W dniu 11 kwietnia 2024 roku zarządy spółek Hospital Servicesp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886446) i AVIAMED Praktyka Lekarza Rodzinnego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000715122) uzgodniły plan połączenia spółek w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki AVIAMED Praktyka Lekarza Rodzinnego sp. z o.o. (spółka Przejmowana) na Hospital Servicesp. z o.o. (spółka Przejmująca).

Spółki uzgodniły i sporządziły  plan połączenia  zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych o treści jak w załączniku.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Plan połączenia

Aktualności