Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Grupa Impel - strategia wzrostu w obliczu istotnych zmian w kosztach pracy

31 sierpnia 2016

Grupa Impel zanotowała ponad 12-procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2016 r., które wyniosły 977,1 mln zł. Istotny wpływ na przyrost sprzedaży miała skutecznie przeprowadzona waloryzacja kontraktów po zmianie przepisów  związanych z „ozusowaniem” umów zleceń od stycznia 2016 roku.

- Przychody z nowo pozyskanych kontraktów oraz dobrze przeprowadzona waloryzacja kontraktów zapewniły stabilność wyników spółki. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej po pierwszym półroczu 2016 roku wyniósł 19,1 mln zł i był niższy o 9,5% niż rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 12,9 mln zł i wzrósł o ponad 33% - przedstawia Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel S.A., Dyrektor Finansowy.

W sierpniu bieżącego roku weszły w życie przepisy, które będą miały ogromy wpływ na rynek pracy.  Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa ustala minimalną stawkę godzinową na poziomie 13 zł brutto dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych od stycznia roku 2017. Następuje więc wzrost kosztów pracy, z jednej strony wynikający ze wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia godzinowego dla umów zleceń, z drugiej ze wzrostu miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, które zgodnie ze zgłoszoną propozycją wyniesie 2000 zł brutto.

 - Dla Grupy Impel to kolejne, po oskładkowaniu umów zleceń od 2016 roku, wyzwanie. Dostrzegamy w tej wielkiej regulacji ustawowej szansę na dalszą normalizację rynku pracy w usługach. Rok temu rozpoczęliśmy negocjacje kontraktów w związku ze zwiększającymi się kosztami w wyniku objęcia umów zleceń obowiązkowymi składkami ZUS do wysokości minimalnej płacy krajowej. Pomimo rezygnacji z wykonywania części kontraktów, w których nasi klienci nie zgodzili się na podniesienie cen za usługi, dzięki naszej determinacji, ostatecznie zrealizowaliśmy 96% celu waloryzacyjnego. Systematycznie w roku 2016 obserwujemy - wraz z upływem czasu - ograniczanie wpływu oskładkowania umów zleceń na wyniki. Ustawowe podniesienie wynagrodzeń na umowach zleceniach od stycznia 2017 to duże wyzwanie, z drugiej strony to ogromna szansa dla Grupy Impel, jak i jej pracowników. Obie wprowadzone zmiany wiążą się ze wzrostem kosztów, ale także zwiększają bezpieczeństwo i poziom i wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na kontraktach, a zatem wpływają pozytywnie na jakość świadczonych usług. Warunkiem powodzenia waloryzacji cen usług, pozwalających na realizację obowiązków ustawy o płacy minimalnej będzie wiedza zamawiającego w zakresie jej ustawowych przyczyn i nieuchronności wzrostu kosztów pracy na rynku. Wierzymy, że zamawiający przyjmą propozycje cenowe, które wynikają wyłącznie ze zmiany ustawy o płacy minimalnej - mówi Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A. W naszym podejściu stawiamy na bezpieczną realizację usługi, oraz optymalne ukształtowanie kosztów kontraktu w związku z nowymi wymaganymi ustawowo kosztami pracy. Jesteśmy dobrze przygotowani, dysponujemy doświadczeniem, kreujemy nowe rozwiązania organizacyjne, prowadzimy aktywną politykę komunikowania się z rynkiem o zmianach. To szansa dla firm, które outsourcing postrzegają jako dostarczanie klinowi korzyści z optymalizacji wydzielanego procesu, ale równocześnie poszukują nowych rozwiązań i metod działania - dodaje.

W pierwszym kwartale 2016 r. nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej Grupy Impel. Obszary biznesowe zostały podzielone na dwa segmenty: FM (Facility Management) w skład którego wchodzą spółki z obszaru zarządzania nieruchomościami (utrzymanie czystości, fizyczna ochrona mienia, usługi techniczne utrzymania nieruchomości, itp.) oraz BPO - obsługa procesów biznesowych (usługi IT, obsługa księgowa i kadrowo-płacowa, doradztwo podatkowe, archiwizacja i digitalizacja dokumentów,  oraz usługi cash processingu). Nowa struktura ma na celu wypracowanie synergii, bazującej na silnej koncentracji na kliencie oraz na efektywniejszym zarządzaniu portfelem kontraktów i wewnętrznymi procesami.

- Nowa struktura pozwala uzyskać przejrzystość i efektywność w zarządzaniu zasobami Grupy Impel. Poprzez uproszczenie struktur osiągamy większą koncentrację na podstawowej działalności FM oraz na nowo zdefiniowanym obszarze BPO, w których widzimy największy potencjał strategicznego rozwoju. Rynek wymusza na nas konieczność zbudowania większej zdolności do konkurowania oraz poszukiwania nowych segmentów działalności - podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.

W pierwszym półroczu 2016 r. Grupa Impel zwiększyła sprzedaż w segmencie FM (dawne Facility Managment oraz Bezpieczeństwo w zakresie fizycznej ochrony mienia). Przychody osiągnęły poziom 893,1 mln zł i były o 12,8% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 - Umacniamy naszą pozycję pozyskując prestiżowe kontrakty, w których łączymy co najmniej dwie usługi, sprzątanie oraz ochronę. Ostatnio pozyskaliśmy praktycznie wszystkie obiekty ze Strefy Kultury w Katowicach, obsługiwaliśmy organizację szczytu NATO na stadionie PGE Narodowym, zabezpieczaliśmy 73. edycję Tour de Pologne, byliśmy odpowiedzialni za zabezpieczenie koncertu amerykańskiej wokalistki Rihanny. Rozwijamy nasze kompetencje w branżach o wysokim potencjale wzrostu,  jakim np. są usługi dla prestiżowych sieci hoteli czterogwiazdkowych  - mówi Bogdan Dzik, wiceprezes Zarządu Impel S.A. Dyrektor Generalny FM.

- Obserwujemy coraz lepsze zrozumienie zamawiających dla waloryzacji wynikającej z regulacji prawnych w zamówieniach publicznych. Korzystna zmiana przepisów Prawa Zamówień Publicznych przeprowadzona w 2015 i w 2016 roku pozwala nam wygrywać kontrakty, w których cena nie jest jedynym kryterium wyboru. Niekorzystny trend wyznaczony przez kryterium minimalnej ceny oraz braku waloryzacji w latach poprzednich zaczyna powoli się odwracać, poprzez eliminację czynników negatywnie wpływających na naszą działalność. To szansa dla firm, których potencjał tkwi w szukaniu rozwiązań wspólnie z klientem oraz dysponujących potencjałem i kompetencjami - podkreśla Bogdan Dzik, wiceprezes zarządu Impel S.A.

W segmencie BPO przychody w pierwszym półroczu wyniosły 84 mln zł i były wyższe o ponad 4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zwiększyła się rentowność segmentu, która wyniosła 12,6% wobec 8,2% w roku 2015. Rosnące przychody dotyczą rozszerzenia współpracy na już istniejących kontraktach jak również pozyskania nowych w obszarze IT. - Naszą strategią jest rozwój działalności w obszarach, w których widzimy wysoką rentowność. Rozwój technologii w Grupie to również dla  naszych produktów podstawowych zintegrowanych w obszarze FM. Potencjał rynku w Polsce dalej jest ogromny, a my chcemy dołączyć do liderów kreujących rozwiązania dla rynku BPO -  stwierdził Jakub Dzik, wiceprezes Zarządu Impel S.A., Dyrektor Generalny BPO.