Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A. W ROKU 2020

 

 

 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A. działał w oparciu o :

 1. przepisy Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku, w szczególności w oparciu o art. 130 wymienionej ustawy,
 2.  Statut spółki,
 3.  Regulamin Rady Nadzorczej Impel S.A.,
 4.  Regulamin Komitetu Audytu.

W 2020 roku działał Komitet Audytu Rady Nadzorczej XI kadencji na podstawie uchwały powołującej Komitet Audytu z dnia 21 czerwca 2018 roku o numerze 3/XI/2018 podjętej przez Radę Nadzorczą XI kadencji w składzie:

 • Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,
 • Józef Biegaj – Członek Komitetu,
 • Andrzej Kaleta – Członek Komitetu.

 

W dniu 14 maja 2020 roku, Rada Nadzorcza XI kadencji odwołała ze składu Komitetu Audytu Pana Józefa Biegaja i powołała Pana Tadeusza Więckowskiego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

 

W dniu 13 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza XI kadencji odwołała ze składu Komitetu Audytu Pana Tadeusza Więckowskiego i powołała Pana Krzysztofa Wachowskiego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień podpisania niniejszego sprawozdania Komitet Audytu działał w składzie:

 • Krzysztof Wachowski – Przewodniczący Komitetu;
 • Piotr Urbańczyk – Członek Komitetu,
 • Andrzej Kaleta – Członek Komitetu.

 

 1. AKTYWNOŚĆ KOMITETU AUDYTU W 2020 ROKU

W 2020 roku oraz w 2021 do czasu przyjęcia niniejszego sprawozdania odbyło się 10 posiedzeń Komitetu.

W ramach realizacji zadań Komitet Audytu w 2020 roku oraz do czasu podpisania niniejszego sprawozdania:

 1. omówił z biegłym rewidentem przebieg audytu rocznego za 2019 rok i następnie rezultaty przeglądu rocznego i półrocznego,
 2. ocenił sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel oraz sprawozdania finansowe Impel S. A. i Grupy Impel za rok 2019 oraz zapoznał się z wnioskami z badania audytora,
 3. ocenił sytuację Impel S. A., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance,
 4. zapoznał się z planem kontroli wewnętrznej na rok 2020 oraz z realizacją zadań kontroli wewnętrznej w roku 2019 (spotkanie z Dyrektorem ds. Kontroli Wewnętrznej GI),
 5. omówił z przedstawicielami Spółki przyczyny i zasady połączenia spółki Impel Agile S.A. oraz Impel S.A.
 6. wyraził zgodę (zgodnie z §4 ust. 3 Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług nie będących badaniem) na świadczenie przez firmę audytorską Deloitte Audyt Sp. z o.o. S. K. usług dozwolonych, niebędących badaniem sprawozdań finansowych Impel S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Impel,
 7. ocenił sposób wypełniania przez Impel S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 8. zapoznał się z zakresem zadań i wyzwań zidentyfikowanych w GI w 2020 roku dotyczących zmian w przepisach (spotkanie z Dyrektorem Biura Obsługi Prawnej GI),
 9. spotkał się z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za proces tworzenia i weryfikowania danych do sprawozdań finansowych Grupy Impel w obszarze: rachunkowości finansowej i zarządczej oraz analizy finansowej,
 10. sporządził sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w roku 2019,
 11. wyraził zgodę na badanie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej przez audytora Deloitte Audyt Polska,
 12. spotkał się  z Dyrektorem Audytu Wewnętrznego GI i zapoznał się z planem kontroli wewnętrznej na 2021 rok,
 13. spotkał się z Dyrektorem ds. Konsolidacji i Audytu i omówił harmonogram badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel i  jednostkowego sprawozdania Impel S.A. za 2020 rok,
 14. zapoznał się z ofertami firm audytorskich do badania SF Impel S.A. i GI,
 15. spotkał się z audytorem Deloitte Audyt Polska w celu omówienia istotnych kwestii zidentyfikowanych w czasie badania sprawozdania finansowego Impel S.A. i Grupy Impel za 2020 rok.

 

 

 1. FORMALNE DOKUMENTY PRZYJĘTE PRZEZ KOMITET AUDYTU

Komitet Audytu sporządził niniejsze sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w roku 2020.

 

 1. OCENY I REKOMENDACJE KOMITETU AUDYTU

Zdaniem Komitet Audytu:

 1. W zakresie  sprawozdawczości finansowej:
 1. sprawozdanie finansowe Impel S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel we wszystkich istotnych aspektach zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy w roku 2020;
 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel obrazują prawdziwy i rzetelny stan Spółki i Grupy w roku 2020;
 3. nie zgłaszając zastrzeżeń do sporządzenia sprawozdania za 2020 rok Komitet Audytu  zwraca uwagę na ryzyka opisane w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu;
 1. W zakresie działania funkcji wewnętrznych:
 1. W Grupie Impel jest wyodrębniony w strukturze dział odpowiedzialny za audyt wewnętrzny oraz jest przypisana odpowiedzialność za działalność zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi oraz zarządzanie ryzykiem,
 2. spółka powinna na bieżąco monitorować i dokonywać przeglądu efektywności działań funkcji wewnętrznych, a także stale oceniać czy posiadane zasoby są wystarczające dla organizacji.
 1. Oceniając wykonywanie obowiązków informacyjnych Komitet Audytu stwierdza, że:
 1. spółka w terminach sporządza i publikuje raporty okresowe,
 2. posiada wewnętrzne procedury, m.in.: Regulamin obiegu i ochrony dostępu do informacji poufnych oraz wykonywania obowiązków informacyjnych w Grupie Impel, który określa m.in.: zasady sporządzania i przekazywania do wiadomości publicznej raportów bieżących i okresowych oraz zasady postępowania z informacją poufną,
 3. raportuje na bieżąco informacje zidentyfikowane przez Zarząd jako poufne,
 4. realizacja procedur wewnętrznych  wymaga okresowych audytów wewnętrznych,
 1. Niezależność biegłego rewidenta w stosunku do Spółki, jak i osób nią zarządzających została oceniona przez Komitet Audytu oraz potwierdzona na podstawie oświadczenia złożonego przez biegłego.

 

 

 

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2021 roku