Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych mają zastosowanie do danych otrzymanych przez nas:

 • poprzez formularze elektroniczne,
 • w ramach korespondencji biznesowej z pracownikami lub współpracownikami kontrahentów.

 

Formularz kontaktowy
+

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Impel SA).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Panią/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Impel SA z prośbą o udzielenie informacji. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Impel SA.


Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
Impel SA będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Impel SA. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym Impel SA powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Impel SA, które świadczą takie usługi jak: księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Impel SA stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Ponadto Impel SA będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Impel SA.


Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Panią/Panem a Impel SA, nie dłużej niż przez 1 rok od Pani/Pana ostatniego kontaktu z Impel SA. Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.


Jakie ma Pani/Pan prawa?
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:
  • zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;
  • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan że, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 

Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
Tel: + 48 22 211 18 60
E-mail: iod.isa@impel.pl
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118.

Bezpośrednie pozyskanie danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów
+

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Impel SA).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy łączącej Impel SA z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prawidłowa realizacja ww. umowy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wykonania umowy przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę na rzecz Impel SA


Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
Impel SA będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Impel SA. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym Impel SA powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Impel SA, które świadczą takie usługi jak: obsługa kadrowo-płacowe, księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Impel SA stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Ponadto Impel SA będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Impel SA.


Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas realizacji umowy pomiędzy Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Impel SA, a także dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż rok.


Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:
  • zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;
  • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod.isa@impel.pl
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

Kontakty handlowe z Grupą Impel (potencjalny klient lub przedstawiciel osoby prawnej) – klauzula dla osób, których dane zostały pozyskane w sposób pośredni
+

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych są współadministratorzy wskazani poniżej, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy o współadministrowanie z dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „Współadministratorzy”). Punktem kontaktowym dla Ciebie, w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych jest Auraco sp. z o.o., ul. Solec 81B, 00-382 Warszawa, adres e-mail iod.marketing@auraco.pl.

 

Lista Współadministratorów

Impel S.A.

Impel Facility Services sp. z o.o.

Impel System sp. z o.o.

DC System sp. z o.o.

Impel Clean Solutions sp. z o.o.

Impel Cleaning Services sp. z o.o.

Hospital Service Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Company sp. z o.o.

ARS MEDICA sp. z o.o.

Impel Provider sp. z o.o.

Impel Security Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Impel Safety sp. z o.o.

Impel Defender sp. z o.o.

Gwarant Agencja Ochrony S.A.

Impel Catering sp. z o.o.

Consensus Company sp. z o.o.

Praxima Krakpol sp. z o.o.

Impel Rental PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Impel Delivery S.A.  

Climbex S.A.

Impel Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Construct Solutions sp. z o.o.

Promenergo sp. z o.o.

Impel Visual Solutions S.A.

Impel Synergies sp. z o.o.

Sanpro Synergy sp. z o.o.

Impel Business Solutions sp. z o.o.

Business Tax Professionals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Impel Cash Solutions sp. z o.o.

Impel ATM Management sp. z o.o.

SI-eCommerce sp. z o.o.

Impel Cyber sp. z o.o.

Brokers Union sp. z o.o.

MarketCo sp. z o.o.

ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

HR for Business sp. z o.o.

Finance Plus sp. z o.o.

Impel Technical Security sp. z o.o.

SI-Consulting sp. z o.o.

 

 

Źródło pochodzenia danych

Twoje dane pochodzą ze źródeł ogólnie dostępnych, zebranych przy okazji realizacji umów, spotkań biznesowych. Po co nam dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy ponieważ chcemy kierować do Ciebie nasze oferty handlowe i materiały promocyjne.

W dowolnym momencie możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach bez podawania powodu tej decyzji.

Sprzeciw prosimy kierować na iod.marketing@auraco.pl.

 

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe przekazujemy naszym kontrahentom wyłącznie dla realizacji naszych celów. Zapewniają nam oni obsługę prawną, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, czy dostawy i obsługi oprogramowania informatycznego.

W żadnym przypadku jednak Twoje dane nie trafią poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie poziom ochrony danych mógłby być niższy niż ten określony przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO).

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną dla pozyskania Twoich danych oraz ich wykorzystania w celach  marketingowych usług oferowanych przez Współadministratorów był i jest prawnie usprawiedliwiony interes polegający na budowaniu bazy potencjalnych odbiorców tych usług, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych będziemy Twoje dane przetwarzać nadal w celu odnotowania, że nie powinniśmy się z Tobą kontaktować w przyszłości, w tym przypadku przetwarzanie odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym przypadku prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polega na uniknięciu kierowania akcji marketingowych do osób, które zgłosiły sprzeciw wobec kierowania do nich marketingu.

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych dopóki nie zgłosisz sprzeciwu wobec działań marketingowych.

W razie, gdybyś zgłosił sprzeciw wobec działań marketingowych dane osobowe będziemy przetwarzać nadal w celu wykluczenia Ciebie z przyszłych akcji marketingowych.

 

Jakie kategorie danych o Tobie przetwarzamy?

Możemy przetwarzać na Twój temat maksymalnie następujący zakres danych: imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, stanowisko służbowe, branża w której pracujesz.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz żądać zgodnie z RODO:

 • dostępu do treści danych osobowych i otrzymania ich kopii (np. w postaci wydruku);
 • sprostowania nieprawidłowych danych (np. gdybyś zmienił numer telefonu służbowego);
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem.

Ponadto raz jeszcze informujemy Cię, iż przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Sprzeciw prosimy kierować na iod.marketing@auraco.pl.

 

Jaki jest do nas kontakt?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych Telefon: +48 535 999 739 (w przypadku kontaktu telefonicznego prosimy Cię o podanie na wstępie informacji, że dzwonisz w sprawie wykorzystania Twoich danych w celach marketingowych).

Adres e-mail iod.marketing@auraco.pl

Kontakty handlowe z Grupą Impel (dotychczasowy lub były klient) - klauzula dla osób, których dane zostały pozyskane bezpośrednio od nich
+

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych będą współadministratorzy wskazani poniżej, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy o współadministrowanie z dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „Współadministratorzy”). Punktem kontaktowym dla Ciebie, w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych jest Auraco sp. z o.o., ul. Solec 81B, 00-382 Warszawa, adres e-mail iod.marketing@auraco.pl.

 

Lista Współadministratorów

Impel S.A.

Impel Facility Services sp. z o.o.

Impel System sp. z o.o.

DC System sp. z o.o.

Impel Clean Solutions sp. z o.o.

Impel Cleaning Services sp. z o.o.

Hospital Service Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Company sp. z o.o.

ARS MEDICA sp. z o.o.

Impel Provider sp. z o.o.

Impel Security Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Impel Safety sp. z o.o.

Impel Defender sp. z o.o.

Gwarant Agencja Ochrony S.A.

Impel Catering sp. z o.o.

Consensus Company sp. z o.o.

Praxima Krakpol sp. z o.o.

Impel Rental PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Impel Delivery S.A.  

Climbex S.A.

Impel Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Construct Solutions sp. z o.o.

Promenergo sp. z o.o.

Impel Visual Solutions S.A.

Impel Synergies sp. z o.o.

Sanpro Synergy sp. z o.o.

Impel Business Solutions sp. z o.o.

Business Tax Professionals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Impel Cash Solutions sp. z o.o.

Impel ATM Management sp. z o.o.

SI-eCommerce sp. z o.o.

Impel Cyber sp. z o.o.

Brokers Union sp. z o.o.

MarketCo sp. z o.o.

ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

HR for Business sp. z o.o.

Finance Plus sp. z o.o.

Impel Technical Security sp. z o.o.

SI-Consulting sp. z o.o.

 

 

Po co nam dane osobowe?

Twoje dane będziemy przetwarzać ponieważ chcemy kierować do Ciebie nasze oferty handlowe i materiały promocyjne.

Podanie przez Ciebie danych w powyższych celach jest w pełni dobrowolne. Ponadto, w dowolnym momencie możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach bez podawania powodu tej decyzji.

Sprzeciw prosimy kierować na iod.marketing@impel.pl.

 

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać naszym kontrahentom wyłącznie dla realizacji naszych celów. Zapewniają nam oni obsługę prawną, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, czy dostawy i obsługi oprogramowania informatycznego.

W żadnym przypadku jednak Twoje dane nie trafią poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie poziom ochrony danych mógłby być niższy niż ten określony przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO).

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną dla pozyskania Twoich danych oraz ich wykorzystania w celach  marketingowych usług oferowanych przez Współadministratorów będzie prawnie usprawiedliwiony interes polegający na budowaniu bazy potencjalnych odbiorców tych usług, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych będziemy Twoje dane przetwarzać nadal w celu odnotowania, że nie powinniśmy się z Tobą kontaktować w przyszłości, w tym przypadku przetwarzanie odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym przypadku prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polega na uniknięciu kierowania akcji marketingowych do osób, które zgłosiły sprzeciw wobec kierowania do nich marketingu.

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych dopóki nie zgłosisz sprzeciwu wobec działań marketingowych.

W razie, gdybyś zgłosił sprzeciw wobec działań marketingowych dane osobowe będziemy przetwarzać nadal w celu wykluczenia Ciebie z przyszłych akcji marketingowych.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz żądać zgodnie z RODO:

 • dostępu do treści danych osobowych i otrzymania ich kopii (np. w postaci wydruku);
 • sprostowania nieprawidłowych danych (np. gdybyś zmienił numer telefonu służbowego);
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem.

Ponadto raz jeszcze informujemy Cię, iż przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Sprzeciw prosimy kierować na iod.marketing@auraco.pl.

 

Jaki jest do nas kontakt?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych

Telefon: +48 535 999 739 (w przypadku kontaktu telefonicznego prosimy Cię o podanie na wstępie informacji, że dzwonisz w sprawie wykorzystania Twoich danych w celach marketingowych)

Adres e-mail: iod.marketing@auraco.pl