W dniu 24 stycznia 2023 roku zarządy spółek Hospital Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886446) i EKD-Med sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832793) uzgodniły plan połączenia spółek w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki EKD-Med sp. z o.o. (spółka Przejmowana) na Hospital Service sp. z o.o. (spółka Przejmująca). 

Spółki uzgodniły i sporządziły plan połączenia zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych o treści jak w załączniku. 

Plan połączenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Aktualności