Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A. W ROKU 2019

 

 

 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A. działał na podstawie uchwały powołującej Komitet Audytu z dnia 21 czerwca 2018 roku o numerze 3/XI/2018 podjętej przez Radę Nadzorczą XI kadencji. Komitet Audytu w oparciu o :

 1. przepisy Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku, w szczególności w oparciu o art. 130 wymienionej ustawy,
 2.  Statut spółki,
 3.  Regulamin Rady Nadzorczej Impel S.A.,
 4.  Regulamin Komitetu Audytu.

W 2019 roku działał Komitet Audytu Rady Nadzorczej XI kadencji w składzie:

 • Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,
 • Józef Biegaj – Członek Komitetu,
 • Andrzej Kaleta – Członek Komitetu.

 

 1. AKTYWNOŚĆ KOMITETU AUDYTU W 2019 ROKU

W 2019 roku oraz w 2020 do czasu przyjęcia niniejszego sprawozdania odbyło się 11 posiedzeń Komitetu.

W ramach realizacji zadań Komitet Audytu w 2019 roku:

 1. Opracował i zatwierdził plan pracy na rok 2019,
 2. Spotkał się z biegłym rewidentem w celu omówienia przebiegu przeglądu półrocznego oraz audytu rocznego sprawozdań finansowych za 2019 rok oraz omówienia końcowych rezultatów prac biegłego rewidenta,
 3. ocenił sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel oraz sprawozdania finansowe Impel S. A. i Grupy Impel za rok 2019 oraz zapoznał się z wnioskami z badania audytora i przedstawił w tym zakresie rekomendacje Rady Nadzorczej,
 4. badał działanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance,
 5. sprawdzał aktywność firmy audytorskiej w zakresie usług dozwolonych, niebędących badaniem sprawozdań finansowych Impel S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Impel i wyrażał na nie zgodę,
 6. badał sposób wypełniania przez Impel S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 7. spotkał się z Dyrektorem Biura Prawnego i zapoznał się ze zmianami w przepisach, które mają lub będą mogły mieć wpływ na funkcjonowanie Grupy Impel,
 8. składał na bieżąco sprawozdania z działalności Komitetu Audytu na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 9. spotkał się z nowym członkiem zarządu, odpowiedzialnym za obszar kontrolingu i administracji, zapoznał się z obowiązkami nowego członka zarządu,
 10. spotkał się z osobami odpowiedzialnymi za przekazywanie danych do sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań kwartalnych.

 

 1. FORMALNE DOKUMENTY PRZYJĘTE PRZEZ KOMITET AUDYTU

Komitet Audytu sporządził niniejsze sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w roku 2019 .

 

 1. OCENY I REKOMENDACJE KOMITETU AUDYTU

Zdaniem Komitet Audytu:

 1. W zakresie  sprawozdawczości finansowej:
 1. sprawozdanie finansowe Impel S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel we wszystkich istotnych aspektach zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy w roku 2019;
 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel obrazują prawdziwy i rzetelny stan Spółki i Grupy w roku 2019;
 3. nie zgłaszając zastrzeżeń do sporządzenia sprawozdania za 2019 rok Komitet Audytu  zwraca uwagę na ryzyka opisane w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu;
 1. W zakresie działania funkcji wewnętrznych:
 1. W Grupie Impel jest wyodrębniony w strukturze dział odpowiedzialny za audyt wewnętrzny oraz jest przypisana odpowiedzialność za działalność zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi oraz zarządzanie ryzykiem,
 2. spółka powinna na bieżąco monitorować i dokonywać przeglądu efektywności działań funkcji wewnętrznych, a także stale oceniać czy posiadane zasoby są wystarczające dla organizacji.
 1. Oceniając wykonywanie obowiązków informacyjnych Komitet Audytu stwierdza, że:
 1. spółka w terminach sporządza i publikuje raporty okresowe,
 2. posiada wewnętrzne procedury, m.in.: Regulamin obiegu i ochrony dostępu do informacji poufnych oraz wykonywania obowiązków informacyjnych w Grupie Impel, który określa m.in.: zasady sporządzania i przekazywania do wiadomości publicznej raportów bieżących i okresowych oraz zasady postępowania z informacją poufną,
 3. raportuje na bieżąco informacje zidentyfikowane przez Zarząd jako poufne,
 4. realizacja procedur wewnętrznych  wymaga okresowych audytów wewnętrznych,
 1. Niezależność biegłego rewidenta w stosunku do Spółki, jak i osób nią zarządzających została oceniona przez Komitet Audytu oraz potwierdzona na podstawie oświadczenia złożonego przez biegłego.

 

 

 

Wrocław, dnia 18 maja 2020 roku