Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Rok 2012 - Impel w górę o 14 procent

28 lutego 2013

Analiza wyników w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług wykazuje, że wszystkie jednostki biznesowe Grupy Impel zanotowały w 2012 r. wzrost przychodów ze sprzedaży. Dwie największe jednostki – Obsługa Nieruchomości (usługi porządkowe i techniczna obsługa nieruchomości) oraz Bezpieczeństwo osiągnęły w 2012 r. sprzedaż odpowiednio: 683,5 mln zł i 443,5 mln zł. Najwyższy wskaźnik wzrostu przychodów (o 31%) zanotowała jednostka Dystrybucja, której sprzedaż wyniosła 290,5 mln zł.

„Nasze wyniki, szczególnie w Ochronie, odzwierciedlają sytuację rynkową. Największym problemem dla naszej branży jest obecnie dyktat najniższej ceny, który sankcjonuje aktualny kształt Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Zamawiający nie korzystają – często w obawie przed organami kontrolnymi – z uprawnień, które daje im ustawa PZP. Bolączką jest więc wciąż najniższa cena, podczas gdy ustawa dopuszcza, a sam Urząd Zamówień publicznych wręcz zaleca, uwzględnianie również innych kryteriów oceny ofert, związanych z przedmiotem zamówienia. Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób można szybko uzdrowić tę sytuację? Wydaje się, że stworzenie powszechnie obowiązujących dobrych praktyk i wytycznych dla zamawiających przez Prezesa UZP – a wręcz zobowiązanie go to tego ustawowo – korzystnie wpłynęłoby na jakość realizowanych przetargów. Drugim przykładem nie stosowania możliwości wynikających z ustawy PZP jest zakaz wprowadzania zmian w umowie zawartej w ramach zamówień publicznych w trakcie jej trwania – znany powszechnie art. 144 PZP. Zamawiający może taki katalog zmian przewidzieć w SIWZ, ale w praktyce tego nie robi. Tu skutki społeczne i gospodarcze są równie dotkliwe – przedsiębiorcy i pracownicy ponoszą koszty zmian prawa czy przemian makroekonomicznych, których nie dało się przewidzieć podczas postępowania przetargowego. Ten mechanizm nie tylko osłabia konkurencję, ale staje się przyczyną zwolnień, rosnącego bezrobocia i upadłości firm. Rozwiązanie tego problemu – w obecnej sytuacji gospodarczej kraju – staje się pilnym obowiązkiem ustawodawcy. Oczekiwanym rozwiązaniem byłoby  wprowadzenie w ustawie zapisu o obligatoryjnej waloryzacji umów w zakresie nowo obowiązujących przepisów prawa, stawek opodatkowania, czy też wzrostów płacy minimalnej. Niewątpliwie w obszarze zamówień publicznych jesteśmy w sytuacji, gdzie wprowadzenie zmian w ustawie PZP jest koniecznością – jak widać jednak skala potrzebnych zmian wcale nie jest wielka. Można powiedzieć, że niezbędny jest mały krok legislacyjny, który będzie wielkim krokiem dla całego systemu zamówień publicznych: instytucji państwowych i samorządowych, przedsiębiorców, a przede wszystkim ogromnej rzeszy pracowników” – podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

W 2012 r. w segmencie Obsługa Nieruchomości skoncentrowaliśmy się na tworzeniu synergii i szans rynkowych oraz doprecyzowaliśmy perspektywy rozwoju nowych produktów.

 

„Jednym z ważniejszych obszarów naszej strategii jest rozwój poprzez dokonywanie akwizycji. Kolejne przejęcia są dla nas jednym ze sposobów utrzymania dynamiki wzrostu i konkurencyjności na polskim rynku usług outsourcingowych. Zakup Spółki Climbex, która weszła w struktury Segmentu Obsługa Nieruchomości, umożliwił oferowanie nowych usług w zakresie czyszczenia instalacji przemysłowych, czyli podciśnieniowego załadunku i transportu materiałów sypkich i niebezpiecznych, odkurzaniu obiektów przemysłowych, itp. Spółka wykorzystuje innowacyjne technologie, dlatego też ten rodzaj usług to ogromna perspektywa i wzmocnienie rozwoju. Klientami Spółki są koncerny energetyczne, huty, podmioty z rynku petrochemicznego, a także cementownie. W 2012 roku w spółce Impel Business Solutions  uruchomiona została zintegrowana usługa w obszarze HR - kadry i płace, doradztwo personalne, praca tymczasowa i w obszarze FI - finanse i księgowość, outsourcing księgowości i doradztwa podatkowego. To wysoko wyspecjalizowany produkt, w którym pokładamy ogromne nadzieje. Jesteśmy przygotowani do świadczenia kompleksowych usług w tych obszarach, w jakości gwarantowanej przez związanych od wielu lat z Grupą Impel ekspertów i specjalistów z poszczególnych dziedzin.” – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

W bieżącym roku, dla Grupy Impel priorytetem w działalności będzie dalszy wzrost konkurencyjności, poprawa uzyskiwanych marż i utrzymanie pozycji lidera na rynku usług w Polsce.

 

„Osiągnęliśmy najwyższy wzrost przychodów od momentu wejścia na GPW i taki rosnący trend z roczną dynamiką rzędu 14% chcemy utrzymać. Wycofanie się z nierentownych kontraktów oraz wysokie koszty obsługi akwizycji w segmencie Ochrona miały największy wpływ na wyniki 2102 roku. Dodatkowo, czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na spadek EBIT 2012 były: wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1 500 PLN, tj. o 8,2% (od 1 stycznia 2012 roku), obniżenie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stopnia umiarkowanego (od 1 styczna 2012 roku i od 1 lipca 2012 roku) oraz wzrost składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy (od 1 lutego 2012 roku). Skala naszego biznesu jest jednak duża, największa na polskim rynku, dlatego utrzymanie poziomu rosnących przychodów pokazuje ugruntowaną pozycję naszej Grupy. W roku 2013 nie przewidujemy pogorszenia otoczenia prawnego związanego ze zmianami przepisów dlatego też negatywne czynniki, które uwidoczniły się w roku 2012 nie będą miały wpływu na wyniki bieżącego roku.

 Jesteśmy pewni, że po pozytywnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia Brink’s C.L. Polska zdecydowanie poprawimy naszą pozycję w cash handlingu. Umocnienie pozycji w sektorze usług konwojowania i liczenia wartości pieniężnych to kolejny krok w kierunku konsolidacji rynku, konsolidacji, która daje szansę na wzrosty.” – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

DOC
Rok 2012 - Impel w górę o 14 procent (123 kB)
Grupa Impel – największy polski dostawca usług outsourcingowych – osiągnęła w 2012 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 1417,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 177 mln zł. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 45 mln zł, co na trudnym, konkurencyjnym rynku, w obliczu spowolnienia gospodarczego, spełniło oczekiwania inwestorów i zarządu.