Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A. W ROKU 2018

 

 

 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A. działał na podstawie uchwał powołujących Komitet Audytu tj. uchwały nr 3/X/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 roku, uzupełniających skład Komitetu Audytu uchwał numer: 37/X/2017 i 38/X/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku oraz 41/X/2017 z dnia 20 października 2017 roku podjętych przez Radę Nadzorczą X kadencji oraz od dnia 21 czerwca 2018 roku na podstawie uchwały 3/XI/2018 podjętej przez Radę Nadzorczą  XI kadencji. Komitet Audytu działał  w oparciu o :

 1. przepisy Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku, w szczególności w oparciu o art. 130 wymienionej ustawy,
 2.  Statut spółki,
 3.  Regulamin Rady Nadzorczej Impel S.A.,
 4.  Regulamin Komitetu Audytu.

W 2018 roku działał Komitet Audytu Rady Nadzorczej X kadencji w składzie:

 • Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,
 • Józef Biegaj – Członek Komitetu,
 • Stefan Forlicz – Członek Komitetu

 

oraz od 21 czerwca 2018 roku do dziś Komitet Audytu Rady Nadzorczej XI kadencji działający w nowym składzie:

 • Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,
 • Józef Biegaj – Członek Komitetu,
 • Andrzej Kaleta – Członek Komitetu.

 

 1. AKTYWNOŚĆ KOMITETU AUDYTU W 2018 ROKU

W 2018 roku oraz w 2019 do czasu przyjęcia niniejszego sprawozdania odbyło się 9 posiedzeń Komitetu.

W ramach realizacji zadań Komitet Audytu w 2018 roku:

 1.  Spotkał się  z biegłym rewidentem w celu omówienia przebiegu przeglądu półrocznego oraz audytu rocznego sprawozdań finansowych za 2018 rok oraz omówienia końcowych rezultatów  prac biegłego rewidenta,
 2. ocenił sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel oraz sprawozdania finansowe Impel S. A. i Grupy Impel za rok 2018 oraz zapoznał się z wnioskami z badania audytora i przedstawił  w tym zakresie rekomendacje Rady Nadzorczej,
 3. badał  działanie  systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance,
 4. sprawdzał aktywność firmy audytorskiej w zakresie usług dozwolonych, niebędących badaniem sprawozdań finansowych Impel S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Impel i wyrażała na nie zgody,
 5. badała sposób wypełniania przez Impel S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 6. zapoznawał się  ze zmianami w przepisach o rachunkowości oraz  w polityce  rachunkowości Grupy Impel, w szczególności z ich wpływem na prezentacje wyników.
 7. uczestniczył w procedurze wyboru biegłego rewidenta,
 8. składał na bieżąco sprawozdania z działalności Komitetu Audytu na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

 

 1. FORMALNE DOKUMENTY PRZYJĘTE PRZEZ KOMITET AUDYTU
 1. Komitet Audytu sporządził niniejsze sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w roku 2018 .
 2. Komitet Audytu przygotował (w wyniku wykonania obowiązków z art. 130 ust. 2 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz na podstawie Polityki i Procedury wyboru firmy audytorskiej zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z października 2017 roku) rekomendację dla Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Impel S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Impel wraz z uzasadnieniem. Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała warunki określone w wyżej wymienionych Ustawie i wewnętrznych aktach normatywnych Impel S.A. i została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez Impel S.A.  procedury wyboru.

 

 1. OCENY I REKOMENDACJE KOMITETU AUDYTU

Zdaniem Komitet Audytu:

 1. W zakresie  sprawozdawczość finansowej:
 1. sprawozdanie finansowe Impel S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel we wszystkich istotnych aspektach zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy w roku 2018;
 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel obrazują prawdziwy i rzetelny stan Spółki i Grupy w roku 2018;
 3. nie zgłaszając zastrzeżeń do sporządzenia sprawozdania za 2018 rok Komitet Audytu  zwraca uwagę na ryzyka opisane w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu;
 1. W zakresie działania funkcji wewnętrznych:
 1. W Grupie Impel jest wyodrębniony  w strukturze dział odpowiedzialny za audyt wewnętrzny oraz jest przypisana odpowiedzialność za działalność zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi oraz zarządzanie ryzykiem,
 2. spółka  powinna na bieżąco monitorować i dokonywać przeglądu efektywności działań funkcji wewnętrznych, a także stale oceniać czy posiadane zasoby są wystarczające dla organizacji.
 1. Oceniając wykonywanie obowiązków informacyjnych Komitet Audytu stwierdza, że:
 1. spółka w terminach sporządza i publikuje raporty okresowe,
 2. posiada wewnętrzne procedury, m.in.: Regulamin obiegu i ochrony dostępu do informacji poufnych oraz wykonywania obowiązków informacyjnych w Grupie Impel, który określa m.in.: zasady sporządzania i przekazywania do wiadomości publicznej raportów bieżących i okresowych oraz zasady postępowania z informacją poufną,
 3. raportuje na bieżąco informacje zidentyfikowane przez Zarząd jako poufne,
 4. realizacja procedur wewnętrznych  wymaga okresowych  audytów wewnętrznych,
 1. Niezależność biegłego rewidenta w stosunku do Spółki, jak i osób nią zarządzających została oceniona przez Komitet Audytu oraz potwierdzona na podstawie oświadczenia złożonego przez biegłego.