Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Połączenie Impel S.A. ze spółką zależną TMSI Partners S.à r.l.

18 sierpnia 2016

Połączenie ma charakter połączenia transgranicznego i zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 5161 i nast. KSH oraz art. 278 Luksemburskiego Prawa przez przeniesienie całego majątku TMSI Partners S.à r.l. na Impel S.A. (łączenie się przez przejęcie). W konsekwencji połączenia Impel S.A., jako spółka przejmująca, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki TMSI Partners S.à r.l., a TMSI Partners S.à r.l. ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz wyrejestrowana z luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek oraz wszelkich innych rejestrów publicznych, zgodnie z postanowieniami luksemburskiego prawa.

 

W oparciu art. 515 § 1 w zw. z art. 5161, art. 51614 oraz art. 51615 KSH oraz art. 261 i nast. Prawa Luksemburskiego, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Impel S.A., a Plan Połączenia nie jest badany przez biegłego.

 

W ocenie Zarządu Impel S.A. oczekiwanym rezultatem planowanego połączenia jest wewnętrzna reorganizacja funkcjonalna oraz majątkowa Grupy Impel, a także uproszczenie jej struktury kapitałowej, które pozwolą na uzyskanie oszczędności kosztowych.

 

Dokumenty:

 1. Plan Połączenia z dnia 8 sierpnia 2016 roku wraz z załącznikami.
 2. Sprawozdanie Zarządu Impel S.A. w sprawie połączenia.
 3. Sprawozdanie Zarządu TMSI Partners S.à r.l. w sprawie połączenia.
 4. Sprawozdania finansowe Impel S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów.  
  2013  |  2014  |  2015
 5. Sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe.
  2013  |  2014  |  2015
 6. Sprawozdania finansowe TMSI Partners S.à r.l. za trzy ostatnie lata obrotowe.
  2013  |  2014  |  2015