Climbex i Instytut Nafty i Gazu rozpoczynają prace nad ulepszeniem procesu dekontaminacji. Nad rozwiązaniem problemu pochylą się specjaliści z Climbeksu wspólnie z naukowcami z INiG. Będą pracować nad ograniczeniem ilości szkodliwych gazów emitowanych w procesie automatycznego czyszczenia zbiorników naftowych.

Climbex, spółka z Grupy Impel, uruchamia projekt wart prawie 19 milionów złotych, z czego 8,3 mln zł (44% wartości całego projektu) to dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Bardziej ekologicznie i efektywnie

Obecnie wykorzystywana technologia ATC (Automated Tank Cleaning) nie daje możliwości dekontaminacji zbiorników magazynowych bez wypuszczenia zgromadzonych w nim gazów na zewnątrz. Na ich dnie gromadzi się osad mogący zawierać szkodliwe związki, w tym kancerogenny benzen, toluen i ksylen oraz siarkowodór. Celem projektu jest opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych nowego i przyjaznego środowisku rozwiązania dekontaminacji wielkogabarytowych zbiorników. Zmniejszenie stężeń związków niebezpiecznych można osiągnąć dzięki wypracowaniu innowacyjnego składu czynników dekontaminujących i środków wspomagających rozdział cieczy odpadowych

Opracowywana przez nas technologia ma szansę stać się unikatową w skali światowej – mówi Mariusz Iskierski, kierownik projektu i dyrektor operacyjny działu Gas & Oil w spółce Climbex.  – Jej wprowadzenie na rynek zwiększy efektywność odzysku węglowodorów i znacznie ograniczy emisję w procesie szkodliwych substancji będących efektem ubocznym automatycznego czyszczenia zbiorników. Zwiększy się również bezpieczeństwo pracowników realizujących usługę – dodaje.

Unikatowe rozwiązanie dla branży paliwowej

Założeniem tego przedsięwzięcia jest opracowanie technologii, przeprowadzenie modelowych badań procesu dekontaminacji, opracowanie systemów poboru próbek i gazów, przeprowadzenie prób technologicznych, opracowanie rozwiązań technicznych podawania oraz pobierania medium dekontaminującego oraz zaprojektowanie i budowa nowego systemu mobilnego do dekontaminacji.
Wypracowane rozwiązanie poszerzy ofertę Grupy Impel w obszarze Industrial Services, czyli usług dla przemysłu. Climbex będzie oferował nowatorskie i przyjazne środowisku czyszczenie przemysłowe skierowane dla branży magazynowania i przerobu ropy naftowej. Natomiast przemysł naftowy zyska innowacyjną technologię, która ograniczy jego szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na projekt środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym z Krakowa. Zakończenie projektu jest planowane na drugą połowę 2021 roku.

Aktualności