W dniu 26 lipca 2022 roku zarządy spółek Impel Facility Services sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000005901) i Impel System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127540) uzgodniły plan połączenia spółek w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Impel System sp. z o.o. (spółka Przejmowana) na Impel Facility Services sp. z o.o. (spółka Przejmująca).

Spółki uzgodniły i sporządziły  plan połączenia  zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych, który przedstawiamy poniżej.

Plan połączenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Aktualności