Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Połączenie spółek Impel Cash Solutions Sp. z o.o. i Cash Handling Center Sp. z o.o.

30 lipca 2019

W dniu 29 lipca 2019 r. zarządy spółek Impel Cash Solutions Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018485) i Cash Handling Center Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 643397) uzgodniły plan połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Cash Handling Center Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Impel Cash Solutions Sp. z o.o.).

 

Spółki uzgodniły i sporządziły Plan Połączenia zgodnie z art. 498 oraz 499 kodeksu spółek handlowych o treści jak w załączniku.

 

Załącznik >