Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Stosowane w Impel S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

pobierz dokument

 

Reguła zmiany audytora

 

Zgodnie z treścią Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki Impel S.A. i Grupy Impel, przyjętą Uchwałą Rady Nadzorczej Impel S.A. w październiku 2017 roku :

 

Zawarcie i realizacja umów z firmą audytorską, która została wybrana do przeprowadzenia badania, dokonywane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, przy czym:

wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat (w takim przypadku kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w Spółce po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego);

 

 

Polityka różnorodności w odniesieniu do władz Impel S.A. i jej kluczowych menedżerów

Impel S.A. nie ma formalnej polityki różnorodności, ale w obsadzie stanowisk kieruje się zasadami równości szans wszystkich kandydatów, zwracając szczególną uwagę na ich doświadczenie i kompetencje.