Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

28 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy pzp i SUS

17 sierpnia 2015

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (...) nowelizująca ustawę pzp została 13 sierpnia 2015 opublikowana w dzienniku ustaw. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia, tj. w dniu 28 sierpnia 2015 r.

 

Nowe prawo umożliwia renegocjację kontraktów długoterminowych jeżeli ogłoszone zostaną przepisy zmieniające koszty wykonywania zamówienia. Gdy stawka VAT, ubezpieczenia społecznego lub wynagrodzenia minimalnego ulegnie zmianie, to wykonawca może złożyć wniosek o renegocjację warunków świadczenia usług. Brak porozumienia z zamawiającym pozwala wykonawcy na rozwiązanie umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Waloryzacja kontraktów to przede wszystkim zabezpieczenie interesu pracowników, którzy nie będą zmuszeni do ponoszenia rosnących kosztów pracy.

 

Od 1 stycznia 2016 roku umowy zlecenia będą podlegały obowiązkowemu ozusowaniu, a minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1.850 złotych. To ważne działania, których celem jest stabilizacja rynku pracy w Polsce i poprawa sytuacji pracowników. Obowiązująca właśnie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych pozwoli właściwe przygotować się na zmiany, jakie zaczną obowiązywać od 2016 roku.

 

Uwzględnienie wzrostu płacy minimalnej oraz kosztów ozusowania umów zleceń w budżetach i kalkulacjach zamawiających to niezbędny krok, dzięki któremu skorzystają wszyscy uczestnicy rynku pracy. Ma to szczególne znaczenie w zamówieniach, w których większość kosztów stanowią wynagrodzenia pracowników – czyli w branżach usługowych.