W dniu 5 listopada 2021 roku zarządy spółek Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005901) i Investment Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (wpisanej do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000598902) uzgodniły plan połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Investment Partner Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Impel Facility Services Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

Spółki uzgodniły i sporządziły  plan połączenia zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych o treści jak w załącznikach poniżej:

Plan połączenia

Załącznik nr 1 – projekt uchwały NZW Spółki Przejmującej o połączeniu spółek

Załącznik nr 2 – projekt uchwały NZW Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek.

Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2021 roku

Załącznik nr 4 – oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki

Załącznik nr 5 – oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki

Aktualności