Klauzula informacyjna Sanpro Synergy sp. z o.o. na potrzeby marketingu bezpośredniego

Kto będzie administratorem Twoich danych

Administratorem danych osobowych będzie Sanpro Synergy sp. z o.o z siedzibą w Łodzi (90-318) przy ul. H. Sienkiewicza 85/87 – zwana dalej: „Administratorem”.

Czy jest wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres siedziby Administratora

– przez adres e-mail: iod.sanpro@impel.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać, ponieważ chcemy kierować do Ciebie nasze oferty handlowe i materiały promocyjne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1, czyli na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie na ten cel zgody.

Podanie przez Ciebie danych w powyższych celach jest w pełni dobrowolne. Ponadto, w dowolnym momencie możesz cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę wobec przetwarzania danych w tych celach bez podawania powodu tej decyzji.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać naszym kontrahentom wyłącznie dla realizacji naszych celów. Zapewniają nam oni obsługę prawną, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, działań marketingowych w naszym imieniu czy dostawy i obsługi oprogramowania informatycznego. W żadnym przypadku jednak Twoje dane nie trafią poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie poziom ochrony danych mógłby być niższy niż ten określony przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie masz prawa związane z wykorzystaniem Twoich danych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych;

– żądania usunięcia danych osobowych;

– żądania ograniczenia przetwarzania;

– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

– przeniesienia danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej:

E-mail: iod.sanpro@impel.pl

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)