Zobacz pozostałe wpisy

Wyniki trzeciego kwartału. Grupa Impel wobec kolejnych zmian prawa zwiększających koszty pracy

15 listopada 2016

Grupa Impel wypracowała przez dziewięć miesięcy 2016 roku ponad 1,5 mld zł przychodów. Największy polski dostawca usług outsourcingowych zwiększa przychody po trzech kwartałach o 12,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

Skonsolidowane przychody Grupy Impel po trzech kwartałach 2016 r. wyniosły 1 504,8 mln zł, w ujęciu rocznym dynamika wzrostu przekroczyła 12%. Skonsolidowany zysk operacyjny po dziewięciu miesiącach zamknął się kwotą 35,1 mln zł (-12,7%), a zysk netto (przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego) osiągnął poziom 21,6 mln zł (-6,5%). Trzeci kwartał przyniósł najwyższą w historii sprzedaż na poziomie 527,7 mln zł, i jednocześnie słabsze wyniki z działalności operacyjnej, które są konsekwencją kolejnych zmian otoczenia prawnego - wprowadzanych ustawą o płacy minimalnej, ogłoszonych w lipcu 2016, a wchodzących w życie w styczniu 2017 roku. Od dnia ogłoszenia zmian Grupa Impel koncentruje się na dostosowaniu cen usług do zwiększanych kosztów pracy po stronie pracodawcy. Analogiczną sytuację odnotowano w poprzednim roku - wzrost stawek ZUS wynikający z objęcia umów zleceń obowiązkowymi składkami ZUS do wysokości minimalnej płacy ogłoszony we wrześniu 2015 roku, a wprowadzony od stycznia 2016 roku również osłabił wyniki Q4 2015 i Q1 2016 - poprzez utratę części sprzedaży. Jednak konsekwentna polityka zwiększania stawek w procesie waloryzacji przyniosła w efekcie sukces w postaci dobrych wyników w Q2 2016 roku. Zarząd spodziewa się, że i tym razem zdecydowana postawa wobec waloryzacji stawek pozwoli osiągać dobre wyniki już w Q2 2017 roku. Tym razem na zmianę legislacyjną nakłada się szybki wzrost popytu na rynku pracy, co jeszcze bardziej umacnia Grupę Impel w konsekwencji waloryzacyjnej. Wprowadzanie minimalnych stawek godzinowych (wynagrodzenie godzinowe na umowach zleceniach od stycznia 2017 wyniesie 13 zł) i wzrost płacy minimalnej (wzrost o 8% w stosunku do roku 2016) to wyzwanie dla drugiego półrocza 2016 i początku 2017 roku.

 

Nasze doświadczenie, wynikające z waloryzacji „ozusowania” całego wynagrodzenia do minimalnej płacy krajowej, upoważnia nas do twierdzenia, że klienci w zdecydowanej większości i tym razem zaakceptują wzrost cen kompensujących wzrost kosztów pracy wykonawców usług. Mając na uwadze politykę rządu zmierzającą do wzrostu wynagrodzeń, determinację organów kontrolnych w zakresie przestrzegania prawa pracy, oraz rosnącą przewagę popytu nad podażą na rynku pracy, wierzymy, że nieuchronny wzrost kosztów pracy, zostanie przyjęty przez rynek również w przypadku ustawowej podwyżki najniższych stawek godzinowych z początkiem stycznia 2017 r. W naszej ocenie, grupa klientów, ale i dostawców którzy wierzą, że można uniknąć podwyżki kosztów pracy będzie ponosić ogromne ryzyko, ponieważ odnotowujemy rosnącą dynamikę oczekiwań płacowych pracowników w realizowanych przez nas branżach.” – podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.

 

Zobacz: wyniki Grupy Impel za III kwartał 2016 r.

 

Ponad 12% wzrost sprzedaży zanotował segment Facility Management, który przez trzy kwartały 2016 r. osiągnął przychody na poziomie 1 373,3 mln zł. Sprzedaż segmentu Business Proces Outsourcing (BPO) po dziewięciu miesiącach wyniosła 131,5 mln zł z dynamiką wzrostu 8%. Konsolidacja usług w obszarze BPO i stworzenie pakietu usług finansowo-księgowych oraz obsługi IT zwiększyła rentowność segmentu do 12%.

 

Spółka technologiczno-informatyczna Grupy Impel SI-Consulting z powodzeniem realizuje rozwój nowych narzędzi, programów i aplikacji. W tym roku, w odpowiedzi na systemową zmianę w sferze podatków w Polsce, Si-Consulting stworzyła Kreator JPK - narzędzie pozwalające przygotować Jednolity Plik Kontrolny wykorzystujący dane podmiotu gospodarczego umieszczone na platformie SAP ERP. Zamiana przepisów zobowiązujących firmy do przekazywania w postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych została bardzo szybko zdiagnozowana przez spółkę, podjęto prace programistyczne i wprowadzono oczekiwany przez rynek produkt. Obecna strategia Impela jest nakierowana na realizację kierunków opartych o automatyzację i elektronizację modelu dostarczania usługi. Przygotowujemy aplikacje, które usprawniają i automatyzują pracę.” – podkreśla Jakub Dzik, wiceprezes Impel S.A., odpowiedzialny za segment BPO.

 

W tym roku zarząd Grupy Impel przyjął strategię działalności na lata 2016-2018. Nowa strategia określiła trzy obszary koncentracji działalności Grupy Impel Pierwszym jest Facility Management (FM), tj. zintegrowane usługi związane z obsługą nieruchomości, a więc czystości, bezpieczeństwa, techniki obiektowej. Drugim jest  BPO &  Digital Services, czyli obsługa procesów biznesowych takich jak: usługi IT, obsługa księgowa i kadrowo-płacowa, doradztwo podatkowe, archiwizacja i digitalizacja dokumentów oraz trzeci, który będzie rozwijany to Industrial Services – usługi dedykowane dla branży przemysłowej.

 

Skokowe podniesienie kosztu pracy w Polsce, wprowadzone w krótkim okresie, spowodowało zmianę postrzegania roli dostawcy usług - outsourcera oraz zmusza do redefinicji partnerstwa z klientem.  Klienci są coraz bardziej świadomi faktu, że automatyzacja i robotyzacja procesów, pakietyzacja i integracja usług staje się koniecznością. Klienci oczekują rozwiązań dopasowanych do ich wewnętrznych procesów, chcą aby przed wdrożeniem usługi audytować bieżącą rzeczywistość i na nowo określić zakres oraz cechy usługi. Zamierzamy w znacznym stopniu integrować kilka usług dla jednego Klienta; współpraca Klienta z wykonawcą w celu poszukiwania nowych wartości rozpoczyna się już na etapie tworzenia zakresu zamówienia i powinna być kontynuowana w trakcie realizacji usługi w czasie trwania umowy.” - podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.

 

Otoczenie prawne, rozwój technologii, automatyzacji, trwające prace nad zwiększeniem wynagrodzeń obywateli, rosnący popyt na pracę, upowszechnianie się usług, wymusiło na branży ogromne zmiany.

 

Rynek zwiększa zainteresowanie dostawcami usług, którzy oferują digitalizację, automatyzację i wprowadzają innowacyjne rozwiązania. Chcemy taką właśnie strategię realizować. Proponujemy partnerstwo kontraktowe i zapisy umowne dotyczące współpracy przy generowaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań w czasie trwania umowy. Zbudowane przewagi rozumiemy nie tylko poprzez pryzmat lepszego wyniku finansowego, ale przede wszystkim podwyższenia wartości dla klienta i dostawcy usługi. Przeczuwamy zbilżającą się, wraz ze wzrostem gospodarczym i naciskiem na wzrost konkurencyjności, rewolucję w zmianie potrzeb klienta, jego podejścia do współpracy, w zakresie rozwiązań, które będzie kupował. Uświadomiona akceptacja rynkowego trendu wzrostu płac przyspiesza zainteresowanie klientów nowym modelem i zakresem kupowanych usług. Najlepsi będą szybko kompensować wzrost kosztów pracy, zwiększać wartość swoich biznesów.” - podkreśla Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel S.A.