Połączenie spółek „Impel” Spółka Akcyjna z House Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

W dniu 11 października 2022 roku zarządy spółek „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185) i House Rent Management sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000852980) uzgodniły plan połączenia spółek w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki House Rent Management sp. z o.o. (spółka Przejmowana) na „Impel” S.A. (spółka Przejmująca). 

Spółki uzgodniły i sporządziły plan połączenia zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych o treści jak w załączniku. 

Plan połączenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Aktualności