Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Impel S.A. w roku 2007


Zarząd Impel S.A. na podstawie §29 ust.5 Regulaminu Giełdy przekazuje raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku.

Część a)
Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i perzyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spólka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady w przyszłości

Zarząd Impel S.A. oświadcza, iż w 2007 roku Spółka przestrzegała zasady ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005” zgodnie z oświadczeniem Spółki przedstawionym w raporcie bieżącym nr 32/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku, z wyjątkiem:

II. Rządy większości i ochrona mniejszości
Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.

Komentarz Spółki:
Dotychczasowi większościowi akcjonariusze posiadają akcje imienne uprzywilejowane serii C w taki sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.


14.Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.


Komentarz Spółki:
Zgodnie z § 7 pkt.6 i 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody, a wniosek w takiej sprawie, powinien zostać szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, która została umieszczona w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez zgody wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z zapisem § 24 ust 2 Statutu Impel S.A. uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględna większością głosów, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.
Ponieważ ani przepisy KSH ani Statut Impel S.A. nie przewiduje wymogu, aby chwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podejmowana była większością 75% głosów walnego zgromadzenia, nie jest możliwe przyjęcie przedmiotowej zasady.

20.a)Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

Komentarz Spółki:
Zasada w Spółce jest stosowana (obecnie w Radzie Nadzorczej zasiada czterech członków niezależnych) . Zarząd spółki nie widzi potrzeby dokonania zmian w treści Statutu.


20 c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

 • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
 • wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

Komentarz Spółki:
Ze względu na skalę powiązań handlowych i organizacyjnych pomiędzy spółkami Grupy Impel, stosowanie zasady w znacznym stopniu utrudniłoby bieżącą działalność. Emitent przykłada dużą uwagę, aby transakcje zawierane pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych. Dodatkowo Impel S.A. opisuje wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi oraz przechowuje ich dokumentację zgodnie z wymogami art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.).


28.Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:

 • audytu oraz
 • wynagrodzeń

W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.


43.Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.

Komentarz Spółki:
W Radzie Nadzorczej Impel S.A. nie funkcjonuje komitet audytu - na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2007 roku Zarząd Impel S.A. przekazał Członkom Rady Nadzorczej treść „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” i po konsultacjach z Radą Nadzorczą podejmie decyzję w sprawie możliwości stosowania wyżej wymienionej zasady.

 


Część b)
Opis sposobu działania walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego zasadniczych uprawnień oraz prawa akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania


Walne Zgromadzenie Impel S.A. działa w oparciu o przepisy KSH, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Impel S.A.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia akcjonariusze, jeżeli złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i świadectwa te nie będą odebrane przed ukończeniem tego Zgromadzenia, a także Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby o ile wynika to z przepisów prawa. Ponadto Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie w charakterze obserwatorów gości i ekspertów.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Głosowania nad uchwałami są jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 420 KSH tj. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego dotyczących spraw porządkowych. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia Przewodniczący może ograniczyć do 5 minut, a czas repliki do 3 minut.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

W roku 2007 Walne Zgromadzenie Impel S.A. obradowało w dniach 21 maja i 17 września w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenia zwoływane były na wnioski Zarządu Spółki, akcjonariusze Impel S.A. nie występowali z wnioskami o zwołanie obrad Walnego. Obrady Walnego Zgromadzenia nie były odwoływane ani przerywane. Na obradach byli obecni Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenia Impel S.A. w 2007 roku zamieszczone są na stronie internetowej Spółki.

 


Część c)
Skład osobowy oraz zasady działania organów zarządzających nadzorczych spółki oraz ich komitetów


Zarząd

Zarząd Impel S.A. działa w oparciu o przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulamin Zarządu Impel S.A. Zgodnie ze Statutem Zarząd składa się z od trzech do siedmiu członków. Liczbę Członków Zarządu oraz ich stanowiska określa Rada Nadzorcza . Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie wszelkimi działaniami Spółki z wyłączeniem spraw, które na mocy postanowień KSH lub Statutu Spółki są przekazane do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Poszczególni Członkowie Zarządu zarządzają powierzonymi im obszarami działalności Spółki, a ich pracę koordynuje Prezes Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo z zastrzeżeniem, że do zaciągania zobowiązań dotyczących środków finansowych pozyskanych w wyniku publicznej emisji akcji spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie.

 

Zakres działania Zarządu Impel S.A. w roku 2007

Zarząd Spółki działał na podstanie przepisów KSH, Statutu, Regulaminu Zarządu Impel S.A. oraz zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu działali w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki brali pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.

Zarząd działał ze szczególną starannością, aby transakcje z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływały na interes Spółki były dokonywane na warunkach rynkowych.

Wynagrodzenia Członków Zarządu były ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenia odpowiadały kryteriom zakresu odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, pozostając w rozsądnej relacji do poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z Członków Zarządu została ujawniona w raporcie rocznym Spółki.

W 2007 roku miały miejsce następujące zmiany personalne w składzie Zarządu Impel S.A.:

 • w dniu 15 czerwca 2007 roku Pan Edward Laufer złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Impel S.A. ze skutkiem na dzień 1 lipca 2007 roku,
 • w dniu 15 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza Impel S.A. powołała, ze skutkiem na dzień 1 lipca 2007 roku, Pana Wojciecha Rembikowskiego na stanowisko Członka Zarządu.

Skład Zarządu Impel S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko  Stanowisko Rok pierwszego powołania Rok powołania na obecna kadencję Rok upływu kadencji
Grzegorz Dzik Prezes, Dyrektor Generalny 2004 2007 2010
Józef Biegaj Członek, Dyrektor Handlowy 2005 2005 2008
Wojciech Rembikowski Członek, Dyrektor Finansowy 2007 2007 2010


 
Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Impel S.A. działa w oparciu o przepisy KSH, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Impel S.A. Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:

 • trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C
 • dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje, Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy kolejne lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Głosowania są jawne za wyjątkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Regulamin Rady Nadzorczej Impel S.A. nie przewiduje funkcjonowania komitetu audytu i komitetu wynagrodzeń.Zakres działania Rady Nadzorczej Impel S.A. w roku 2007

Rada Nadzorcza Spółki działała na podstanie przepisów KSH, Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej Impel S.A. oraz zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się regularnie, uczestniczyli w niej wytypowani Członkowie Zarządu. W 2007 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń. Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej zapadały uchwały w sprawach, które były wymienione w porządku obrad przesłanym Członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu o posiedzeniu.

Rada Nadzorcza koncentrowała się wokół sprawa mających istotne znaczenie dla działalności Impel S.A.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Impel S.A. i Grupy Impel dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki w ramach sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru Spółki w 2006 roku. Jednocześnie stwierdziła, że sytuacja całej Grupy Impel zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak i osiąganych wyników finansowych jest zadowalająca. Członkowie Rady zaopiniowała również wniosek Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006 rok.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie stanowiły istotnej pozycji kosztów działalności Spółki i nie wpływały w poważny sposób na jej wynik finansowy. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z Członków Rady Nadzorczej ujawniona została w raporcie rocznym Impel S.A.

W ciągu roku 2007 oraz do dnia publikacji niniejszego raportu nie miały miejsca zmiany personalne w składzie Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Impel S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Rok pierwszego powołania

Rok powołania na obecna kadencję

Krzysztof Obłój

Przewodniczący, Niezależny Członek

2003

2006

Piotr Pawłowski

Zastępcy Przewodniczącego, Niezależny Członek

2003

2006

Sylwester Cacek

Niezależny Członek

2004

2006

Andrzej Malinowski

Niezależny Członek

2002

2006

Mariusz Matlakiewicz

Sekretarz

2002

2006W dniu 20 marca 2008 roku wpłynęła do Spółki rezygnacje Pana Sylwestra Cacka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. przedmiotem, którego będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Przedmiotowa rezygnacja uzasadniona została objęciem przez Pana Sylwestra Cacka nowych obowiązków oraz faktem stałego zamieszkiwania poza granicami Polski.

 


Część d)
Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych.Zarząd Impel S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność
w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych
i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Skuteczny system kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej funkcjonuje poprzez:

 • ustalone w wewnętrznych procedurach Spółki zasady i zakres raportowania i odpowiedzialności w przedmiocie sporządzania raportów okresowych sprawozdań finansowych, w tym zapewnienia ich jakości i poprawności, autoryzacji oraz publikacji;
 • regularne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych Spółki przez biegłego rewidenta.

Za przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki odpowiedzialny jest pion ekonomiczny kierowany przez Dyrektora Ekonomicznego Grupy Impel podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu - Wiceprezesowi Zarządu Impel S.A.

Księgi rachunkowe poszczególnych spółek Grupy prowadzone są przez Centrum Księgowe w ramach spółki Impel Accounting sp. z o.o., która świadczy usługi rachunkowo-księgowe na rzecz Impel S.A. i pozostałych spółek Grupy. Księgi rachunkowe prowadzone są wg jednolitych zasad zgodnie z obowiązującym w Grupie HPK-Holdingowym Planem Kont. W ramach Centrum funkcjonują poszczególne działy księgowe rozliczające jednolite transakcje – GK1-księgowość majątkowa i rozliczenia pracownicze, GK2-księgowość zakupów i sprzedaży, GK-3 księgowość banków i pozostała. Taki podział zapewnia jednolitość stosowanych rozwiązań w Grupie.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych obowiązuje jednolity format narzędzia, który obowiązuje również dla wyliczania podatków (podatek dochodowy od osób prawnych i podatek VAT).

W ramach struktury Impel Accounting sp. z o.o. funkcjonuje dział podatków, który zajmuje się doradztwem podatkowym oraz przeprowadza audyty ksiąg podatkowych spółek Grupy. W dziale podatków funkcjonuje również dział cen transferowych, którego zadaniem jest nadzór nad polityką w zakresie cen transferowych w Grupie oraz kontrolowanie cen stosowanych i przygotowywanie dokumentacji w tym obszarze.

W Impel S.A. dokonuje się corocznych przeglądów strategii i długoterminowych planów biznesowych. Przygotowywany corocznie budżet na kolejny rok przyjmowany jest przez Zarząd Impel S.A.i przedstawiany Radzie Nadzorczej Spółki. W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym budżetem wykorzystując stosowaną w Spółce sprawozdawczość zarządczą.

Kierownictwo średniego i wyższego szczebla pionu ekonomicznego pod nadzorem Dyrektora Ekonomicznego Grupy Impel po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego analizuje wspólnie wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka poddaje swoje sprawozdania finansowe odpowiednio przeglądowi lub badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Przeglądowi podlega w szczególności adekwatność danych finansowych oraz zakres koniecznych ujawnień. Wyniki przeglądu lub badania prezentowane są przez audytora Dyrektorowi Ekonomicznemu Grupy Impel oraz Dyrektorowi Finansowemu – Wiceprezesowi Zarządu.

Sprawozdania finansowe i raporty okresowe po zakończeniu przeglądu lub badania biegłego rewidenta przekazywane są Zarządowi Impel S.A. do ich zatwierdzenia.

Zatwierdzenie okresowej sprawozdawczości finansowej do jej publikacji następuje po akceptacji Dyrektora Finansowego – Wiceprezesa Zarządu.