Zobacz pozostałe wpisy

Łączenie Spółek Rebranding Poland Sp. z o.o i Impel Visual Solutions S.A.

25 października 2017

Spółki Impel Visual Solutions S.A. (wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000416048) i Rebranding Poland Sp. z o.o. (wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000640055) zgodnie z art. 498 oraz 499 kodeksu spółek handlowych uzgodniły i sporządziły plan połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Rebranding Poland Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Impel Visual Solutions S.A.).