Zarząd

Zgodnie ze Statutem Impel S.A., zarząd składa się z jednego członka (Prezesa Zarządu) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i pozostałych członków zarządu powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 letniej kadencji. W skład zarządu obecnie wchodzi Prezes Zarządu i 6 członków zarządu. Każdy członek zarządu jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki.