Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Regulamin Rady Nadzorczej

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ „IMPEL” S.A.

 

(Przyjęty Uchwałą nr 3/VIII/2009 Rady Nadzorczej Impel S.A. z dnia 9 września 2009 roku)

 

 I. Postanowienia Ogólne

§1

Rada Nadzorcza „Impel” S.A. we Wrocławiu jest statutowym organem Spółki sprawującym stały nadzór nad jej działalnością.


 §2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu „Impel” S.A. oraz niniejszego Regulaminu.
 

II. Skład i sposób powoływania rady nadzorczej

 

§3

 1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływania są w następujący sposób:
  2.1. w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali nieparzystą liczbę członków Rady Nadzorczej:
  a) 3, 4 lub 5 członków Rady Nadzorczej odpowiednio w przypadku gdy Walne Zgromadzenie ustali liczbę Członków Rady na 5, 7 lub 9 członków, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C,
  b) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje, Walne Zgromadzenie.
  2.2. w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali parzystą liczbę członków Rady Nadzorczej:
  a) połowę członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C.
  b) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje, Walne Zgromadzenie.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób, o którym mowa w ust. 2.1 lit. b. oraz 2.2 lit. b. powyżej nie mogą być osobami powiązanymi ze Spółką lub być akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne uprzywilejowane serii C.
 4. Członek Rady Nadzorczej spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli:
  a) nie jest spokrewniony do trzeciego stopnia lub spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne uprzywilejowane serii C, ani przez nich przysposobiony;
  b) ani on, ani jego małżonek, wstępny i zstępni, nie są zatrudnieni przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub nie są członkami władz nadzorczych lub zarządzających jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata..
 6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
 7. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.

 
§4

 1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
 2. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
 3. Jeżeli w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady, Przewodniczący Rady lub jego zastępca niezwłocznie występuje do Zarządu Spółki o podjęcie niezbędnych kroków w celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.


§5

 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 

III. Zadania i uprawnienia rady nadzorczej

§6

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  2.1.ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  2.2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  2.3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2;
  2.4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  2.5. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
  2.6. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu;
  2.7. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
  2.8. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
  2.9. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
  2.10. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
  2.11. opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  2.12. udzielanie wyjaśnień akcjonariuszom w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  2.13. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  2.14. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  2.15. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  2.16. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
  2.17. inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu z pisemnym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie Spółki.
 6. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza, poprzez swoich członków pełnomocników lub ekspertów, powołanych w drodze uchwały, może:
  a) przeglądać każdy dział czynności Spółki;
  b)dokonać rewizji majątku;
  c) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień;
  d) sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki.
 7. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperci działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru pracy ekspertów dokonuje Rada Nadzorcza.

 
§ 7

 

 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
 2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.

 

§ 7a

 

 1. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, czynności, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.13 - 2.16 wykonuje Rada Nadzorcza w pełnym składzie obecnym na posiedzeniu.
 2. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 członków do wykonywania czynności, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.13 -2.16 powołuje komitet audytu.
 3. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
 4. Komitet audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.
 5. Komitet audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie z przeprowadzonych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

§ 8

 1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
 3. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
 4. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany, zgodnie wymogami prawa ustalonymi dla spółki publicznej, przekazać Zarządowi we właściwym trybie informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji lub udziałów Spółki wobec niej zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim wypadku Członek Rady Nadzorczej winien składać Radzie comiesięczne, szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

 

IV Posiedzenia rady nadzorczej

§ 9

 1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą wnioskować o zwołanie Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
 3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

   

 § 10

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku i przewodniczy jej obradom.
 2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosowania, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub - za jego zgodą - przez innego Członka Rady Nadzorczej.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, ustalenia odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.
 4. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

 

§ 11

 

 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
 2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
 3. Wraz z zawiadomieniem mogą być przesłane materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad.


 § 12

 

 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli proponowaną uchwałę poprze poprzez złożenie podpisów na uchwale co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej. Propozycję uchwały wraz z uzasadnieniem może zgłosić każdy Członek Rady Nadzorczej. Wnioskodawca zobowiązany jest przekazać projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.

 

§ 13


Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu.
 

§ 14

 1.  Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
 2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego.
 3. Protokół zatwierdza Rada Nadzorcza na bieżącym lub następnym posiedzeniu Rady. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej.
 4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady Nadzorczej.
 5. Protokół z posiedzenia winien zawierać:
  a) datę i miejsce posiedzenia;
  b) listę obecnych Członków Rady Nadzorczej, z podaniem ich imion i nazwisk;
  c) wskazywać z imienia i nazwiska inne osoby uczestniczące w posiedzeniu;
  d) przyjęty porządek obrad;
  e) podjęte uchwały - jako załączniki;
  f) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały;
  g) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
 6. Do protokołu winny być dołączone:
  a) zgłoszone w formie pisemnej sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej;
  b) podpisana lista obecności Członków Rady Nadzorczej;
  c) głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej oraz pisemne potwierdzenia głosów oddanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli takie formy głosowania miały miejsce.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zawierać:
  a) numer i datę podjęcia uchwały (numer uchwały określa liczba rzymska kolejną kadencję Rady Nadzorczej, liczba arabska - kolejny numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały);
  b) podstawę prawną uchwały;
  c) treść oznaczoną paragrafami i ustępami;
  d) wynik głosowania;
  e) podpisy wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.

 

V. Postanowienia końcowe


§ 15

 1. Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki.
 2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.


 § 16

 

 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki.


 § 17

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 16 lutego 2010 roku.