie i omówił z biegłym organizację przebiegu badania sprawozdań finansowych i wyniki audytów - wyniki śródrocznego przeglądu sprawozdania za okres I półrocza 2017 roku oraz wyniki badania sprawozdań finansowych za 2017 rok,
 2. spotykał się osobami z Grupy Impel odpowiedzialnymi za obszar audytu wewnętrznego, sporządzania sprawozdań finansowych oraz obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW,
 3. analizował sprawozdania finansowe, wybrane procedury oraz dokumenty i prezentacje przedstawiane przez Spółkę,
 4. zapoznał się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania Impel SA i rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Impel,
 5. zapoznał się z dodatkowym sprawozdaniem biegłego rewidenta sporządzonym dla Komitetu Audytu z datą wydania opinii.

 

 1. FORMALNE DOKUMENTY PRZYJĘTE PRZEZ KOMITET AUDYTU
 1. Komitet Audytu sporządził sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w roku 2016.
 2. W wyniku wykonania obowiązków z art. 130 ust. 1 pkt. 5-7 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komitet Audytu opracował:
  1. Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania.
  2. Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług nie będących badaniem.
  3. Procedurę wyboru firmy audytorskiej.

 

 1. OCENY I REKOMENDACJE KOMITETU AUDYTU

Zdaniem Komitet Audytu:

 1. sprawozdanie finansowe Impel S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel we wszystkich istotnych aspektach zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy w roku 2017;
 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel obrazują prawdziwy i rzetelny stan Spółki i Grupy w roku 2017;
 3. nie zgłaszając zastrzeżeń do sporządzenia sprawozdania za 2017 rok Komitet Audytu zwraca uwagę na ryzyka, w tym opisane w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu;
 4. spółka wyodrębniła w strukturze dział odpowiedzialny za audyt wewnętrzny oraz komórki odpowiadające za zgodność działalności z prawem i regulacjami wewnętrznymi, w związku z rozmiarem organizacji i dużym zakresem realizowanych usług powinna ocenić, czy posiadane zasoby są wystarczające i rozważyć ich zwiększenie w celu zapobiegania nadużyciom oraz zapewnienia prowadzenia działalności zgodnie z przepisami;
 5. Oceniając wykonywanie obowiązków informacyjnych Komitet Audytu stwierdza, że:
 1. spółka w terminach sporządza i publikuje raporty okresowe,
 2. posiada wewnętrzne procedury, m.in.: Regulamin obiegu i ochrony dostępu do informacji poufnych oraz wykonywania obowiązków informacyjnych w Grupie Impel, który określa m.in.: zasady sporządzania i przekazywania do wiadomości publicznej raportów bieżących i okresowych oraz zasady postępowania z informacją poufną,
 3. raportuje na bieżąco informacje zidentyfikowane przez Zarząd jako poufne,
 4. realizacja procedur wewnętrznych  wymaga okresowych  audytów wewnętrznych,
 1. Niezależność biegłego rewidenta w stosunku do Spółki, jak i osób nią zarządzających została oceniona przez Komitet Audytu oraz potwierdzona na podstawie oświadczenia złożonego przez biegłego.