Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Połączenie spółek Impel Visual Solutions S.A. i Rebranding Poland Sp. z o.o

25 października 2017

W związku z zamiarem połączenia Impel Visual Solutions S.A. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000416048) i Rebranding Poland Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000640055), Spółki zgodnie z art. 498 oraz 499 kodeksu spółek handlowych uzgodniły i sporządziły plan połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Rebranding Poland Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Impel Visual Solutions S.A.) o treści jak w załącznikach.

Impel Visual Solutions