Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Program motywacyjny 2004-2006


W Grupie Kapitałowej Impel funkcjonował trzyletni Program Motywacyjny, przeznaczony dla kadry kierowniczej i kluczowych pracowników Impel S.A. oraz dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i kluczowych pracowników spółek Grupy Kapitałowej Impel. W ramach Programu emitowanych było do 500 000 niezabezpieczonych i nieoprocentowanych obligacji zwykłych na okaziciela z prawem do subskrybowania i objęcia z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii F Impel S.A.

Celem Programu było stworzenie mechanizmu motywacyjnego dla osób, które biorą w nim udział (osób uprawnionych).

Zasady funkcjonowania i wykonania Programu Motywacyjnego określał Regulamin Programu Motywacyjnego. Zgodnie z jego zapisami Rada Nadzorcza Impel S.A., corocznie w drodze uchwały, ustalała albo dokonywała ewentualnych zmian w składzie listy osób uprawnionych, zarekomendowanej przez Zarząd Spółki.

Osobom uprawnionym przysługiwało prawo subskrybowania i objęcia z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki akcji zwykłych na okaziciela serii F Impel S.A. po cenie 13 złotych za jedną akcję. Każda obligacja dawała prawo do subskrybowania i objęcia jednej akcji - prawo to wygasa 23 kwietnia 2009 roku, w ostatnim dniu 54 miesiąca od daty emisji ww. obligacji.

W pierwszym roku trwania Programu, w związku z niespełnieniem się warunków dotyczących wzrostu kursu akcji spółki, żadnemu z uczestników Programu nie przyznano prawa do nabycia obligacji. Za 2005 rok, tj. za drugi rok funkcjonowania Programu dokonano przydziału praw do nabycia 150.000 obligacji. Rok 2006 był ostatnim rokiem trwania Programu, w którym dokonano przydziału praw do nabycia 193.666 obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych każda (145.333 obligacji z puli podstawowej oraz 48.333 obligacji z puli dodatkowej) uprawniających do nabycia 193.666 akcji zwykłych na okaziciela serii F Impel S.A.

Funkcje powiernika w odniesieniu do emisji obligacji pełni UniCredit CA IB Polska S.A.