W dniu 25 stycznia 2023 roku zarządy spółek Impel Solutions sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000541647) i „ASECURA-SERVICE” sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Pile (wpisanej do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117725) uzgodniły plan połączenia spółek w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki „ASECURA-SERVICE” sp. z o.o. (spółka Przejmowana) na Impel Solutions sp. z o.o. (spółka Przejmująca). 

Spółki uzgodniły i sporządziły  plan połączenia  zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych o treści jak w załączniku. 

Plan połączenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6a

Załącznik 6b

Aktualności