Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy

22 stycznia 2020

Stosownie do art. 504 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185 (Spółka Przejmująca), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Impel Agile S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393301 (Spółka Przejmowana) na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez obie spółki w dniu 21 stycznia 2020 r., który wraz z załącznikami, począwszy od dnia 22 stycznia 2020 r., stosownie do art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.impel.pl) i nieprzerwanie jest w ten sposób udostępniany do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia.

 

Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Impel Agile S.A. tj. Spółki Przejmowanej na „Impel” S.A. tj. Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

 

Planowany dzień odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, na których podjęte zostaną uchwały w sprawie połączenia spółek, planowane są na dzień 26 lutego 2020 r.