Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

NWZ z dnia 6 kwietnia 2009 r.


Szanowni Akcjonariusze Impel S.A.,

Zapraszamy Państwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impel S.A., które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2009 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.

Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki.
 5. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki.
 7. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
 9. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje zakres projektowanych zmian w Statucie Spółki:

Proponuje się zmianę §6 Statutu.
Dotychczasowa treść §6 Statutu brzmi:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi siedemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych (75.192.310,- PLN).
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela pierwszej emisji - seria A, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sto tysięcy (100 000) akcji na okaziciela drugiej emisji – seria B, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie (3.538.462) akcji imiennych nieuprzywilejowanych trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sześć milionów (6.000.000) akcji na okaziciela czwartej emisji – seria D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela piątej emisji – seria E, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda.
 3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysiące złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję nie więcej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy będących posiadaczami obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F, a tym samym będących Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 lipca 2003 r.


Proponowana treść §6 Statutu:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych (60.192.310 PLN).
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela pierwszej emisji - seria A, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sto tysięcy (100 000) akcji na okaziciela drugiej emisji – seria B, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie (3.538.462) akcji imiennych nieuprzywilejowanych trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony (3.000.000) akcji na okaziciela czwartej emisji – seria D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela piątej emisji – seria E, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda.
 3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję nie więcej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy będących posiadaczami obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F, a tym samym będących Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 lipca 2003 r.”


Proponuje się zmianę §5 Statutu.
Dotychczasowa treść §5 Statutu brzmi:
„Przedmiotem działalności jest:

 1. Usługi materialne w zakresie: sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 74.70.Z), pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 93.01.Z), przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z), stołówki (PKD 55.51.Z), restauracje (PKD 55.30. A Z), bary (PKD 55.40.Z), fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia, ochrona transportu przedmiotów wartościowych działalność dochodzeniowo – detektywistyczna i ochroniarska (PKD 74.60.Z), wykonywanie instalacji alarmowych elektrycznych i sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B), ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z), towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12. C Z), telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A), transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C), pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G), pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.12.B), zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z), zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A), zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B), wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z), wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z), wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71.40.Z), doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z), działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z), przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z), działalność związana z bazami danych ( PKD 72.40.Z), pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z), działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A), badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z), badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z), konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z), działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia , gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.24.B), wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A), wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (PKD 45.21.E), pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi (PKD 50.20.B), szkoły policealne i pomaturalne (policealne) (PKD 80.22. D G), pozostałe średnie szkoły ogólnokształcące i zawodowe (PKD 80.22. E I), kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42. B Z), działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 01.41.B), reprodukcja nagrań wideo (PKD 22.32.Z); reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z); zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z); zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 37.20.Z); obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A); działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 51.16.Z); działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z); działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z); pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z); działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z); działalność rachunkowo – księgowa (PKD 74.12.Z), doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A); zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 7 4 5.14. Z B); działalność związana z pośrednictwem pracy (PKD 74.50.A); pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B); wywóz śmieci i odpadów (PKD 90.00.A); unieszkodliwianie odpadów (PKD 90.00.B); usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.00.C); odprowadzanie ścieków (PKD 90.00.D).
 2. Usługi niematerialne w zakresie: pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 85.14.C), pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania (PKD 85.32.D), reklama (PKD 74.40.Z).
 3. Sprzedaż w zakresie: sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z), sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 52.43.Z), działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z), sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A), sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.48.G), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
 4. Kopalnictwo rud miedzi (PKD 13.20.A),
 5. Produkcja w zakresie: produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z), produkcja ubrań roboczych (PKD 18.21.Z), wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 40.10.A), dystrybucja energii elektrycznej (PKD 41.10.C), 6.Wydawanie książek (PKD 22.11.Z), wydawanie gazet (PKD 22.12.Z), wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych(PKD 22.13.Z), wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z), pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z), drukowanie gazet (PKD 22.21.Z), działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z).
 6. Usługi w zakresie: szpitalnictwa (PKD 85.11.Z), praktyki lekarskiej (PKD 85.12.Z), działalności fizjoterapeutycznej (PKD 85.14.A), działalności pielęgniarek i położnych (PKD 85.14.C), działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej (PKD 85.14.D), działalności paramedycznej (PKD 85.14.E).”


Proponowana treść § 5 Statutu:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. (PKD 02.40.Z) Działalność usługowa związana z leśnictwem;
 2. (PKD 07.29.Z) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych;
 3. (PKD 09.90.Z) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;
 4. (PKD 14.12.Z) Produkcja odzieży roboczej;
 5. (PKD 17.23.Z) Produkcja artykułów piśmiennych;
 6. (PKD 18.11.Z) Drukowanie gazet;
 7. (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie;
 8. (PKD 18.20.Z) Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
 9. (PKD 26.20.Z) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 10. (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 11. (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn;
 12. (PKD 33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
 13. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 14. (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej;
 15. (PKD 35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej;
 16. (PKD 35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej;
 17. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną;
 18. (PKD 37.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 19. (PKD 38.11.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
 20. (PKD 38.12.Z) Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
 21. (PKD 38.21.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
 22. (PKD 38.22.Z) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
 23. (PKD 38.31.Z) Demontaż wyrobów zużytych;
 24. (PKD 38.32.Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
 25. (PKD 41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
 26. (PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
 27. (PKD 42.11.Z) Roboty związane z budową dróg i autostrad;
 28. (PKD 42.12.Z) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
 29. (PKD 42.13.Z) Roboty związane z budową mostów i tuneli;
 30. (PKD 42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
 31. (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
 32. (PKD 42.91.Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
 33. (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 34. (PKD 43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 35. (PKD 45.20.Z) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 36. (PKD 46.17.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 37. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
 38. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
 39. (PKD 47.41.Z)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 40. (PKD 47.42.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 41. (PKD 47.53.Z) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 42.  (PKD 47.59.Z) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 43. (PKD 47.71.Z)Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 44. (PKD 47.72.Z) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 45. (PKD 47.76.Z) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 46. (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 47. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów;
 48. (PKD 52.10.A) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych;
 49. (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
 50. (PKD 52.21.Z) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
 51. (PKD 56.10.A) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 52. (PKD 56.21.Z) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 53. (PKD 56.29.Z) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 54. PKD 56.30.Z) Przygotowywanie i podawanie napojów;
 55. (PKD 58.11.Z) Wydawanie książek;
 56. (PKD 58.12.Z) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
 57. (PKD 58.13.Z) Wydawanie gazet;
 58. (PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 59. (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza;
 60. (PKD 58.21.Z) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;61.    (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 61. (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 62. (PKD 60.10.Z) Nadawanie programów radiofonicznych;
 63. (PKD 60.20.Z) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
 64. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
 65. (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
 66. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
 67. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
 68. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem;
 69. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 70. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 71. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 72. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 73. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych;
 74. (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 75. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych;
 76. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
 77. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 78. (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
 79. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 80. (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 81. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 82. (PKD 68.32.Z*) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 83. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 84. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 85. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 86. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 87. (PKD 71.11.Z) Działalność w zakresie architektury;
 88. (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 89. (PKD 71.20.A) Badania i analizy związane z jakością żywności;
 90. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne;92.    (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;
 91. (PKD 73.12.A) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
 92. (PKD 73.12.B) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 93. (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 94. (PKD 73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 95. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej;
 96. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 97. (PKD 77.21.Z) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 98. (PKD 77.22.Z) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
 99. (PKD 77.29.Z) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
 100. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
 101. (PKD 77.35.Z) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 102. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 103. (PKD 78.10.Z) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 104. (PKD 78.20.Z) Działalność agencji pracy tymczasowej;
 105. (PKD 78.30.Z) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 106. (PKD 80.10.Z) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;
 107. (PKD 80.20.Z) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
 108. (PKD 80.30.Z) Działalność detektywistyczna;
 109. (PKD 81.10.Z*) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
 110. (PKD 81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
 111. (PKD 81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
 112. (PKD 81.29.Z) Pozostałe sprzątanie;
 113. (PKD 81.30.Z) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
 114. (PKD 82.91.Z) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
 115. (PKD 82.92.Z) Działalność związana z pakowaniem;
 116. (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 117. (PKD 84.25.Z) Ochrona przeciwpożarowa;
 118. (PKD 85.32.A) Technika;
 119. (PKD 85.32.B) Zasadnicze szkoły zawodowe;
 120. (PKD 85.51.Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 121. (PKD 85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 122. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 123. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację;
 124. (PKD 86.10.Z) Działalność szpitali;
 125. (PKD 86.21.Z) Praktyka lekarska ogólna;
 126. (PKD 86.22.Z) Praktyka lekarska specjalistyczna;
 127. (PKD 86.90.A) Działalność fizjoterapeutyczna;
 128. (PKD 86.90.B) Działalność pogotowia ratunkowego;
 129. (PKD 86.90.C) Praktyka pielęgniarek i położnych;
 130. (PKD 86.90.D) Działalność paramedyczna;
 131. (PKD 86.90.E) Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 132. (PKD 87.10.Z) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
 133. (PKD 87.20.Z) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 134. (PKD 87.30.Z) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 135. (PKD 88.91.Z) Opieka dzienna nad dziećmi;
 136. (PKD 88.99.Z) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 137. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 138. (PKD 96.01.Z) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.”


Projekty uchwał na NWZ przedstawiają się następująco.

W dniu 6 kwietnia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad z wyjątkiem punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki.

Rezygnacja z podjęcia uchwały o umorzeniu dotychczas skupionych akcji jest uzasadniona przyjęciem uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, a zatem możliwością ponownego skupu akcji i potrzeby przeprowadzenia kolejnego umorzenia, oraz przepisem art. 359 § 1 k.s.h. który stanowi, że umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.