Zobacz pozostałe wpisy

Impel - Nowe technologie i rynek pracy zdeterminują zmiany outsourcingu w Polsce

14 listopada 2017

Grupa Impel wypracowała przez dziewięć miesięcy 2017 roku przychody na poziomie 1 667 mln zł. Oznacza to wzrost o 10,8% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 33,9 mln zł, jest niższy o 3,3%, a zysk netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego, po dziewięciu miesiącach osiągnął poziom 9,9 mln zł.

 

Obszary działalności biznesowej Grupy Impel odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży. Po trzech kwartałach 2017 r. przychody w obszarze Facility Management wzrosły o 127 mln zł (11,5%) w stosunku do trzech kwartałów 2016 r. i wyniosły 1 232,4 mln zł. Digital Services & BPO osiągnął poziom przychodów w wysokości 278,6 mln zł, zwiększając je o 13 mln zł (4,9%), natomiast przychody najbardziej dynamicznie rozwijającego się obszaru Industrial Services wyniosły 156,4 mln zł i zwiększyły się o 23 mln zł (16,9%).

 

Zobacz: wyniki Grupy Impel za III kwartał 2017

 

Grupa obecnie koncentruje się na procesie waloryzacji cen w obowiązujących umowach handlowych. Przy wzrastającej presji na podwyżkę wynagrodzeń, rosnącym popycie na pracę, oczekujemy wzrostu cen u odbiorców usług, które zabezpieczą oczekiwania płacowe pracowników. W przypadku braku zgody na wyższe ceny będziemy decydować się na zakończenie współpracy. Dążymy do zapewnienia uczciwego poziomu płac naszym pracownikom, a Klientowi prawidłowej obsługi. „Pomimo dzisiejszej sytuacji na rynku pracy: wysokiej presji na zwiększanie płac oraz spadającej podaży pracy na rynku usług prostych, chcemy zapewnić Klientowi bezpieczną obsługę, a szybko rosnące koszty pracy, częściowo ograniczyć wzrostem wydajności w kolejnych miesiącach współpracy. Jako lider w zakresie dostarczanych usług chcemy swoim Klientom proponować rozwój w oparciu o specjalistyczne rozwiązania” - podkreśla Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

 

Impel wzmacnia pozycję lidera na rynku usług outsourcingowych poprzez wdrażanie rozwiązań opartych o technologie informatyczne oraz innowacyjność, poszukiwanie najlepszych biznesowych praktyk i koncentrację na segmentach rynku, które doceniają pracę człowieka, oczekując oszczędności w oparciu o rozwój technologiczny i organizacyjny swojego dostawcy. Dzięki posiadaniu szerokiego wachlarza usług, stajemy się dla Klienta doradcą i partnerem. Pozwala to nam wspólnie budować nowe, unikatowe produkty wspierające biznes Klienta.” - mówi Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

 

[Zarządzanie w Grupie Impel]

 

Grupa od dwóch lat wdraża wewnętrzną reorganizację, której celem jest zwiększenie efektywności i elastyczności reagowania na potrzeby Klienta oraz dostosowuje organizację do nowych wyzwań rynkowych. Dokonano przebudowy systemów organizacyjnych, zwiększono role specjalizacji funkcjonalnych oraz zdefiniowano na nowo Obszary Biznesowe GI. Ujednolicono terytorialne działania operacyjne i handlowe usług ochrony mienia i utrzymania czystości. We wrześniu 2017 roku została zaktualizowana Polityka Korporacyjna, dokument opisujący koncepcję zarządzania spółkami Grupy Impel. „Nowy model zarządzania ma na celu stworzenie kultury organizacyjnej, której fundamentem jest specjalizacja, równość i współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi” - podkreśla Grzegorz Dzik.

 

[Rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi]

 

We wrześniu została sfinalizowana transakcja sprzedaży spółki działającej w usługach opieki nad pacjentem Optima Care Sp. z o.o. Sprzedaż Optima Care jest zgodna ze strategią Grupy w zakresie dywersyfikacji modeli dostarczania usług dla Klienta. Dziś Grupa Impel swój model biznesowy opiera o trzy filary: realizację usług przez własne zasoby, podwykonawców i partnerów biznesowych – franczyzobiorców, wykonujących swoje kontrakty w oparciu o własne know-how w zakresie technologicznym i biznesowym. Optima Care jest kolejnym partnerem objętym franczyzą Grupy Impel. Grupa będzie pełnić nadzór nad jakością świadczonej usługi dbając o wizerunek marki Impel na rynku.

 

[INTEGRATED FACILITY MANAGMENT - IFM]

 

Od dwóch lat zwiększamy liczbę obiektów obsługiwanych w formule Integrated Facility Management. Grupa obsługuje już ponad 1,5 mln m² powierzchni, takich jak obiekty logistyczne i produkcyjne, ale również centra handlowe i obiekty biurowe. Liderzy w niektórych branżach oczekują integracji usług podstawowych tj. usługi porządkowo-czystościowej, ochrony fizycznej oraz serwisu technicznego, czyli zintegrowanego FM. Niemniej jednak, zabiegamy i dbamy o Klientów, którzy korzystają z pojedynczych usług, w tym cateringu, rentalu odzieży czy tych z koszyka zarządzania nieruchomościami” - podkreśla Jakub Dzik, wiceprezes zarządu Impel SA.

W ostatnim kwartale rozszerzyliśmy współpracę z siecią parków logistycznych Logicor. Pozyskaliśmy kontrakty na obsługę zakładu produkcyjnego Aero Gearbox International Poland i Hamilton Sundstrand Rzeszów. Dodatkowo, obsługujemy 5 parków logistycznych Grupy MLP. Łączna wartość rocznych przychodów z powyższych kontraktów wynosi prawie 25 mln zł.

 

[Nowe technologie w FM]

W obszarze ochrony coraz częściej wykorzystywane są nowoczesne technologie informatyczne. Pozwala to optymalizować koszty i zwiększać efektywność procesów związanych z ochroną. „Klientom oferujemy konwersję dotychczasowych rozwiązań w kierunku zwiększenia udziału nowych technologii. Implementujemy rozwiązania oparte o innowacyjne systemy CCTV dokonywane na podstawie analizy behawioralnej i w oparciu o dane z kamer termowizyjnych. Wspólnie z Klientami wypracowujemy kompleksowe rozwiązania w tym zakresie” - informuje Jakub Dzik. „W zarządzaniu zintegrowanym FM wykorzystujemy oprogramowania, aplikacje mobilne, systemy do planowania i monitorowania pracy. W trzecim kwartale pozyskaliśmy kontrakty w zakresie usług porządkowo-czystościowych i ochrony mienia m.in. w branży handlowej, szpitalnictwie, administracji publicznej i szkolnictwie” – dodaje.

 

DIGITAL SERVICES & BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

[Nowoczesne rozwiązania dla branży farmaceutycznej]

Spółki informatyczne Grupy Impel dostarczają Klientom produkty będące odpowiedzią m.in. na potrzeby wynikające ze zmian systemowych w różnych obszarach gospodarki. Nowe obowiązki raportowania danych wynikające z nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne wymagają od Klientów zajmującymi się obrotem produktami leczniczymi dostosowania swoich systemów informatycznych do nowej sytuacji. „Opracowaliśmy nowe rozwiązania w tym zakresie - SI-ZSMOPL oraz eTransfer ZSMOPL. Oprogramowanie SI-ZSMOPL zostało z sukcesem wdrożone w dziesięciu polskich i międzynarodowych firmach, posiadających zróżnicowany charakter ruchów materiałowych oraz model dystrybucyjny. Podobnie jak w przypadku Jednolitego Pliku Kontrolnego, nowe obowiązki prawne zostały szybko zdiagnozowane. Pozwoliło to na przygotowanie odpowiednich rozwiązań umożliwiających realizację wymogów ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie raportowania do systemu ZSMOPL Ministerstwa Zdrowia” - podkreśla Jakub Dzik.

 

INDUSTRIAL SERVICES

 

[Trendy na rynku]

 

Segment po raz kolejny wykazał się największą dynamiką wzrostu pod względem przychodu, odnotowując dwucyfrowy przyrost blisko 17%. Działania Grupy Impel w obszarze Industrial Services wpisują się w nowy trend na polskim rynku, polegający na łączeniu usług oferowanych dla branży przemysłowej. Wypracowany model współpracy umożliwia elastyczne dostosowanie do bieżących czynników rynkowych i zapewnia Klientowi dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pełnej informacji zarządczej, doradztwa w obszarze nieruchomości i inwestycji, kontroli procesów, monitoringu oraz kontroli jakości. Takie podejście pozwala znacząco ograniczać ryzyka biznesowe, a doświadczenie i potencjał firmy outsourcingowej wpływa na obniżenie kosztów Klienta.

 

[Skanowanie infrastruktury]

 

Innowacyjną usługą oferowaną w segmencie Industrial Services jest laserowe skanowanie infrastruktury. Opracowana przez spółkę Insperit Data Management sp. z o.o. usługa, wspiera proces budowy cyfrowych modeli na potrzeby planowania inwestycji, remontów, zmian wykorzystania terenu oraz budowania planów zagospodarowania przestrzennego. Wspomaga również inwentaryzację miejskiej infrastruktury sieciowej. Zebrane dane mają charakter interdyscyplinarny i mogą być wykorzystywane w różnych innych aplikacjach i procesach. 

 

[Nowe kontrakty z segmentu]

 

Wśród najważniejszych kontraktów w obszarze przemysłowym należy wymienić realizowane usługi dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów, ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej i CELSA Huta Ostrowiec sp. z o.o. Pozyskaliśmy również kontrakty na prace budowlane dla Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku i Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. W obszarze rebrandingu do portfela obsługiwanych Klientów dołączyła również sieć stacji paliw Moya oraz Polski Związek Piłki Nożnej. Wartym podkreślenia jest również wdrożenie kontraktu w segmencie lotniczym dla produktu Techniczne Utrzymanie Nieruchomości. Kluczowym Klientem został Pratt&Whitney.