Zobacz pozostałe wpisy

Stabilny wzrost Grupy Impel

14 listopada 2014

Ponad 1,2 mld zł przychodów wypracowała przez dziewięć miesięcy 2014 r. Grupa Impel – największy polski dostawca usług outsourcingowych. Ośmioprocentowy wzrost przychodów zrealizowany po trzech kwartałach potwierdza trwający od ponad dwudziestu lat trend systematycznego zwiększania skali działalności Grupy. Trzeci kwartał przyniósł też ważną, korzystną dla Grupy, jak i dla całego rynku usług w Polsce, zmianę regulacji prawnych.

Skonsolidowane przychody Grupy Impel po trzech kwartałach 2014 r. wyniosły 1 242,8 mln zł, co przy ośmioprocentowej dynamice wzrostu w ujęciu rocznym stanowi kontynuację strategii wzrostu realizowanej przez Grupę przez ostatnie dwadzieścia lat. Skonsolidowany zysk operacyjny po dziewięciu miesiącach zamknął się kwotą 43,8 mln zł, a zysk netto (przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego) sięgnął 23,7 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 10% i 17,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Sam trzeci kwartał przyniósł najwyższą w historii sprzedaż na poziomie 431,6 mln zł. – Wyniki finansowe Grupy Impel potwierdzają jej stabilny rozwój, który udaje nam się osiągać w bardzo trudnym otoczeniu wynikającym z jednej strony z negatywnych dla przedsiębiorców zmian w systemie dotacji do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a z drugiej – bardzo trudnej sytuacji na rynku usług ochrony w Polsce – powiedział Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

Ważnym dla Grupy wydarzeniem trzeciego kwartału było uruchomienie Systemu Dozoru Elektronicznego (tzw. elektronicznych kajdanek), czyli wdrożenie kontraktu podpisanego z Ministerstwem Sprawiedliwości. – Do końca września nowym systemem objęliśmy wszystkich skazanych na ten rodzaj kary, czyli około 4,5 tysiąca osób. Była to największa tego typu operacja w Europie, w której nowy dostawca w ciągu trzydziestu dni sprawnie wdrożył nowy system informatyczny oraz zachował ciągłość odbywania kary dla wszystkich osób objętych systemem elektronicznego dozoru – informuje Mirosław Gerber, prezes zarządu Impel Security Polska. Umowę na uruchomienie i eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego realizuje konsorcjum spółek, którego  Impel Security Polska jest liderem. Szacowana wartość zawartego na okres 54 miesięcy kontraktu to 214 mln zł. Segment Bezpieczeństwo, którego spółką wiodącą jest Impel Security Polska, w ciągu trzech kwartałów 2014 r. wypracował 354,8 mln zł przychodów, co było wynikiem zbliżonym
do osiągniętego rok wcześniej.

Wyraźny, bo ponad 12-procentowy wzrost sprzedaży zanotował natomiast segment Facility Management, który przez trzy kwartały 2014 r. osiągnął przychody na poziomie 861,2 mln zł. Do wydarzeń ostatnich miesięcy, w tym obszarze działalności Grupy Impel, zaliczyć można dynamiczny, trzydziestoprocentowy przyrost przychodów w spółce Impel Tech Solutions, która realizuje w obiektach klientów projekty instalacji technicznych, w szczególności systemów niskoprądowych. Spółka zawarła wart 14 mln zł kontrakt w powstającym w Poznaniu Centrum Handlowym POSNANIA – trzecim co do wielkości tego typu obiekcie w Polsce.

Poza bieżącymi wydarzeniami w działalności operacyjnej, trzeci kwartał 2014 r. przyniósł też bardzo ważną z punktu widzenia Grupy Impel zmianę regulacji prawnych. 17 października weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która przewiduje m.in. waloryzowanie wartości kontraktów zawartych na okres dłuższy niż rok w sytuacjach, na które strony umowy nie mają wpływu (chodzi m.in. o wzrost płacy minimalnej, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne). Dodatkowo, w przypadku nowo organizowanych zamówień publicznych, cena nie będzie już jedynym kryterium wyboru oferentów. – To bardzo ważna i korzystna dla całego rynku zmiana. Likwiduje bowiem wiele problemów, z którymi musiała się borykać nie tylko Grupa Impel, ale również przedsiębiorcy z bardzo wielu branż. Dotychczasowy brak możliwości waloryzacji stawek w sytuacjach pojawiających się, niedających się zaplanować czynników zwiększających koszty, przez lata niszczył marże w wielu segmentach usług, skazując wykonawców na pokrywanie z własnych wyników ekonomicznych skutków decyzji regulatora. Ta zamiana daje szansę na normalizację warunków funkcjonowania na rynku zamówień publicznych i stopniową odbudowę traconych przez lata wyników – stwierdził wiceprezes Rembikowski.

W parlamencie toczą się też prace nad nowelizacją innej ważnej dla Grupy Impel ustawy – o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaakceptowana przez Sejm i skierowana do Senatu propozycja zakłada „ozusowanie” umów-zleceń od 1 stycznia 2016 roku oraz umożliwia wypowiedzenie kontraktów zawartych na podstawie Prawa zamówień publicznych w przypadku, gdy strony nie uzgodnią zmiany wartości wynagrodzenia związanej ze wzrostem kosztów pracy. – Cieszy nas, że ustawodawca uwzględnił uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców i dał czas na dostosowanie się do zmian. Ważny jest również fakt, że firmy dostały realne narzędzie do renegocjacji długoterminowych umów w toku. Dzięki niemu zmniejszy się ryzyko, że część długoterminowych kontraktów stałaby się z dniem wdrożenia „ozusowania” umów-zleceń nierentowna – powiedział Wojciech Rembikowski.
 

DOC
Stabilny wzrost Grupy Impel (120,5 kB)
Ponad 1,2 mld zł przychodów wypracowała przez dziewięć miesięcy 2014 r. Grupa Impel – największy polski dostawca usług outsourcingowych. Ośmioprocentowy wzrost przychodów zrealizowany po trzech kwartałach potwierdza trwający od ponad dwudziestu lat trend systematycznego zwiększania skali działalności Grupy. Trzeci kwartał przyniósł też ważną, korzystną dla Grupy, jak i dla całego rynku usług w Polsce, zmianę regulacji prawnych.