Zobacz pozostałe wpisy

Impel – wydziela usługę bezpieczeństwa.

29 sierpnia 2013

Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w I półroczu 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 743,5 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do I półrocza 2012 r. o ponad 54,3 mln zł czyli 7,9%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 21,2 mln zł.

Od początku 2013 roku model biznesowy Grupy Impel uległ zmianie i opiera się na dwóch segmentach: Obsługa Nieruchomości oraz Bezpieczeństwo. Ocena wyników potwierdza , iż decyzja o operacyjnym przyłączeniu segmentu Dystrybucja do segmentu Obsługa Nieruchomości przyniosła zamierzone efekty. Przychody ze sprzedaży połączonych segmentów osiągnęły 511,1 mln zł, czyli o ponad 46 mln zł więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Dynamika wzrostu przychodów wynosi ponad 10% z czego wzrost organiczny osiągnął 7,2%. Wynik operacyjny segmentu wzrósł o 26%.

„Na wyniki Grupy w roku 2013 największy wpływ miały stabilne i konsekwentne pozyskiwanie kontraktów w Obsłudze Nieruchomości, która poprawiła wyniki wykorzystując również efekt synergii po połączeniu z segmentem Dystrybucja. Optymalizacji zostały poddane koszty funkcjonowania administracji, zreorganizowano obszar handlowy, jak również produkty w liniach: catering, logistyka, działalności brokerskiej i BHP. Umacniamy pozycję lidera w obszarze usług porządkowo-czystościowych, w którym szacowany udział w rynku wynosi pond 17%. Koncentrujemy się na rozwoju oraz kompleksowym dostarczaniem usług dla biznesu na poziomie zgodnym z oczekiwaniami Klienta” – komentuje Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

W segmencie Bezpieczeństwo przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 232,3 mln zł, wzrosły o 7,5 mln zł czyli o 3,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pozytywnie na wzrost przychodów segmentu wpływa konsolidacja nowo zakupionych spółek Gwarant oraz Impel Cash Solutions sp. z o.o.(dawniej: Brink’s C.L. Polska Sp. z o.o.). Natomiast niższe wyniki segmentu są skutkiem utrzymującej się ostrej walki konkurencyjnej na tym rynku, którą potwierdza fakt, iż w ostatnich miesiącach wycofało się z rynku polskiego dwóch dużych, światowych graczy z branży ochrony tj. Brink’s C.L. i G4S

„Zakup nowych spółek to zwiększone koszty sfinansowania działań akwizycyjnych oraz początkowo niższa rentowność wynikająca z kosztów restrukturyzacji. Naszą strategią na trudne czasy jest konsolidacja rynku, która ma szczególne znaczenie właśnie w segmencie Bezpieczeństwo. Ekspansywna walka na rynku o pozyskanie nowych kontraktów, nie wiąże się jednak z decyzją o współpracy za „każdą cenę”. Oceniam, że branża ochrony w Polsce sięgnęła cenowego dna i znalazła się dzisiaj jest punkcie, w którym spodziewamy się już wzrostu wartości tych usług. Strategią na wzrost konkurencji i presję cenowa przy rosnących kosztach pracy w segmencie Bezpieczeństwo jest rozwój specjalistycznych produktów (monitoring, cash processing oraz ochrona lotnisk), wprowadzanie technicznej ochrony, która uzupełnia fizyczną oraz stworzenie sprawnej homogenicznej grupy ochrony, zdolnej pozyskiwać nowe rynki, także zagraniczne. Rozwój to wdrażanie nowych usług w oparciu o najnowsze technologie.” – komentuje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

Najważniejszą z punktu widzenia strategii organizacji grupy kierunkową decyzją podjętą przez Zarząd Impel SA w tym roku jest podział Grupy Impel i wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych nowego podmiotu – Impel Safety S.A. Podział Impel SA będzie polegał na wydzieleniu zorganizowanej działalności w obszarze usług bezpieczeństwa ze Spółki, oraz wniesieniu jej w całości do Spółki Akcyjnej Impel Safety z siedzibą we Wrocławiu, w której Impel S.A. posiada obecnie 100% akcji. Podobny proces wydzielenia z Grupy Impel działalności developerskiej i wprowadzenia jej do notowań giełdowych przyniósł pozytywne efekty zarówno inwestorom, jak i zwiększył możliwości rozwojowe spółki. Wydzielenie i rynkowe usamodzielnienie się dzisiejszego segmentu Bezpieczeństwo poprzez wprowadzenie na Warszawską Giełdę spółki Impel Safety S.A. stworzy lepsze warunki do konkurowania oraz czytelną wycenę tych usług, zwiększając możliwości dla dalszych działań konsolidacyjnych.

„Najważniejszymi argumentami, którymi kierował się Zarząd podejmując decyzję to zwiększenie przejrzystości jak również efektywności zarządzania Grupy Impel dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów poprzez uproszczenie struktur i koncentrację na bardziej homogenicznych przedmiotach działalności. Zwiększymy również zdolność do konkurowania na rynku oraz wzrost wartości segmentu działalności związanego z usługami bezpieczeństwa. Uzyskujemy wiarygodną rynkową wycenę działalności w obszarze usług bezpieczeństwa z zachowaniem możliwości efektywnego pomiaru jej rezultatów. Dążymy do umożliwienie inwestorom większej elastyczności inwestowania w Impel S.A. lub Impel Safety S.A. w zależności od rodzaju prowadzonej przez nie działalności.” – podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

Podział Impel SA zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego ISA. Wydzielenie zostanie dokonane z kapitału zapasowego lub rezerwowego ISA. Jednocześnie, przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Impel Safety poprzez emisję Akcji Podziałowych, które zostaną wyemitowane w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy ISA. W wyniku Podziału inwestorzy posiadający akcje Impel SA w Dniu Referencyjnym, staną się akcjonariuszami Impel Safety z mocy prawa, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania Akcji Podziałowych Stosunek wymiany Akcji ustalono na 1:1.

DOC
Impel – wydziela usługę bezpieczeństwa. (126,5 kB)
Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w I półroczu 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 743,5 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do I półrocza 2012 r. o ponad 54,3 mln zł czyli 7,9%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 21,2 mln zł.