Zobacz pozostałe wpisy

Jakie kary grożą za wykonanie przeglądu nieuprawnionymi serwisantami?

15 kwietnia 2016

14 marca 2016 r. zaczęły w praktyce obowiązywać bardzo ważne dla wielu przedsiębiorców i rolników przepisy dotyczące urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych. Nowe przepisy wynikają z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

 

Jakie są główne założenia ustawy?

16 stycznia 2016 r. w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie utworzono Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (w skrócie CRO). Każdy podmiot, który posiada:

  • urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, pompy ciepła lub systemy ochrony przeciwpożarowej, które zawierają przynajmniej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych,
  • urządzenia zawierające rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości powyżej 3 kg,

musi zgłosić te urządzenia do CRO poprzez założenie Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Dla każdego z urządzeń lub systemów które spełnia ww. warunki prowadzona jest osobna Karta. Aby móc zakładać Karty operator (tak ustawa nazywa podmioty będące w posiadaniu urządzeń) zakłada konto w systemie, do czego nie musi posiadać żadnych certyfikatów czy uprawnień. Jednakże prowadzeniem Karty Urządzenia lub Systemu Ochrony Przeciwpożarowej tj. dokonywaniem napraw czy przeglądów serwisowych i odnotowywaniem ich w Kartach będą mogły zajmować się tylko osoby posiadające specjalne certyfikaty i zarejestrowane w Bazie Danych ze Sprawozdań (w skrócie BDS) prowadzonej również w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

Jakie kary grożą za wykonanie przeglądu nieuprawnionymi serwisantami?

- Za niezapewnienie dokonania wpisu do Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej przez osobę posiadającą odpowiedni certyfikat nakładana jest kara administracyjna w wysokości od 600 do 3000 zł - mówi Rafał  Kostecki z firmy Sp. z o.o. Impel Tech Solutions i dodaje: - Taka sama kara grozi jeżeli kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej, ich odzysk (także w odniesieniu do gaśnic), instalację lub konserwację czy serwisowanie przeprowadzi osoba bez stosownego certyfikatu. 

W ustawie przewidziano zresztą bardzo dużo przypadków, w których na operatora nałożona zostanie kara albo we wspomnianej wysokości od 600 do 3000 zł, od 4000 do 10000 zł albo nawet od 6000 aż do 30000 zł. Pełny katalog kar znaleźć można w artykułach 47-50 ustawy.

Jak wyglądają relacje pomiędzy operatorem a serwisantem w myśl przepisów nowej ustawy?

Do tej pory, czyli do dnia wejścia w życie ustawy, nikt nie kontrolował czy urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła oraz urządzenia ochrony przeciwpożarowej są serwisowane i przez kogo ani czy te czynności są wykonywane właściwie. Teraz nie dość, że przeglądów serwisowych dokonywać mogą tylko osoby posiadające certyfikaty, to jeszcze ponoszą one całkowitą odpowiedzialność za treść wpisów poświadczających te czynności w Kartach Urządzeń i Kartach Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Jest to mechanizm, którym ustawodawca chce zabezpieczyć Karty przed wpisami tworzonymi pod dyktando operatorów urządzeń. W Kartach nie można także antydatować wpisów czy korygować błędnych. Jeżeli zdarzy się błędny wpis, można wprowadzić tylko następny, korygujący. Nie jest jednak tak, że certyfikowany serwisant może samodzielnie dokonać wpisu do Karty, bez wiedzy operatora urządzenia. Kartę do dokonania wpisu musi bowiem udostępnić przedstawiciel operatora. A co w przypadku, jeżeli operator nie zechce udostępnić Karty na wezwanie certyfikowanego serwisanta? Ten jest zobowiązany do zawiadomienia inspekcji ochrony środowiska.

Warto pamiętać, że przepisy ustawy nie dotyczą raczej domowych lodówek czy zamrażarek, gaśnic domowych czy biurowych, a także urządzeń montowanych w środkach transportu. Ustawa dotyczy bowiem przede wszystkim urządzeń profesjonalnych, wykorzystywanych na potrzeby biznesu.

Warto by każdy przedsiębiorca dokładnie zapoznał się z nowymi przepisami, szczególnie z:

  • ustawą z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
  • rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej wraz z załącznikami
  • informacjami zawartymi na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie ichp.pl/F-Gazy-CRO,
  • dokumentem „Pytania i odpowiedzi dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów” znajdującym się na tej samej stronie.