Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia IMPEL S.A. z TMSI PARTNERS S.À R.L.

09 września 2016

Zarząd Impel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185 („Spółka”), niniejszym zawiadamia o zamiarze połączenia transgranicznego Spółki, jako spółki przejmującej, z TMSI Partners S.à r.l.z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, adres: Avenue Monterey 40, L-2163 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem B 161.860 („TMSI”), jako spółką przejmowaną.


Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku TMSI na Spółkę (łączenie się przez przejęcie), zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia transgranicznego z dnia 08 sierpnia 2016 r. Plan połączenia transgranicznego został ogłoszony na stronie internetowej Spółki – www.impel.pl w zakładce „Aktualności” w części „Połączenie Impel S.A. ze spółką zależną TMSI Partners S.à r.l.” – dnia 18 sierpnia 2016 r.


Podjęcie uchwały o połączeniu transgranicznym jest planowane na dzień 12 października 2016 r.


W terminie od 09 września 2016 r. do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie uchwała o połączeniu transgranicznym akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Polska oraz na stronie internetowej Spółki – www.impel.pl  - w zakładce „Aktualności” w części „Połączenie Impel S.A. ze spółką zależną TMSI Partners S.à r.l.”, z następującymi dokumentami oraz otrzymać nieodpłatnie na żądanie ich odpisy:


  • planem połączenia transgranicznego z dnia 08 sierpnia 2016 r. wraz z załącznikami;
  • sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniami z działalności z działalności Spółki za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opiniami biegłego rewidenta;
  • sprawozdaniami finansowymi TMSI, obejmującymi sprawozdania z działalności, za ostatnie trzy lata obrotowe;
  • sprawozdaniami uzasadniającymi połączenie Spółki z TMSI.

Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że zgodnie z art. 51615 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie jest wymagane poddanie planu połączenia transgranicznego Spółki i TMSI badaniu przez biegłego i sporządzenie przez niego opinii z uwagi na fakt, iż Spółka jest jedynym wspólnikiem TMSI.