Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Plan połączenia spółek Impel S.A. i Impel Agile S.A.

22 stycznia 2020

W dniu 21 stycznia 2020 r. zarządy spółek „Impel” S.A. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000004185) i Impel Agile S.A. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 00000393301) uzgodniły plan połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Impel Agile S.A.) na spółkę przejmującą („Impel” S.A.).

 

Spółki uzgodniły i sporządziły plan połączenia zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych o treści jak w załączonych poniżej dokumentach.

 

 

Plan połączenia spółek kapitałowych

Załącznik nr 1 do planu połączenia

Załącznik nr 2 do planu połączenia

Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku

Załącznik nr 4 - oświadczenie o stanie księgowym