Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Impel umacnia fundamenty. Wzrost zysku i stabilniejsza legislacja

18 marca 2015

Ponad 27-procentowy wzrost wyniku operacyjnego wykazała Grupa Impel w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2014 r. Największy polski dostawca usług outsourcingowych zanotował też wzrost sprzedaży i zysku netto.

 

Grupa Impel zakończyła 2014 rok przychodami na poziomie 1 686,4 mln zł, co oznacza wzrost o 8,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Sprzedaż największego segmentu działalności - Facility Management - zwiększyła się o 11,6% (do 1 203,8 mln zł), a segmentu Bezpieczeństwo pozostała na tym samym poziomie.

 

 „Motorem ubiegłorocznego wzrostu był segment Facility Management. Spółki z Grupy umacniają swoją pozycję nie tylko w usłudze porządkowo-czystościowej (istotne kontrakty: Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze, Poczta Polska, Szpital Wojskowy w Żorach, Komunalne Zasoby Lokalowe w Poznaniu, Szpital Zespolony w Koninie), ale również w wysoko zaawansowanych technologicznie usługach utrzymania nieruchomości; w tym obszarze zaufali nam: Grupa Lotos, Bombardier, Eiffage Budownictwo Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W segmencie Bezpieczeństwo minął kolejny bardzo trudny rok walki konkurencyjnej, niekorzystnego oddziaływania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie braku waloryzacji umów i kryterium najniższej ceny. Wzrost kosztów pracy związany z redukcją dofinansowań dla osób niepełnosprawnych odsunął perspektywę polepszenia wyniku na następny rok. Realizowana strategia sprzedaży, oparta o selektywne podejście do kontraktów, spowodowała zatrzymanie wzrostu przychodów segmentu. Mimo negatywnego wyniku, oceniamy iż potencjał osiągania marży operacyjnej na poziomie 3 – 4% jest wysoki. Będzie temu sprzyjać zmienione Prawo zamówień publicznych, które zapewnia waloryzację kontraktów od roku 2015, oraz odstąpienie od dyktatu najniższej ceny, co z kolei umożliwi uporządkowanie rynku i większą orientację na jakość. Obserwacja rynku pozwala spodziewać się dalszej konsolidacji i zwiększania roli liderów na rynku ochrony w Polsce, co pozwoli wygenerować powrót do marż europejskich. W ostatnich miesiącach 2014 r. i pierwszych miesiącach tego roku widzimy w segmencie wyraźne ożywienie. Impel poszukuje nowych rynków i wdraża nowe rozwiązania oparte o większy udział technologii w realizacji usług. Przykładem może być 4-letni kontrakt zawarty z Ministerstwem Sprawiedliwości na usługę wytworzenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego więźniów, szacowany łącznie na kwotę ponad 214 mln zł. Podpisaliśmy duże umowy z Jastrzębską Spółką Węglową, siecią marketów Stokrotka, elektrownią Jaworzno oraz PKP. Z większym optymizmem podchodzimy do perspektyw roku 2015. Dostrzegamy również zmianę podejścia i zrozumienie sytuacji przez naszych Klientów - podpisywane kontrakty są bardziej rentowne” – powiedział Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.

 

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Impel w 2014 roku sięgnął 53,1 mln zł i był o ponad 27% wyższy niż rok wcześniej. Cieszy fakt, że wzrost został osiągnięty, pomimo że od 1 kwietnia ubiegłego roku obniżone zostały dofinansowania o ponad 20% dla przeciętnej osoby niepełnosprawnej, bezpośrednio podnosząc koszty pracy.

 

Trudne i zmienne otoczenie prawne naszej działalności powoduje, że poprawa efektywności jest najważniejszym elementem wszelkich podejmowanych przez nas działań. Wyniki 2014 roku pokazują, że takie podejście przynosi rezultaty” – stwierdził Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel S.A.

 

Skonsolidowany wynik netto Impela za 2014 rok zamknął się kwotą 30,4 mln zł i jest ponad 80% wyższy niż za 2013 rok.

 

„W 2015 roku zmierzamy do zwiększenia efektywności ekonomicznej poprzez wykorzystywanie synergii operacyjnych, budowania coraz bardziej kompleksowych pakietów usługowych, a także do działań konsolidacyjnych poprzez połączenia kapitałowe i alianse strategiczne. Zamierzamy kontynuować specjalizację w dziedzinie wyżej przetworzonych usług, zdefiniowanych jako business proces outsourcing. Warto przypomnieć, że w 2014 roku do naszej Grupy dołączyliśmy wyspecjalizowaną w zakresie wdrożeń SAP spółkę IT. Dzisiaj jesteśmy grupą poszukującą nowatorskich rozwiązań w każdej dziedzinie. Przewidujemy rozwój segmentów uwzględniających szersze stosowanie zaawansowanych technologii. Wierzymy, że zmiany w prawie doprowadzą do wzrostu znaczenia pozacenowych aspektów oceny w postępowaniach PZP, co pozwoli poprawić warunki płacowe pracowników, a więc jakość dostarczanych usług. To znacząco stabilizuje sytuację Grupy” –  wyjaśnił Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.

 

Przypomnijmy, że w 2014 roku nastąpiła zmiana w systemie ubezpieczeń społecznych, narzucająca objęcie składkami ZUS umów cywilnoprawnych do wysokości minimalnej płacy krajowej, która w wyniku szerokiej dyskusji środowisk gospodarczych z ustawodawcą wejdzie w życie z uwzględnieniem rocznego okresu vacatio legis, z dniem 1 stycznia 2016 roku. Jednocześnie w trakcie prac nad „ozusowaniem” umów cywilno-prawnych wprowadzona została możliwość waloryzacji umów w toku, a w przypadku ewentualnego braku porozumienia zamawiającego z wykonawcą umożliwia rozwiązanie umowy bez negatywnych skutków dla wykonawcy. W nowych zamówieniach publicznych cena nie będzie już jedynym kryterium wyboru oferentów. Zaczną obowiązywać regulacje umożliwiające wypowiedzenie umowy zawartej na podstawie Prawa zamówień publicznych w przypadku, gdy jej strony nie uzgodnią zmiany wynagrodzenia związanej z wzrostem kosztów pracy.

 

„Zmiany przepisów w znacznym stopniu porządkują rynek i stwarzają bardziej sprzyjające warunki do rozwoju firm bazujących na dużym zatrudnieniu i pozyskujących kontrakty w wyniku zamówień publicznych. Jestem przekonany, że znajdzie to odzwierciedlenie we wzroście wartości Grupy Impel. Dodatkowo opracowaliśmy, wraz z doradcą Simon -Kucher & Partners, nową strategię sprzedaży i realizacji usług w Grupie. Rynkowi przedstawimy nową politykę cenową, ofertę produktową, która zapewni podniesienie jakości świadczonych usług oraz rentowność biznesu. Zależy nam na poprawie wizerunku całego rynku outsourcingu, którego jesteśmy niekwestionowanym liderem już od 25 lat.”– powiedział Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel S.A.

DOCX
Impel umacnia fundamenty. Wzrost zysku i stabilniejsza legislacja (189,74 kB)
Ponad 27-procentowy wzrost wyniku operacyjnego wykazała Grupa Impel w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2014 r. Największy polski dostawca usług outsourcingowych zanotował też wzrost sprzedaży i zysku netto.