Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 roku

 

Oświadczenie spełnia wymogi określone w §70 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz 757, z późniejszymi zmianami). Przekazanie niniejszego Oświadczenia spełnia również zapis § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

 

 1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Impel S.A. oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

 

Od 2016 roku Impel S.A. podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” wprowadzonym uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku. Spółka przekazała do wiadomości publicznej raport dotyczący stosowania nowych dobrych praktyk oraz zamieściła na swojej stronie internetowej, zgodnie z wymogami zasady I.Z.1.13, informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016.

 

 

 1. Odstąpienia od postanowień zbioru zasad Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

 

W roku 2018 Impel S.A. stosowała zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, o których mowa w pkt 1 z wyłączeniem:

Zasady I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.

Ze względu na dotychczasową politykę informacyjną oraz tajemnicę handlową Spółka nie będzie ujawniać szczegółów prowadzonej przez nią działalności sponsoringowej (od marca 2018 roku w oświadczeniu na temat informacji niefinansowej GI za rok 2017, które jest elementem obowiązkowym publikowanego na GPW raportu rocznego Spółka zamieszcza ogólne opisy działalności charytatywnej i łączną kwotę wydatkowaną na cele charytatywne).

 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

 

I.Z.1.16.  informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń.

 

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Spółka nie prowadzi zapisu przebiegu obrad walnych zgromadzeń za pomocą środków audiowizualnych.

 

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Rada Nadzorcza posiada informacje w zakresie pełnienia funkcji przez Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Impel. Pełnienie funkcji w Zarządzie Impel S.A. to główny obszar aktywności zawodowej jej Członków.

 

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4, w związku z faktem, iż pełni on swoją funkcję w Radzie Emitenta dłużej niż trzy kadencje. Według Emitenta fakt ten nie wpływa na faktyczną niezależność oraz wykonywanie obowiązków przez Komitet. Przewodniczący Komitetu Audytu pozostaje niezależny, zgodnie z definicją niezależności określoną w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

 

Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:

 

II.Z.10.4 Ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.

Rada Nadzorcza będzie przedstawiać ZWZ całościową ocenę sytuacji Spółki, o której mowa w zasadzie II.Z.10.1, nie skupiając się na przygotowywaniu ocen wybranych obszarów działalności.

 

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.

Spółka posiada wyodrębnioną jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za audyt wewnętrzny, tj. Dyrektor Audytu Wewnętrznego.

Wyodrębnienie oddzielnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w obrębie wszystkich systemów i funkcji wewnętrznych nie jest uzasadnione.

 

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Rekomendacja nie jest stosowana w zakresie pkt 1) i 2). Statut oraz Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Impel S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto Emitent nie dysponuje infrastrukturą umożliwiającą wykonywania prawa głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej gwarantującej bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo prawne obsługi Zgromadzeń. W ocenie Zarządu Spółki dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń nie wskazuje również na potrzebę dokonywania transmisji Zgromadzeń w czasie rzeczywistym.

 

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

W ocenie Zarządu Emitenta dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń nie wskazuje na potrzebę dokonywania transmisji Zgromadzeń w czasie rzeczywistym.

 

V.Z.6 Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Emitent aktualnie nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych określających kryteria i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, nie posiada również uregulowanych zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Spółka prowadzi prace nad opracowaniem stosownej regulacji wewnętrznej.

 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom

pozafinansowych składników wynagrodzenia,

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności

długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka corocznie w sprawozdaniu z działalności przedstawia informację o wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących zgodnie z wymogami §70 ust. 6 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

 

 1. Opis głównych cech stosowanych w Grupie Impel systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

 

Zarząd Korporacyjny Grupy Impel jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w Grupie i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych w zakresie przewidzianym dla spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

 

Proces sporządzania sprawozdań finansowych oparty jest o wewnętrzne procedury regulujące ten proces, mechanizmy zarządzania systemami informatycznymi służącymi do ewidencji i sprawozdawczości finansowej, zasady nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych, zasady weryfikacji i oceny sprawozdań oraz zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Do podstawowych regulacji i mechanizmów w tym zakresie należą:

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz Ustawa o rachunkowości (w zakresie nieregulowanym przez MSSF),
 • Polityka Rachunkowości Grupy Kapitałowej Impel według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • procedury zamykania okresów sprawozdawczych w SAP ERP,
 • wymogi sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
 • regularne przeglądy i badania publikowanych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta,
 • przeglądy i weryfikowanie zgodności sprawozdań finansowych przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

 

Za przygotowywanie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest pion finansowo-administracyjny kierowany przez Dyrektora Finansowego – Członka Zarządu Spółki. Księgi rachunkowe poszczególnych spółek Grupy w większości prowadzone są przez spółkę Impel Business Solutions Sp. z o.o., która świadczy usługi rachunkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe na rzecz Impel S.A. i pozostałych spółek Grupy. Księgi rachunkowe prowadzone są w zintegrowanym systemie informatycznym, według jednolitych zasad zgodnie z obowiązującą w Grupie polityką rachunkowości. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych obowiązuje jednolity format narzędzia, który obowiązuje również dla wyliczania podatków (podatek dochodowy od osób prawnych i podatek VAT). W zależności od rodzaju i wartości transakcji  funkcjonuje zasada podwójnej (a w określonych przypadkach potrójnej) kontroli księgowania transakcji gospodarczych oraz procedury księgowe jednolite dla księgowania tożsamych transakcji gospodarczych.

Pakiety sprawozdawcze są weryfikowane przez audytorów badających spółki z Grupy. Sprawozdania finansowe spółek Grupy sporządzane są przez ich głównych księgowych, skonsolidowane sprawozdania finansowe – przez Dyrektora ds. konsolidacji.

Niezależna ocena rzetelności i prawidłowości sporządzanych sprawozdań finansowych dokonywana jest przez biegłych rewidentów oraz Komitet Audytu. Do badania sprawozdań finansowych kluczowych spółek Grupy Impel oraz sprawozdania skonsolidowanego za 2018 rok wybrano firmę Deloitte Audyt Polska sp. z o.o. Sp. k. Badaniu podlega w szczególności adekwatność danych finansowych oraz zakres koniecznych ujawnień. Wyniki audytów raportowane są Dyrektorowi Finansowemu – Wiceprezesowi Zarządu Impel S.A., Komitetowi Audytu, a następnie Radzie Nadzorczej Spółki.

 

Sprawozdania finansowe spółek Grupy są zatwierdzane przez Zgromadzenia Wspólników/ Walne Zgromadzenia tych spółek. Sprawozdania finansowe Impel S.A. i Grupy są zatwierdzane przez Zarząd Impel S.A., a także opiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Zatwierdzone dokumenty podlegają  publikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg kalendarza publikacji raportów okresowych zatwierdzanym corocznie przez Zarząd Impel S.A.

W ramach Grupy Impel funkcjonuje spółka Business Tax Professionals Sp. z o.o. Sp. k., która zajmuje się nadzorem realizacji strategii podatkowej Grupy oraz jej modyfikacją do bieżących potrzeb, przeprowadza audyty podatkowe w celu weryfikacji ryzyk podatkowych Grupy, nadzoruje realizację polityki w zakresie cen transferowych w Grupie oraz podejmuje inne działania wynikające z wyżej wymienionej strategii.

 

W Grupie Impel dwa razy do roku dokonuje się przeglądów strategii i długoterminowych planów biznesowych. Przygotowywany corocznie budżet na kolejny rok przyjmowany jest przez Zarząd Korporacyjny Grupy Impel i przedstawiany Radzie Nadzorczej Spółki. W trakcie roku Zarząd analizuje bieżące wyniki finansowe, porównując je z przyjętym budżetem i wykorzystując stosowaną w Grupie sprawozdawczość zarządczą. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla pionu finansowo-administracyjnego pod nadzorem Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego GI po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego analizuje wspólnie wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych.

 

 

 1. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Impel S.A.

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, bezpośrednio i pośrednio znaczne pakiety akcji Spółki, przedstawia poniższa tabela:

 

Akcjonariusz

Liczba

Akcji

Udział w kapitale zakładowym

(w %)

Liczba

głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów

(w %)

Nutit a.s. 1)

4 989 195

38,78%

7 889 195

44,16%

Trade Bridge Czechy a.s. 2)

2 907 593

22,60%

5 007 593

28,03%

Józef Biegaj

129 016

1,0%

129 016

0,72%

OFE PZU „Złota Jesień” 3)

1 506 000

11,71%

1 506 000

8,43%

Rockbridge TFI S.A.4)

      1 227 175

9,54%

1 227 175

6,87%

Pozostali akcjonariusze

 

2 106 198

 

 

16,37%

 

 

2 106 198

 

 

11,79%

 

 
 1. na podstawie zawiadomienia, które wpłynęło do Spółki w lipcu 2016 roku.
 2. na podstawie zawiadomienia, które wpłynęło do Spółki we wrześniu 2016 roku.
 3. według wiedzy Spółki.
 4. na podstawie zawiadomienia, które wpłynęło do Spółki w grudniu 2018 roku.

 

Zmiany w zakresie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji, w tym informacja o zmianach stanu posiadanych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Impel S.A. opisane zostały w Rozdziale VII pkt 5 i 9 niniejszego sprawozdania.

 

 

 1. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

 

Żaden z posiadaczy papierów wartościowych wyemitowanych przez Impel S.A. nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych wobec Spółki.

 

Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem, iż 5 000 000 akcji serii C Impel S.A. jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na WZ Spółki. Ponadto, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali nieparzystą liczbę Członków Rady Nadzorczej, 3, 4 lub 5 Członków Rady Nadzorczej (odpowiednio w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali liczbę Członków Rady na 5, 7 lub 9 członków) w tym Przewodniczącego, powołują i odwołują akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C. Natomiast w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali parzystą liczbę Członków Rady Nadzorczej, połowę członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje, Walne Zgromadzenie.

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, akcje imienne uprzywilejowane serii C stanowią 38,86% kapitału zakładowego Spółki oraz 55,97% ogólnej liczby głosów na jej WZ. Właścicielami ww. akcji są Nutit a.s. i Trade Bridge Czechy a.s. z siedzibami w Republice Czeskiej (podmioty kontrolowane przez Pana Grzegorz Dzika i Józefa Biegaja). Zasady ich zbywania reguluje §7 Statutu Impel S.A.

 

 

 1. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.

 

Nie występują jakiekolwiek ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadające na akcje Impel S.A.

 

 

 1. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych.

 

5.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Impel S.A. podlega ograniczeniom w ich zbywaniu. Zasady zbywania ww. akcji reguluje § 7 Statut Impel S.A., zgodnie z zapisami którego o zamiarze ich zbycia akcjonariusz obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki. Prawo pierwszeństwa nabycia ww. akcji przysługuje pozostałym akcjonariuszom posiadających akcje uprzywilejowane.

Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze ich nabycia. W przypadku złożenia oświadczeń przez kilku akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane, akcjonariusze ci korzystają z prawa pierwszeństwa proporcjonalnie do liczby posiadanych już akcji imiennych uprzywilejowanych serii C.

Jeżeli po wyczerpaniu procedury ww. akcje pozostaną nienabyte przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd ma prawo wskazać osobę spośród pozostałych akcjonariuszy Spółki, która zapłaci za akcje ustaloną cenę. W razie braku wskazania nabywcy lub jeśli wskazany przez Zarząd nabywca nie zapłaci ustalonej ceny nabycia akcji, akcjonariusz może swobodnie zbyć akcje imienne uprzywilejowane serii C.

 

 

 1. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

 

Walne Zgromadzenie Impel S.A. działa w oparciu o przepisy KSH, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Impel S.A. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 2. powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;
 3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 4. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 5. zmiana statutu Spółki;
 6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 7. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki;
 8. rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 10. umorzenie akcji;
 11. tworzenie funduszy celowych;
 12. wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego;
 13. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 14. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 15. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania raportów bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenia dokonuje się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

 

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, przysługuje również akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć przewodniczącego tego zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje na okaziciela ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) jest akcjonariuszem Spółki, to jest na jego rachunku papierów wartościowych są zapisane akcje Spółki oraz w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji złożył żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje imienne ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), jest akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych są zapisane akcje Spółki oraz w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu i nie później niż w ostatnim dniu powszednim przed dniem rejestracji złożył w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia świadectwa depozytowego stwierdzającego posiadanie akcji w dniu rejestracji i dostarczył to świadectwo Spółce najpóźniej na 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia również Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby, o ile wynika to z przepisów prawa. Ponadto Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie w charakterze obserwatorów gości i ekspertów.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

 

Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad oraz wnosić propozycje zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

 

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30% kapitału zakładowego. Głosowania nad uchwałami są jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 420 KSH, tj. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego dotyczących spraw porządkowych. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

 

Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia Przewodniczący może ograniczyć do 5 minut, a czas repliki do 3 minut.

 

W roku 2018 Walne Zgromadzenie Impel S.A. obradowało dwa razy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu: 09.10.2018 roku oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.06.2018 roku. Walne Zgromadzenia były zwoływane z własnej inicjatywy przez Zarząd Spółki. Obrady nie były odwoływane ani przerywane. Na obradach byli obecni Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w przypadkach, gdy ich obecność była niezbędna do udzielania odpowiedzi na pytania akcjonariuszy. Wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenia zostały opublikowane w trybie raportu bieżącego oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

 

 

 1. Opis zasad zmiany Statutu Impel S.A.

 

Zmiana Statutu Impel S.A. należy zgodnie z § 27 pkt.1.5 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia Impel S.A. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie większością trzech czwartych głosów. W przypadku zamierzonej zmiany statutu, w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zmian, ogłoszenie zawiera projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

 

W uchwale zmieniającej Statut, Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym.

 

Zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu zmian do KRS. Obowiązek zgłoszenia zmian Statutu spoczywa na Zarządzie Spółki. Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę Statutu w ciągu 3 miesięcy od powzięcia odpowiedniej uchwały. W przypadku, kiedy zmiana Statutu polega na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej, może ona być zgłoszona w ciągu 6 miesięcy od uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego, a jeżeli udzielona została zgoda na wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu - od dnia udzielenia tej zgody, o ile wniosek o udzielenie zgody albo zawiadomienie o emisji zostanie złożony przed upływem czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Natomiast uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego zgłaszana jest do KRS nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia jej powzięcia.

 

W 2018 roku Walne Zgromadzenie nie dokonywało zmian w Statucie Impel S.A.

 

 

 1. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

 

Członkowie Zarządu Impel S.A. są powoływani i odwoływani zgodnie z przepisami KSH oraz postanowieniami Statutu Spółki. Zarząd Impel S.A. składa się od trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa. Liczbę Członków Zarządu oraz ich stanowiska określa Rada Nadzorcza. Kadencja Członków Zarządu trwa trzy kolejne lata. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

 

Decyzja o emisji lub wykupie akcji Impel S.A. leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

 

 

 1. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Impel S.A. wraz ze wskazaniem ich komitetów

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Impel S.A. działa w oparciu o przepisy KSH, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Impel S.A. Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków. Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:

1. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali nieparzystą liczbę Członków Rady Nadzorczej:        

 1. 3, 4 lub 5 Członków Rady Nadzorczej odpowiednio w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali liczbę Członków Rady na 5, 7 lub 9 członków, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C,      
 2. pozostałych Członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje, Walne Zgromadzenie.         

2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali parzystą liczbę Członków Rady Nadzorczej:

 1. połowę Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C,       
 2. pozostałych Członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. Jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy kolejne lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowania są jawne za wyjątkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu.

 

W dniu 13 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę Członków Rady kolejnej XI kadencji na sześć osób oraz powołało Członków Rady XI kadencji.

 

W związku ze śmiercią Pana Piotra Pawłowskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 6 listopada 2018 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Impel S.A. Pana Tadeusza Więckowskiego na Członka Rady Nadzorczej.

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

 

 • Andrzej Kaleta – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Kaleta tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał 7 stycznia 2014 roku. Jako nauczyciel akademicki związany z wrocławską Akademią Ekonomiczną, przekształconą w Uniwersytet Ekonomiczny, na którym objął stanowisko profesora zwyczajnego. W 2002 roku został kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W kwietniu 2016 roku został wybrany na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kadencję 2016 – 2020. Specjalista w zakresie ekonomiki przemysłu drobnego, polityki przemysłowej, strategii konkurencji i zarządzania strategicznego. Autor ok. 180 publikacji, organizator konferencji naukowej pod nazwą „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”. W 2012 roku został redaktorem naukowym czasopisma „Nauki o zarządzaniu”. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w kadencji 2015 – 2018.

Od 16 listopada 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

 • Andrzej Malinowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Od 2001 roku Prezydent organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Współtworzył koncepcję i funkcjonowanie Ministerstwa Gospodarki, które do dziś działa w wypracowanym przez niego kształcie. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. Był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodniczył BIAC Polska - Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej oraz przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno - Społecznym.

W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). Od 2013 roku bierze udział w pracach grupy roboczej ds. infrastruktury i inwestycji Business-20 (B20 - biznesowego zaplecza grupy G20). Od 1 stycznia 2014 roku pełni funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców (ICCEU). Zasiada w Radach Nadzorczych Spółek Marvipol Development S.A., British Automotive Holding S.A., British Automotive Polska S.A., Exact Systems S.A., OT Logistics S.A. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, następnie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Od 24 stycznia 2002 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

 • Józef Biegaj - Członek Rady

Współzałożyciel oraz główny akcjonariusz Impel S.A. (pośrednio przez Trade Brige Czechy a.s. ).

W latach 1999 - 2001 Członek Rady Nadzorczej Impel S.A., w latach 2001-2005 Prezes Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o., od roku 2005 do dnia 28 czerwca 2014 roku Wiceprezes Zarządu Impel S.A. ds. Handlowych.

Ponadto od 2007 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Vantage Development S.A. oraz od lipca 2016 roku w Radzie Nadzorczej Volleyball Wrocław S.A. Od roku 2012 Członek Rady Fundacji Kraina Siatkówki (wcześniej pod nazwą „Młoda Gwardia").

Ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od 11 sierpnia 2014 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

 • Stefan Forlicz - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektronika i automatyzacja. W latach 1973-2006 związany zawodowo z wrocławską Akademią Ekonomiczną im. Oskara Langego, w której był m.in. kierownikiem Katedry Ekonomii Matematycznej w Instytucie Ekonomii. Doktor nauk ekonomicznych i doktor habilitowany nauk ekonomicznych. W 1996 roku uzyskał tytuł profesora. Wykładał także w Katedrze Ekonomii i Badań Regionalnych na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Brał udział w utworzeniu we Wrocławiu Wyższej Szkoły Bankowej, w której od 1998 roku pełni funkcję rektora. Był także kierownikiem Katedry Metod Ilościowych WSB we Wrocławiu, a w 2013 stanął na czele Instytutu Ekonomii tej uczelni. W 2013 roku Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku nadał mu tytuł doktora honoris causa. Zainteresowania naukowe Stefana Forlicza koncentrują się w szeroko pojętej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem ekonometrii i statystyki, ekonomii matematycznej, ekonomiki informacji oraz mikroekonomii.

Od 9 czerwca 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

 • Piotr Urbańczyk - Członek Rady Nadzorczej

Związany z bankowością od 1992 roku. Karierę zawodową rozpoczął w ówczesnym Banku Zachodnim S.A. (obecnie BZ WBK), gdzie przepracował 6 lat, z czego ostatnie cztery na stanowisku Dyrektora Skarbu. W latach 1998 - 2000 Członek Zarządu Lukas Banku S.A., następnie od roku 2002 Wiceprezes Zarządu Dominet Banku S.A. odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych, gdzie wraz z zespołem, którym kierował, przeprowadził szereg nowatorskich na polskim rynku kapitałowym transakcji w tym pierwszą w Polsce sekurytyzację kredytów regularnych, czy też rynkową emisję obligacji podporządkowanych.

W latach 2007 - 2009 związany z Grupą Finansową Fortis. W latach 2009 – 2015 zasiadał w Zarządzie Meritum Banku ICB S.A. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Best TFI S.A. Absolwent wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończył kurs z zakresu zarządzania bankiem w Graduate School of Banking w Colorado oraz kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, a także odbył liczne szkolenia m.in. z zakresu zasad organizacji obrotu amerykańskimi rządowymi papierami wartościowymi, finansów, marketingu, pracy dealera dewizowego oraz zarządzania personelem. Ponadto odbył praktykę w zakresie zarządzania oddziałem banku komercyjnego w Bank One in Boulder w Colorado. 

Od 19 maja 2008 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

 • Tadeusz Więckowski – Członek Rady Nadzorczej

rektor Politechniki Wrocławskiej przez dwie kadencje w latach 2008-2016, obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki na Wydziale Elektroniki oraz Członka Prezydium i Honorowego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Tadeusz Więckowski tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2002 r. W 2006 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Wrocławskiej. W pracy naukowej zajmuje się metodami badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kompatybilności międzysystemowej instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Jest autorem ponad 170 prac naukowych, 6 zgłoszeń patentowych i patentów, jak również ponad 500 opracowań na rzecz gospodarki oraz licznych wdrożeń. Prof. T. Więckowski został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dwukrotny laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Doktor honoris causa Politechniki Lwowskiej (2011), Moscow Power Engineering Institute (2014) i Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowski (2015). Honorowy profesor Óbuda University w Budapeszcie (2011), Honorowy Konsul Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2018).

Od 6 listopada 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

 

W roku 2018 posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się regularnie, uczestniczyli w nich wytypowani Członkowie Zarządu. Rada odbyła 5 posiedzeń oraz podjęła 16 uchwał, w tym dwie w trybie obiegowym.

Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej zapadały uchwały w sprawach, które były wymienione w porządku obrad przesłanym Członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu o posiedzeniu.

 

W roku 2018 Rada Nadzorcza koncentrowała się wokół spraw mających istotne znaczenie dla działalności Impel S.A. i jej Grupy. Rada Nadzorcza powołała nowych Członków Komitetu Audytu.

Na posiedzeniach poruszała zagadnienia dotyczące priorytetów na 2018 rok. W toku swoich prac Rada Nadzorcza poruszała tematy dotyczące m.in.: mapy ryzyk na 2018 rok, wdrożenia w Grupie Impel zapisów unijnego Rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych RODO, omawiała wyniki Grupy Impel. Rada Nadzorcza dokonała, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Impel S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Impel  za lata 2018-2020. Zgodnie z obowiązującym prawem, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za 2017 rok.

 

Komitet Audytu

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Impel S.A. po raz pierwszy został powołany w dniu 17 października 2014 roku i działa zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz § 7 a pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Impel S.A. Uprawnienia i kompetencje Członków Komitetu Audytu reguluje art. 390 §1 KSH.

W dniu 21 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza XI kadencji powołała Komitet Audytu, który                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          na dzień 31 grudnia 2018 roku i na dzień publikacji sprawozdania przedstawia się następująco:

 • Piotr Urbańczyk – Przewodniczący Komitetu,
 • Józef Biegaj – Członek Komitetu,
 • Andrzej Kaleta – Członek Komitetu.

 

 

Członkowie Komitetu Audytu spełniają przewidziane Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym kryteria, tj.:

 

Pan Andrzej Kaleta spełnia kryterium niezależności.

 

Pan Piotr Urbańczyk, spełnia kryterium niezależności oraz posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, co potwierdzają liczne, poniżej wymienione szkolenia i certyfikaty:

 1. Instrumenty finansowe – wybrane zagadnienia w świetle polskich przepisów o rachunkowości i MSR, PWC 05.2003
 2. Wdrożenie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w bankach, Instytut Rachunkowości i Podatków 10.2004
 3. Finansowanie ustrukturyzowane w krajach CEE – rozwój rynku sekurytyzacji w krajach CEE, Euromoney Seminars, Budapest 09.2006
 4. Ochrona danych osobowych po reformie, EY Academy of Business 29 września 2017
 5. Nowa dyrektywa 2017/828 zmieniająca regulację spółek publicznych – konsekwencje praktyczne dla zarządzających aktywami, IZFiA 25 października 2017
 6. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF, EY Academy of Business, 27-28 listopada 2017

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz przygotowywania sprawozdań finansowych zgromadził piastując następujące stanowiska:

 1. Wiceprezes Zarządu Dominet Bank SA w okresie od marca 2002 do marca 2009
 2. Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Meritum Bank SA w okresie od maja 2009 do grudnia 2010
 3. Prezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Meritum Bank SA w okresie od stycznia 2011 do września 2013
 4. Wiceprezes Zarządu Meritum Bank SA od października 2013 do maja 2015
 5. od października 2016 roku Prezes Zarządu Best TFI S.A.

 

Pan Józef Biegaj spełnia kryterium osoby posiadającej wiedzę i umiejętności z zakresu branży.

Pan Józef Biegaj był założycielem i wspólnikiem spółki jawnej Impel J. Biegaj i G. Dzik, którą współprowadził przez okres 10 lat. Po przekształceniu w spółkę akcyjną Impel S.A. w roku 1999 był w ścisłym kierownictwie do czerwca 2014 roku.

 

W ramach swoich prac w 2018 roku Komitet Audytu odbył 6 spotkań, w czasie których:

 1. odbył spotkania z biegłym rewidentem w celu omówienia przebiegu audytu rocznego za 2017 rok, i następnie w celu omówienia rezultatów przeglądu rocznego i półrocznego,
 2. ocenił sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel oraz sprawozdania finansowe Impel S. A. i Grupy Impel za rok 2017 oraz zapoznał się z wnioskami z badania audytora,
 3. ocenił sytuację Impel S. A., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance,
 4. wyraził zgodę (zgodnie z §4 ust. 3 Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług nie będących badaniem) na świadczenie przez firmę audytorską Deloitte Audyt Sp. z o.o. S. K. usług dozwolonych, niebędących badaniem sprawozdań finansowych Impel S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Impel,
 5. ocenił sposób wypełniania przez Impel S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 6. zapoznał się ze zmianami w przepisach o rachunkowości, którymi objęte są spółki Grupy Impel,
 7. potwierdził realizację przez Spółkę zadań w zakresie sprawozdawczości i raportowania,
 8. sporządził sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w roku 2017,
 9. przygotował (w wyniku wykonania obowiązków z art. 130 ust. 2 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz na podstawie Polityki i Procedury wyboru firmy audytorskiej zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z października 2017 roku) rekomendację dla Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Impel S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Impel wraz z uzasadnieniem. Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała warunki określone w wyżej wymienionych Ustawie i wewnętrznych aktach normatywnych Impel S.A. i została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez Impel S.A.  procedury wyboru.

 

W 2018 roku w Grupie Impel obowiązywały, opracowane przez Komitet Audytu i przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej:

 1. Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki Impel S.A. i Grupy Impel,
 2. Procedura wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki Impel S.A. i Grupy Impel,
 3. Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzająca badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.

 

W powyższych dokumentach zostały określone wytyczne i zasady, którymi powinien kierować się Zarząd przeprowadzający procedurę wyboru firmy audytorskiej, Komitet Audytu przygotowując rekomendację oraz Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Impel S.A. oraz Grupy Impel, a także zawiera zapisy wskazujące sposób działania Spółki i Komitetu Audytu w przypadku, gdy istnieje konieczność wydania zgody na świadczenie usług dozwolonych, niebędących badaniem sprawozdań. Uwzględniają one wymogi przewidziane w  Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także rodzaj i specyfikę działalności Impel S.A. i Grupy Impel.

 

Główne założenia Polityki wyboru firmy audytorskiej:

 • Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu i po przeprowadzeniu postepowania przetargowego w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej w oparciu o Procedurę wyboru firmy audytorskiej,
 • Wybór jest dokonywany z uwzględnieniem: zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej oraz analizy prac wykonywanych przez nią w Spółce (celem uniknięcia konfliktu interesów); zakazu świadczenia usług niebędących badaniem; wszelkich ustaleń i wniosków zawartych w rocznym sprawozdaniu z kontroli publikowanym przez Komisję Nadzoru Audytowego; zasady, że Spółka może zaprosić dowolne firmy audytorskie do składania ofert w postepowaniu wyboru firmy audytorskiej  pod warunkiem przestrzegania: maksymalnego okresu trwania zlecenia, braku wykluczenia firm małych (posiadających mniej niż 15 % całkowitego wynagrodzenia z tytułu badania jednostek interesu publicznego w poprzednim roku kalendarzowym),  stosowania postanowień Procedury wyboru firmy audytorskiej.
 • Wybór uwzględnia określone w Polityce wyboru kryteria obligatoryjne i dodatkowe.
 • Zawarcie i realizacja umów z firmą audytorską, dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej oraz zawarciem pierwszej umowy z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy).

 

Główne założenia Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzająca badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem:

 

 • Biegły rewident lub Audytor przeprowadzający badanie, jak również żaden z członków Sieci, do której należy biegły rewident lub Audytor, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki usług zabronionych;
 • Biegły rewident może świadczyć na rzecz Spółki i jej podmiotów powiązanych usługi dozwolone przepisami prawa, po uprzednim zatwierdzeniu tego zlecenia przez Komitet Audytu;
 • Komitet Audytu na wniosek Zarządu o zgodę na świadczenie usług dozwolonych przez biegłego rewidenta dokonuje oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności audytora, ocenia czy usługi dozwolone nie są związane z polityką podatkową Spółki, ocenia czy usługi dozwolone nie mają wpływu na badane sprawozdanie finansowe, weryfikuje czy nie zostaną naruszone wymogi regulacyjne w zakresie łącznej wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi dozwolone;
 • Komitet Audytu ocenia również dokumentację przygotowaną przez biegłego rewidenta w zakresie: spełnienia kryterium niezależności, dysponowania kompetentnymi pracownikami, czasem i zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania, weryfikuje także czy osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia do przeprowadzenia badania.
 • Odmawiając wyrażenia zgody na wybór biegłego rewidenta Komitet Audytu ma obowiązek pisemnego uzasadnienia decyzji.

 

Poza wskazanym Komitetem Audytu w Radzie Nadzorczej Emitenta nie został powołany żaden inny.

 

Firma audytorska Deloitte Audyt Sp. z o. o. S. K., której powierzono badanie sprawozdania finansowego Impel S. A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Impel w roku 2018 świadczyła na rzecz Emitenta i Grupy Impel inne usługi dozwolone, niebędące badaniem w następującym zakresie:

 • Przegląd półroczny jednostkowego sprawozdania finansowego Impel S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Impel;
 • badanie sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych Grupy Impel;
 • badanie pakietów konsolidacyjnych spółek zależnych Grupy Impel.

 

Na świadczenie powyższych usług została wyrażona pisemna zgoda Komitetu Audytu.

 

 

Zarząd

Zarząd Spółki działał na podstanie przepisów KSH, Statutu, Regulaminu Zarządu Impel S.A. oraz zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, z wyłączeniem zasad, o których mowa w Rozdziale IX pkt 2 niniejszego sprawozdania.

Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków Zarządu, przy czym konieczne jest uprzednie zawiadomienie wszystkich Członków Zarządu o planowanym posiedzeniu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, w razie równości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.

Poszczególni Członkowie Zarządu uprawnieni i obowiązani są do samodzielnego działania w sprawach dotyczących obszaru swojego działania. W zakresie spraw im powierzonych Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec Spółki, jak również wobec osób trzecich, chyba że inaczej stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Każdy Członek Zarządu odpowiada za optymalizację organizacyjno – ekonomiczną powierzonego zakresu spraw, w szczególności za maksymalizację ROIC.

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie wszelkimi działaniami Spółki z wyłączeniem spraw, które na mocy postanowień KSH lub Statutu Spółki są przekazane do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Poszczególni Członkowie Zarządu zarządzają powierzonymi im obszarami działalności Spółki, a ich pracę koordynuje Prezes Zarządu. Zarząd może udzielać prokury, do jej ustanowienia wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. Do odwołania prokury uprawniony jest każdy z Członków Zarządu jednoosobowo.

 

Zgodnie z Regulaminem Zarządu Impel S.A., zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w dniu 1 sierpnia 2017 roku, uchwał Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:

 1. Zatwierdzanie strategii oraz celów strategicznych Grupy Impel oraz nadzór nad ich realizacją.
 2. Zatwierdzanie strategii oraz celów strategicznych obszarów produktowych oraz spółek nie wchodzących w skład obszarów produktowych.
 3. Przyjęcie struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Impel.
 4. Ustalanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Korporacyjnego.
 5. Przyjęcie skonsolidowanego planu finansowego Grupy Impel obejmującego plany finansowe jednostek organizacyjnych Grupy Impel.
 6. Dysponowanie środkami finansowymi pozyskanymi w wyniku publicznej emisji akcji Spółki.
 7. Zaciąganie zobowiązań przez Spółkę lub rozporządzanie prawami o wartości brutto powyżej 500.000 zł.
 8. Rozpoczynanie przez Spółkę projektów, których łączna wartość brutto może przekroczyć 500.000 zł.
 9. Zawarcie kontraktu na świadczenie usług lub realizację innych świadczeń przez Spółkę o wartości miesięcznej netto powyżej 500.000 zł.
 10. Rozpoczynanie działań gospodarczych Spółki lub spółek zależnych w nowych obszarach działalności gospodarczej, zatwierdzanie związanych z tym planów finansowych.
 11. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zakończenia działań gospodarczych Spółki lub spółek zależnych w dotychczasowych obszarach działalności gospodarczej.
 12. Rozpoczynanie projektów inwestycyjnych Spółki lub spółek zależnych o wartości powyżej 500.000 zł oraz zatwierdzanie związanych z nimi planów finansowych.
 13. Udzielanie przez Spółkę lub spółki zależne innym podmiotom pożyczek oraz wszelkiego rodzaju poręczeń lub innych zabezpieczeń, za wyjątkiem:
  1. pożyczek i poręczeń do kwoty 500.000 zł,
  2. pożyczek i poręczeń powyżej kwoty 500.000 zł na rzecz spółki zależnej, gdy takie poręczenie lub pożyczka zostały umieszczone w zatwierdzonym przez Zarząd skonsolidowanym planie finansowym Grupy Impel,
  3. pożyczek z ZFŚS i ZFRON.
 14. Zawiązywanie nowych spółek, nabywanie lub zbywanie udziałów/akcji spółek, w tym przenoszenie udziałów kapitałowych w spółkach osobowych (ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej), umorzenie kapitału, podział, połączenie lub przekształcenie przez Spółkę lub spółkę zależną.
 15. Wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki bezpośrednio zależnej lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniem na nim ograniczonego prawa rzeczowego.
 16. Zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 17. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Impel.
 18. Projekt podziału zysku lub sposobu pokrycia strat Spółki.
 19. Inne sprawy przedstawiane przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
 20. Udzielanie upoważnień do nadzoru nad spółkami zależnymi.
 21. Zatwierdzanie sprawozdania zarządów bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok obrachunkowy spółek bezpośrednio zależnych oraz zajęcie stanowiska w wymienionych sprawach w stosunku do pozostałych spółek zależnych.
 22. Zatwierdzanie podziału zysku lub sposobu pokrycia straty w spółkach bezpośrednio zależnych oraz zajęcie stanowiska w stosunku do pozostałych spółek zależnych.
 23. Udzielanie członkom zarządów nadzorowanych spółek bezpośrednio zależnych absolutorium z wykonania obowiązków.
 24. Utworzenie kapitałów zapasowych, funduszy rezerwowych i celowych w Spółce i w spółkach zależnych.
 25. Wnioskowanie do Rady Nadzorczej Spółki o zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
 26. Wyrażanie zgody na zakup lub zbycie nieruchomości przez spółkę zależną.
 27. Zajęcie stanowiska w przedmiocie zmiany umowy/statutu spółki zależnej.
 28. Wprowadzenie ograniczeń kompetencyjnych dla zarządów spółek bezpośrednio zależnych.
 29. Wyrażenie zgody na udzielenie darowizny przez Spółkę.
 30. Każda sprawa, w której co najmniej jeden Członek Zarządu zwróci się z wnioskiem o podjęcie uchwały.

 

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Grupy Impel, funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Rozwoju, który:

 1. koordynuje i organizuje pracę Zarządu - Dyrektorów Zarządzających Pionami funkcjonalnymi;
 2. zarządza strategią i celami strategicznymi Grupy Impel, nadzoruje strategie Pionów funkcjonalnych i Obszarów Biznesowych;
 3. zarządza Pionem Rozwoju, zapewnia rozwój, doskonalenie produktów, procesów poprzez innowacje, nowe technologie. Nadzoruje portfele produktowe;
 4. nadzoruje procesy i projekty mające na celu zwiększenie efektywności działania GI, poprzez wykorzystanie dostępnych technologii i metod organizacji pracy;
 5. zarządza transakcjami M&A, procesem inwestycji i dezinwestycji kapitałowych;
 6. wydaje i nadzoruje wydawanie aktów prawa wewnętrznego GI (w tym polityk, procedur, zarządzeń, itd.);
 7. zapewnia współpracę pomiędzy jednostkami organizacyjnymi GI;
 8. nadzoruje realizację funkcji Dyrektorów Wykonawczych Obszarów Biznesowych;
 9. nadzoruje systemy wynagrodzeń i systemy motywacyjne w GI;
 10. odpowiada za nadzór nad bezpieczeństwem informacji w Grupie Impel.

 

 

Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Operacyjnym Grupy Impel, który:

 1. zarządza Pionem, w zakresie: (i) regulacji, (ii) strategii i planowania, (iii) nadzoru wykonawstwa;
 2. ustala strukturę i obsadę stanowisk dyrektorskich w Pionie;
 3. wyznacza i nadzoruje realizację celów merytorycznych i finansowych Pionu, w tym KPI (przychód, marża, zwrot z kapitału pracującego ROIC, produktywność);
 4. ustala „Modele Dostarczania Usług”, zasady stosowania, standardy prawne i biznesowe stosowania (wykonawstwo bezpośrednie, podwykonawstwo, konsorcja, udzielanie referencji, udzielanie know how – franczyza);
 5. ustala i nadzoruje: (i) standardy realizacji usług, (ii) zasady kontraktowania usług, (iii) zgodność realizacji ze standardami i zakresem umów, standardy wydajności i jakości;
 6. nadzoruje jakość i wydajność dostarczania usług: (i) bezpośrednio (Grupy Produktowe, Struktury Terytorialne), (ii) pośrednio (Podwykonawcy);
 7. nadzoruje dostarczanie usług dla spółek GI przez właściwe Grupy Produktowe;
 8. ustala i nadzoruje prawne i biznesowe zasady współpracy z podwykonawcami, standardy firm podwykonawczych, warunki ich wyboru, wspólny udział w konsorcjach, standardy umów z podwykonawcami, standardy kalkulacji ceny;
 9. ustala i nadzoruje standardy zawierania umów z udzielaniem odpisów na PFRON na kontraktach GI;
 10. ustala standardy raportowania, nadzoruje ich dostarczanie i  wykorzystywanie w Pionie;
 11. nadzoruje właściwe dekretowanie kosztów, w tym harmonogramowanie i właściwe lokowanie pracowników na kontraktach GI;
 12. wspiera tworzenie i wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych. Zapewnia współpracę struktur terenowych z klientem z w zakresie innowacji, w tym poprzez vested outsourcing;
 13. zapewnia informatyzację i automatyzację dostarczania usług, wykorzystanie aplikacji informatycznych dla klienta;
 14. uczestniczy w opracowaniu i wdrożeniu systemów płacowych i motywacyjnych;
 15. wspiera produktowo nową sprzedaż, dosprzedaż i sprzedaż pakietową.

 

Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Finansowo – Administracyjnym, który:

 1. zarządza Pionem, w zakresie: (i) regulacji, (ii) strategii i planowania działań, (iii) nadzoru Pionu, (iv) wsparcia biznesu;
 2. ustala strukturę i obsadę stanowisk dyrektorskich w Pionie;
 3. wyznacza i nadzoruje realizację celów merytorycznych i finansowych Pionu, w tym KPI (stopa podatkowa spółek Grupy, zwrot z kapitału pracującego ROIC, rentowność marży, itp.);
 4. zarządza kosztami Pionu Finansowo - Administracyjnego. Planuje i nadzoruje wykonanie budżetu, cele menedżerów i zespołów realizujących funkcje finansowo – administracyjne;
 5. odpowiada, kreuje i realizuje polityki ekonomiczno - finansowe, zapewniające spółkom GI płynność finansową i zdolność rozwoju;
 6. zarządza obsługą finansową i administracyjną: fakturowaniem, zakupami, logistyką, windykacją należności;
 7. nadzoruje rachunkowość ewidencji zdarzeń gospodarczych przez spółki GI w zakresie prawidłowości lokowania kosztów, rzetelności i zgodności z przepisami prawa;
 8. zarządza controllingiem finansowym w zakresie wyznaczania standardów gromadzenia i weryfikacji danych, raportowania. Ustala, doskonali i nadzoruje dostarczanie informacji zarządczej kierownictwu Grupy Impel oraz zapewnia jej optymalne wykorzystanie;
 9. zapewnia obsługę prawną GI, oraz właścicielski nadzór spółek GI;
 10. nadzoruje sprawozdawczość finansową w tym skonsolidowaną, oraz planowanie finansowe;
 11. określa polityki i standardy rozliczeń oraz raportowania dla wszystkich spółek i struktur organizacyjnych GI;
 12. sprawuje nadzór nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatków, innych obciążeń o charakterze publiczno-prawnym (z wyłączeniem zobowiązań wynikających z zatrudniania pracowników);
 13. nadzoruje ceny transakcyjne pomiędzy spółkami GI pod względem ich zgodności z prawem;
 14. odpowiada za wypełnianie obowiązków informacyjnych spółki publicznej, sprawuje nadzór nad relacjami z inwestorami (akcjonariuszami), Giełdą Papierów Wartościowych, Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi uczestnikami rynku publicznego;
 15. nadzoruje działalność GI w obszarze PR i komunikacji wewnętrznej;
 16. nadzoruje proces pozyskiwania i rozliczania pomocy publicznej, z wyłączeniem spełniania warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 17. nadzoruje wdrażanie programów restrukturyzacyjnych w Grupie Impel.

 

Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Pracowniczym, który:

 1. zarządza Pionem, w zakresie: (i) regulacji, (ii) strategii i planowania działań, (iii) nadzoru Pionu, (iv) wsparcia biznesu;
 2. ustala strukturę i obsadę stanowisk dyrektorskich w Pionie;
 3. wyznacza i nadzoruje realizację celów merytorycznych i finansowych Pionu, w tym KPI (produktywność, fluktuacja, itd.);
 4. zarządza kosztami Pionu Pracowniczego. Planuje i nadzoruje wykonanie budżetu oraz celów poszczególnych menedżerów i zespołów realizujących funkcje Pionu;
 5. zarządza procesami rekrutacji, obsługi płacowej i kadrowej, systemami ocen okresowych pracowników, rozwojem kompetencji pracowników, karier i programami sukcesji;
 6. zarządza wynagrodzeniami, systemami płacowymi i motywacyjnymi w Grupie Impel;
 7. Zatwierdza systemy płacowe i motywacyjne w porozumieniu z Dyrektorami Zarządzającymi Pionów GI i  Dyrektorami Wykonawczymi OB;
 8. nadzoruje procesy i systemy zarządzania jakością;
 9. zarządza audytem wewnętrznym;
 10. wykonuję funkcję pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w Spółce Impel S.A. Odpowiada i nadzoruje wykonywania tej funkcji w spółkach GI;
 11. pełni nadzór nad spełnianiem warunków zatrudnienia osób niepełnosprawnych, koniecznych do uzyskiwania pomocy publicznej w spółkach GI;
 12. pełni nadzór nad służbami BHP w GI;
 13. nadzoruje obsługę należności publiczno-prawnych zakresie ustawy o podatku PIT i ustawy o ubezpieczeniach społecznych, nadzoruje proces harmonogramowania;
 14. zapewnia obsługę kontroli ZUS i PIP.

 

Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Handlowym, który:

 1. zarządza Pionem, w zakresie: (i) regulacji, (ii) strategii i planowania, (iii) nadzoru wykonawstwa;
 2. ustala strukturę i obsadę stanowisk dyrektorskich w Pionie;
 3. wyznacza i nadzoruje realizację celów merytorycznych i sprzedażowych Pionu, w tym KPI (przychody, marże, WEH, zwrot z kapitału pracującego ROIC nowej sprzedaży, itd.), zakres produktowy i kanały, metody sprzedaży, segmentacje rynku;
 4. wdraża sprzedaż opartą o innowacje produktowe, procesowe. Ustala we współpracy z klientem najbardziej pożądane kierunki zmiany produktów. Dba o generowanie innowacyjnych potrzeb klienta, udostępnia klientowi informacje o technologiach i metodach organizacji pracy, zwłaszcza opartych o aplikacje informatyczne;
 5. zapewnia współpracę pomiędzy Grupami Produktowymi, w  szczególności poprzez sprzedaż pakietową lub zintegrowaną, które zwiększają efektywność handlową Grupy Impel;
 6. zarządza budżetem Pionu Handlowego GI, w tym budżetem zespołów handlowych w poszczególnych strukturach GI. Nadzoruje wykonanie budżetu oraz realizację celów sprzedażowych poszczególnych zespołów;
 7. uczestniczy w opracowaniu i wdrożeniu systemów płacowych i motywacyjnych dla Pionu;
 8. ustala i nadzoruje standardy procesów sprzedaży, optymalizuje stosowane technologie i metody organizacji pracy, zarządza wiedzą w tym zakresie;
 9. ustala i nadzoruje standardy sprzedaży odpisowej na PFRON na kontraktach GI;
 10. ustala standardy raportowania, nadzoruje ich dostarczanie i wykorzystywanie w Pionie;
 11. zarządza relacjami z potencjalnymi i aktualnymi klientami GI ze szczególnym uwzględnieniem Klientów Kluczowych;
 12. zapewnia wsparcie marketingowe dla Pionu sprzedaży i Grup Produktowych, promocję i reklamę, komunikację w obszarze sprzedaży;
 13. prowadzi badania i analizy rynkowe, dba o komunikowanie i wykorzystanie ich wyników;
 14. zarządza markami handlowymi spółek i produktów GI.

 

 

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

 

Grzegorz Dzik – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Impel, funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Rozwoju

Założyciel i główny akcjonariusz Impel S.A. W latach 1999 - 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej Impel S.A., od 5 stycznia 2004 roku Prezes jej Zarządu. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek: Vantage Development S.A., TIM S.A. i Climbex S.A. 

Aktywny działacz na rzecz środowisk gospodarczych. W latach 1998 - 2012 Prezes, a od września 2012 roku Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, organizacji zrzeszającej dolnośląskich przedsiębiorców, fundatora Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf. W latach 2002 - 2005 oraz od 2016 roku Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. W 2009 roku powołany na Konsula Honorowego Ukrainy. Czynny działacz społeczny i charytatywny. Od 2006 roku Przewodniczący Rady Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową", z której działalnością związany jest od roku 1998. Inicjator budowy kliniki dla dzieci „Przylądek Nadziei". Od 2000 roku Członek Rady Społecznej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W roku 2003 powołany przez Jana Nowaka - Jeziorańskiego na Członka Rady Kolegium Europy Wschodniej. Laureat prestiżowych nagród i wyróżnień. 

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Wrocławskiej.

 

Monika Chudobska - Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Pracowniczym

Związana z Grupą Impel od roku 2000. Zdobywała doświadczenie kolejno jako Dyrektor Biura Zarządu, następnie pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółek: Seiso Sp. z o.o. (usługi porządkowo-czystościowe), Impel Airport Partner Sp. z o.o. (usługi handlingowe). Od roku 2006 pracowała na rzecz spółki Impel Cleaning Sp. z o.o. jako Dyrektor Administracyjny, a obecnie Dyrektor Personalny.

Pani Monika Chudobska jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Jakub Dzik - Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Operacyjnym Grupy Impel

Związany z Grupą Impel od roku 2009. Wcześniej, w latach 2007-2008 zatrudniony był w Kancelarii Adwokackiej Jerzy Dereń. W roku 2008 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Mobile Technology Sp. z o.o. Od 2009 roku zatrudniony w Impel S.A., kolejno w Biurze Obsługi Prawnej, następnie od 2010 roku w Biurze Operacyjnym. W latach 2009-2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Impel S.A. W latach 2013 -2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o.  Od kwietnia 2014 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Gwarant S.A., a od maja 2015 roku w Radzie Nadzorczej Vantage Development S.A. Od roku 2015 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. W lutym 2016 roku powołany na Członka Zarządu Impel S.A. W czerwcu 2017 roku został powołany do Rady Nadzorczej Impel Agile S.A.

Pan Jakub Dzik jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Programu Master of Business Administration IESE Business School – University of Navarra.

 

Mirosław Greber - Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Handlowym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł radcy prawnego zdobył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2012 roku uzyskał tytuł adwokata. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych. W latach 1997 – 2011 Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i twórca jej sukcesów. Przyciągnął do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej inwestorów m.in. z Japonii, Korei Południowej czy Niemiec, którzy łącznie zrealizowali tam inwestycje za 12 mld zł, dzięki czemu WSSE uznana została najlepszą w Polsce, trzecią w Europie oraz 17. strefą ekonomiczną na świecie w rankingu z 2010 roku przeprowadzonym przez brytyjski "Financial Times". W roku 2012 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Od 2012 roku związany z Grupą Impel – najpierw jako Prezes Zarządu komplementariusza Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp. k., a od 2014 roku jako Prezes Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o., zarządzający całym obszarem bezpieczeństwa. W 2016 roku w Votum S.A. sprawował funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych. W lutym 2017 roku wrócił do Grupy Impel na stanowisko Dyrektora Handlowego Grupy Impel. 1 kwietnia 2017 roku powołany na Członka Zarządu Impel S.A. Od listopada 2017 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu w wiodących spółkach Grupy Impel, tj. Impel Security Polska Sp. o.o. i Impel Cleaning Sp. z o.o., obecnie w połączonym podmiocie pod nazwą: Impel Facility Services Sp. z o.o.

 

Wojciech Rembikowski - Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Finansowo – Administracyjnym

Związany z Impelem od 1995 roku. Od 1999 roku dyrektor finansowy Impel S.A. Od roku 2007 Wiceprezes Zarządu Impel S.A. Zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Impel Agile S.A. Członek Prezydium Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Posiada uprawnienia Członka Rady Nadzorczej przy Ministerstwie Skarbu Państwa. Broker Ubezpieczeniowy.

Absolwent wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Controllingu w Gdańsku, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Międzynarodowe Studia MBA przy Uniwersytecie Warszawskim i College of Business University of Illinois.

 

 

 1. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Impel S.A. (wypłacone w 2018 roku,
  brutto w tys. zł).

 

Wynagrodzenia Członków Zarządu są ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem ich charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenia odpowiadają kryteriom zakresu odpowiedzialności wynikającym z pełnionej funkcji, pozostając w rozsądnej relacji do poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu na rynku krajowym.

W 2018 roku Członkowie Zarządu otrzymywali comiesięczne wynagrodzenie z tytułu umów o pracę oraz, zgodnie z decyzjami Rady Nadzorczej stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Spółki. W 2018 roku Członkowie Zarządu Impel S.A. otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Climbex S.A. Pan Grzegorz Dzik,  ze stosunku pracy w Impel Facility Services sp. z o.o.: Pan Mirosław Greber, z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Gwarant S.A. Pan Jakub Dzik i Mirosław Greber.

 

 

Osoba zarządzająca Impel S.A.

Okres pełnienia funkcji w 2018 roku

Wynagrodzenie

(brutto w tys. zł) 1)

Wynagrodzenie z innych tytułów

(np. nagrody, brutto w tys. zł)

Wynagrodzenie otrzymane z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych

(brutto w tys. zł)

Razem

(brutto w tys. zł)

Grzegorz Dzik

01.01–31.12

 

309,6

 

0

24,0

333,6

Jakub Dzik

01.01–31.12

251,5

0

8,4

 

259,9

 

Monika Chudobska

01.01–31.12

482,8

0

-

482,8

Wojciech Rembikowski

01.01–31.12

482,0

0

-

482,0

Mirosław Greber

01.04–31.12

419,6

0

102,5

522,1

 

 1. łączne wynagrodzenie brutto z tytułu umowy o pracę i powołania do Zarządu Impel S.A.

 

Wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej Impel S.A. otrzymanego w roku 2018 wynika z uchwały ZWZ Spółki z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, a od 6 listopada 2018 roku na podstawie uchwały NZW spółki, w której ustalono na nowo zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady uzależniona jest od pełnionej przez nich funkcji w Radzie.  W 2018 roku Członkowie Rady Nadzorczej Impel S.A. nie otrzymali wynagrodzeń ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych Grupy Impel za wyjątkiem Pana Józefa Biegaja, który pobierał wynagrodzenia ze stosunku pracy w Impel S.A.

 

Osoba nadzorująca Impel S.A.

Okres pełnienia funkcji w 2018 roku

Wynagrodzenie

(brutto w tys. zł)

Wynagrodzenie z innych tytułów

(np. nagrody, brutto w tys. zł)

Wynagrodzenie otrzymane z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych

(brutto w tys. zł)

Razem
(brutto w tys. zł)

Andrzej Kaleta

01.01 – 31.12

69,8

-

-

69,8

Andrzej Malinowski

01.01 – 31.12

60,0

-

-

60,0

Józef Biegaj

01.01 – 31.12

480,5 1

-

-

480,5 1

Stefan Forlicz

01.01 – 31.12

92,0

-

-

92,0

Piotr Urbańczyk

01.01 – 31.12

49,2

-

-

49,2

Piotr Pawłowski

01.01 – 08.10

40,0

-

-

40,0

Tadeusz Więckowski

06.11 – 31.12

7,3

-

-

7,3

 

1) w wynagrodzeniu zostało ujęte wynagrodzenie brutto z tytułu umowy o pracę w Impel S.A.

 

 

 1. Umowy zawarte pomiędzy Impel S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.

 

Poza standardowymi umowami o pracę zawartymi pomiędzy osobami zarządzającymi a Impel S.A. w 2018 roku nie zawarto umów przewidujących rekompensatę w przypadku rezygnacji tych osób lub zwolnienia ich z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następowałoby z powodu połączenia Spółki poprzez przejęcie.