Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

REGULAMIN ZARZĄDU IMPEL S.A.

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Podstawę działania Zarządu stanowią:

1.     Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych wraz ze zmianami.

2.     Statut Spółki.

3.     Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4.     Niniejszy Regulamin.

 

§ 2

1.     Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2.     Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.

3.     Członkowie Zarządu reprezentują Spółkę w sądzie i poza sądem, a prawo to rozciąga się, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, na wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności Spółki.

 

§ 3

1.     Zarząd składa się z od trzech do siedmiu członków. Liczbę członków Zarządu oraz ich stanowiska określa Rada Nadzorcza.

2.     Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

3.     Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

4.     Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

 

 

 

II. Zakres i zasady działania Zarządu

 

§ 4

1.     Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo z zastrzeżeniem, że do zaciągania zobowiązań dotyczących środków finansowych pozyskanych w wyniku publicznej emisji akcji spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie.

2.     Członek Zarządu ponosi w stosunku do Spółki pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i dyscyplinarną za naruszenie rygorów określonych w ust 1 niniejszego paragrafu.

3.     Oświadczenia skierowane do spółki mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.

 

§ 5

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

1.     „Spółka” – Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

2.     „spółka zależna” - spółka handlowa, będąca jednostką zależną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity - Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);

3.     „spółka bezpośrednio zależna” - spółka zależna z udziałem kapitałowym Impel S.A.

4.     „obszar produktowy” -wydzielona w systemie rachunkowości zarządczej część przedsiębiorstwa Spółki lub spółek zależnych, realizująca określoną grupę usług, dla której sporządza się plan finansowy i zarządcze sprawozdania finansowe (rozliczenie wyników);

5.     „Grupa Impel” - Impel S.A. i spółki od niej zależne;

6.     „Centrum Usług Wspólnych” - wyspecjalizowany dostawca wewnętrzny z Grupy Impel, który ma preferencje w dostawach usług dla spółek Grupy Impel w stosunku do podmiotów zewnętrznych (między innymi usługi: księgowe, HR, IT, utrzymanie nieruchomości, bezpieczeństwo).

§ 6

Uchwały Zarządu wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Zarządu w Statucie i Kodeksie spółek handlowych oraz wynikające z niniejszego regulaminu, a w szczególności następujące sprawy:

1.     Zatwierdzanie strategii oraz celów strategicznych Grupy Impel oraz nadzór nad ich realizacją.

2.     Zatwierdzanie strategii oraz celów strategicznych obszarów produktowych oraz spółek nie wchodzących w skład obszarów produktowych.

3.     Przyjęcie struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Impel.

4.     Ustalanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Korporacyjnego.

5.     Przyjęcie skonsolidowanego planu finansowego Grupy Impel obejmującego plany finansowe jednostek organizacyjnych Grupy Impel.

6.     Dysponowanie środkami finansowymi pozyskanymi w wyniku publicznej emisji akcji Spółki.

7.     Zaciąganie zobowiązań przez Spółkę lub rozporządzanie prawami o wartości brutto powyżej 500.000 zł.

8.     Rozpoczynanie przez Spółkę projektów, których łączna wartość brutto może przekroczyć 500.000 zł.

9.     Zawarcie kontraktu na świadczenie usług lub realizację innych świadczeń przez Spółkę o wartości miesięcznej netto powyżej 500.000 zł.

10.  Rozpoczynanie działań gospodarczych Spółki lub spółek zależnych w nowych obszarach działalności gospodarczej, zatwierdzanie związanych z tym planów finansowych.

11.  Podejmowanie decyzji w przedmiocie zakończenia działań gospodarczych Spółki lub spółek zależnych w dotychczasowych obszarach działalności gospodarczej.

12.  Rozpoczynanie projektów inwestycyjnych Spółki lub spółek zależnych o wartości powyżej 500.000 zł oraz zatwierdzanie związanych z nimi planów finansowych.

13.  Udzielanie przez Spółkę lub spółki zależne innym podmiotom pożyczek oraz wszelkiego rodzaju poręczeń lub innych zabezpieczeń, za wyjątkiem:

a)    pożyczek i poręczeń do kwoty 500.000 zł,

b)    pożyczek i poręczeń powyżej kwoty 500.000 zł na rzecz spółki zależnej, gdy takie poręczenie lub pożyczka zostały umieszczone w zatwierdzonym przez Zarząd skonsolidowanym planie finansowym Grupy Impel,

c)     pożyczek z ZFŚS i ZFRON.

14.  Zawiązywanie nowych spółek, nabywanie lub zbywanie udziałów/akcji spółek, w tym przenoszenie udziałów kapitałowych w spółkach osobowych (ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej), umorzenie kapitału, podział, połączenie lub przekształcenie przez Spółkę lub spółkę zależną.

15.  Wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki bezpośrednio zależnej lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniem na nim ograniczonego prawa rzeczowego.

16.  Zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

17.  Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Impel.

18.  Projekt podziału zysku lub sposobu pokrycia strat Spółki.

19.  Inne sprawy przedstawiane przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

20.  Udzielanie upoważnień do nadzoru nad spółkami zależnymi.

21.  Zatwierdzanie sprawozdania zarządów bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok obrachunkowy spółek bezpośrednio zależnych oraz zajęcie stanowiska w wymienionych sprawach w stosunku do pozostałych spółek zależnych.

22.  Zatwierdzanie podziału zysku lub sposobu pokrycia straty w spółkach bezpośrednio zależnych oraz zajęcie stanowiska w stosunku do pozostałych spółek zależnych.

23.  Udzielanie członkom zarządów nadzorowanych spółek bezpośrednio zależnych absolutorium z wykonania obowiązków.

24.  Utworzenie kapitałów zapasowych, funduszy rezerwowych i celowych w Spółce i w spółkach zależnych.

25.  Wnioskowanie do Rady Nadzorczej Spółki o zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

26.  Wyrażanie zgody na zakup lub zbycie nieruchomości przez spółkę zależną.

27.  Zajęcie stanowiska w przedmiocie zmiany umowy/statutu spółki zależnej.

28.  Wprowadzenie ograniczeń kompetencyjnych dla zarządów spółek bezpośrednio zależnych.

29.  Wyrażenie zgody na udzielenie darowizny przez Spółkę.

30.  Każda sprawa, w której co najmniej jeden Członek Zarządu zwróci się z wnioskiem o podjęcie uchwały.


31.   

 

III. Zakres indywidualnego działania Członków Zarządu

 

§ 7

1.     Z zastrzeżeniem § 6 poszczególni Członkowie Zarządu uprawnieni i obowiązani są do samodzielnego działania w sprawach opisanych w niniejszym paragrafie. W zakresie spraw im powierzonych Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec Spółki, jak również wobec osób trzecich, chyba że inaczej stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2.     Każdy Członek Zarządu odpowiada za optymalizację organizacyjno – ekonomiczną powierzonego zakresu spraw, w szczególności za maksymalizację ROIC.

3.     Każdy Członek Zarządu zarządza jednym z sześciu Pionów funkcjonalnych i odpowiada za ich współpracę.

4.     Każdy Członek Zarządu zapewnia zgodność działalności w obszarze zarządzanym z regulacjami prawnymi, w tym wewnętrznymi GI, w celu zapobiegania stratom lub utracie reputacji /compliance/.

5.     Każdy Członek Zarządu odpowiada za zarządzanie ryzykiem w swoim Pionie.

6.     Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Grupy Impel, funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Rozwoju, który:

a)    koordynuje i organizuje pracę Zarządu - Dyrektorów Zarządzających Pionami funkcjonalnymi;

b)    zarządza strategią i celami strategicznymi Grupy Impel, nadzoruje strategie Pionów funkcjonalnych i Obszarów Biznesowych;

c)     zarządza Pionem Rozwoju, zapewnia rozwój, doskonalenie produktów, procesów poprzez innowacje, nowe technologie. Nadzoruje portfele produktowe;

d)    nadzoruje procesy i projekty mające na celu zwiększenie efektywności działania GI, poprzez wykorzystanie dostępnych technologii i metod organizacji pracy;

e)    zarządza transakcjami M&A, procesem inwestycji i dezinwestycji kapitałowych;

f)      wydaje i nadzoruje wydawanie aktów prawa wewnętrznego GI (w tym polityk, procedur, zarządzeń, itd.);

g)    zapewnia współpracę pomiędzy jednostkami organizacyjnymi GI;

h)    nadzoruje realizację funkcji Dyrektorów Wykonawczych Obszarów Biznesowych;

i)      nadzoruje systemy wynagrodzeń i systemy motywacyjne w GI;

j)      odpowiada za nadzór nad bezpieczeństwem informacji w Grupie Impel.

7.     Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Operacyjnym Grupy Impel, który:

a)    zarządza Pionem, w zakresie: (i) regulacji, (ii) strategii i planowania, (iii) nadzoru wykonawstwa;

b)    ustala strukturę i obsadę stanowisk dyrektorskich w Pionie;

c)     wyznacza i nadzoruje realizację celów merytorycznych i finansowych Pionu, w tym KPI (przychód, marża, zwrot z kapitału pracującego ROIC, produktywność);

d)    ustala „Modele Dostarczania Usług”, zasady stosowania, standardy prawne i biznesowe stosowania (wykonawstwo bezpośrednie, podwykonawstwo, konsorcja, udzielanie referencji, udzielanie know how – franczyza);

e)    ustala i nadzoruje: (i) standardy realizacji usług, (ii) zasady kontraktowania usług, (iii) zgodność realizacji ze standardami i zakresem umów, standardy wydajności i jakości;

f)      nadzoruje jakość i wydajność dostarczania usług: (i) bezpośrednio (Grupy Produktowe, Struktury Terytorialne), (ii) pośrednio (Podwykonawcy);

g)    nadzoruje dostarczanie usług dla spółek GI przez właściwe Grupy Produktowe;

h)    ustala i nadzoruje prawne i biznesowe zasady współpracy z podwykonawcami, standardy firm podwykonawczych, warunki ich wyboru, wspólny udział w konsorcjach, standardy umów z podwykonawcami, standardy kalkulacji ceny;

i)      ustala i nadzoruje standardy zawierania umów z udzielaniem odpisów na PFRON na kontraktach GI;

j)      ustala standardy raportowania, nadzoruje ich dostarczanie i  wykorzystywanie w Pionie;

k)     nadzoruje właściwe dekretowanie kosztów, w tym harmonogramowanie i właściwe lokowanie pracowników na kontraktach GI;

l)      wspiera tworzenie i wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych. Zapewnia współpracę struktur terenowych z klientem z w zakresie innowacji, w tym poprzez vested outsourcing;

m)   zapewnia informatyzację i automatyzację dostarczania usług, wykorzystanie aplikacji informatycznych dla klienta;

n)    uczestniczy w opracowaniu i wdrożeniu systemów płacowych i motywacyjnych;

o)    wspiera produktowo nową sprzedaż, dosprzedaż i sprzedaż pakietową.

 

8.     Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Finansowym, który:

a)    zarządza Pionem, w zakresie: (i) regulacji, (ii) strategii i planowania działań, (iii) nadzoru Pionu, (iv) wsparcia biznesu;

b)    ustala strukturę i obsadę stanowisk dyrektorskich w Pionie;

c)     wyznacza i nadzoruje realizację celów merytorycznych i finansowych Pionu, w tym KPI (wyniki finansowe w rozumieniu MSSF oraz podatkowe spółek Grupy, rentowność marży);

d)    zarządza kosztami Pionu Finansowego. Planuje i nadzoruje wykonanie budżetu Pionu, cele menedżerów i zespołów realizujących funkcje sprawozdawczo-finansowe;

e)    odpowiada, kreuje i realizuje polityki ekonomiczno - finansowe, zapewniające spółkom GI płynność finansową i zdolność rozwoju;

f)      zarządza obsługą finansową i windykacją należności;

g)    nadzoruje rachunkowość ewidencji zdarzeń gospodarczych przez spółki GI w zakresie prawidłowości lokowania kosztów, rzetelności i zgodności z przepisami prawa;

h)    zapewnia obsługę prawną GI, oraz właścicielski nadzór spółek GI;

i)      nadzoruje sprawozdawczość finansową, w tym skonsolidowaną, współpracuje z obligatoryjnym audytem sprawozdawczości finansowej;

j)      sprawuje nadzór nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatków, innych obciążeń o charakterze publiczno-prawnym (z wyłączeniem zobowiązań wynikających z zatrudniania pracowników);

k)     nadzoruje ceny transakcyjne pomiędzy spółkami GI pod względem ich zgodności z prawem;

l)      odpowiada za wypełnianie obowiązków informacyjnych spółki publicznej, sprawuje nadzór nad relacjami z inwestorami (akcjonariuszami), Giełdą Papierów Wartościowych, Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi uczestnikami rynku publicznego;

m)   nadzoruje działalność GI w obszarze PR i komunikacji wewnętrznej;

n)    nadzoruje proces pozyskiwania i rozliczania pomocy publicznej, z wyłączeniem spełniania warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych;

o)    nadzoruje wdrażanie kapitałowych programów restrukturyzacyjnych w Grupie Impel.

9.     Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Kontrolingu i Administracji, który:

a)    zarządza Pionem, w zakresie: (i) regulacji, (ii) strategii i planowania działań, (iii) nadzoru Pionu, (iv) wsparcia biznesu;

b)    ustala strukturę i obsadę stanowisk dyrektorskich w Pionie;

c)     wyznacza i nadzoruje realizację celów merytorycznych i finansowych Pionu, w tym KPI (poziom efektywności polityki kosztowej, efektywność modeli rozliczeniowych i kontrolingowych);

d)    zarządza kosztami Pionu Administracyjnego. Planuje i nadzoruje wykonanie budżetu, cele menedżerów i zespołów realizujących funkcje kontrolingowo – administracyjne;

e)    odpowiada, kreuje i realizuje polityki rachunkowości zarządczej, zapewniające spółkom GI bieżące analizowanie wyników, wskazywanie trendów krótko i długookresowych, detekcję ryzyka w ramach osiągania założonych celów budżetowych oraz rekomendacje w zakresie niezbędnych działań naprawczych;

f)      zarządza obsługą administracyjną: fakturowaniem, zakupami, logistyką,

g)    nadzoruje rachunkowość ewidencji zdarzeń gospodarczych przez spółki GI w zakresie kontrolingowym, tj. prawidłowości lokowania kosztów, zgodnie z założeniami Polityki  Korporacyjnej i zatwierdzonych, wewnętrznych zasad rachunkowości zarządczej;

h)    zarządza controllingiem w zakresie wyznaczania standardów gromadzenia i weryfikacji danych, raportowania. Ustala, doskonali i nadzoruje dostarczanie informacji zarządczej kierownictwu Grupy Impel oraz zapewnia jej optymalne wykorzystanie;

i)      określa polityki i standardy rozliczeń oraz raportowania dla wszystkich spółek i struktur organizacyjnych GI;

j)      nadzoruje wdrażanie kosztowych programów restrukturyzacyjnych w Grupie Impel.

10.  Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Pracowniczym, który:

a)    zarządza Pionem, w zakresie: (i) regulacji, (ii) strategii i planowania działań, (iii) nadzoru Pionu, (iv) wsparcia biznesu;

b)    ustala strukturę i obsadę stanowisk dyrektorskich w Pionie;

c)     wyznacza i nadzoruje realizację celów merytorycznych i finansowych Pionu, w tym KPI (produktywność, fluktuacja, itd.);

d)    zarządza kosztami Pionu Pracowniczego. Planuje i nadzoruje wykonanie budżetu oraz celów poszczególnych menedżerów i zespołów realizujących funkcje Pionu;

e)    zarządza procesami rekrutacji, obsługi płacowej i kadrowej, systemami ocen okresowych pracowników, rozwojem kompetencji pracowników, karier i programami sukcesji;

f)      zarządza wynagrodzeniami, systemami płacowymi i motywacyjnymi w Grupie Impel;

g)    Zatwierdza systemy płacowe i motywacyjne w porozumieniu z Dyrektorami Zarządzającymi Pionów GI i  Dyrektorami Wykonawczymi OB;

h)    nadzoruje procesy i systemy zarządzania jakością;

i)      zarządza audytem wewnętrznym;

j)      wykonuję funkcję pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w Spółce Impel S.A. Odpowiada i nadzoruje wykonywania tej funkcji w spółkach GI;

k)     pełni nadzór nad spełnianiem warunków zatrudnienia osób niepełnosprawnych, koniecznych do uzyskiwania pomocy publicznej w spółkach GI;

l)      pełni nadzór nad służbami BHP w GI;

m)   nadzoruje obsługę należności publiczno-prawnych zakresie ustawy o podatku PIT i ustawy o ubezpieczeniach społecznych, nadzoruje proces harmonogramowania;

n)    zapewnia obsługę kontroli ZUS i PIP.

11.  Wiceprezes Zarządu – funkcjonalnie Dyrektor Zarządzający Pionem Handlowym, który:

a)    zarządza Pionem, w zakresie: (i) regulacji, (ii) strategii i planowania, (iii) nadzoru wykonawstwa;

b)    ustala strukturę i obsadę stanowisk dyrektorskich w Pionie;

c)     wyznacza i nadzoruje realizację celów merytorycznych i sprzedażowych Pionu, w tym KPI (przychody, marże, WEH, zwrot z kapitału pracującego ROIC nowej sprzedaży, itd.), zakres produktowy i kanały, metody sprzedaży, segmentacje rynku;

d)    wdraża sprzedaż opartą o innowacje produktowe, procesowe. Ustala we współpracy z klientem najbardziej pożądane kierunki zmiany produktów. Dba o generowanie innowacyjnych potrzeb klienta, udostępnia klientowi informacje o technologiach i metodach organizacji pracy, zwłaszcza opartych o aplikacje informatyczne;

e)    zapewnia współpracę pomiędzy Grupami Produktowymi, w  szczególności poprzez sprzedaż pakietową lub zintegrowaną, które zwiększają efektywność handlową Grupy Impel;

f)      zarządza budżetem Pionu Handlowego GI, w tym budżetem zespołów handlowych w poszczególnych strukturach GI. Nadzoruje wykonanie budżetu oraz realizację celów sprzedażowych poszczególnych zespołów;

g)    uczestniczy w opracowaniu i wdrożeniu systemów płacowych i motywacyjnych dla Pionu;

h)    ustala i nadzoruje standardy procesów sprzedaży, optymalizuje stosowane technologie i metody organizacji pracy, zarządza wiedzą w tym zakresie;

i)      ustala i nadzoruje standardy sprzedaży odpisowej na PFRON na kontraktach GI;

j)      ustala standardy raportowania, nadzoruje ich dostarczanie i wykorzystywanie w Pionie;

k)     zarządza relacjami z potencjalnymi i aktualnymi klientami GI ze szczególnym uwzględnieniem Klientów Kluczowych;

l)      zapewnia wsparcie marketingowe dla Pionu sprzedaży i Grup Produktowych, promocję i reklamę, komunikację w obszarze sprzedaży;

m)   prowadzi badania i analizy rynkowe, dba o komunikowanie i wykorzystanie ich wyników;

n)    zarządza markami handlowymi spółek i produktów GI.

12.  Zarząd może ustalać Pełnomocników Zarządu w określonych sprawach.

13.  W przypadku nie powołania w skład Zarządu osoby odpowiedzialnej za Pion, Prezes Zarządu może powierzyć do czasu powołania odpowiedzialnego Członka Zarządu prowadzenie całości lub części spraw, oraz odpowiedzialność za ten Pion innemu Członkowi Zarządu Spółki, w tym sobie.

 

 

 

IV. Tryb pracy Zarządu

 

§ 8

1.     Członkowie Zarządu uprawnieni i zobowiązani są do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania.

2.     Prowadzenie spraw Spółki realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w ramach posiedzeń Zarządu.

3.     Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez Prezesa Zarządu lub wskazanego Członka Zarządu.

4.     Prezes Zarządu jest uprawniony do określenia zasad porządkowych działalności Zarządu w formie wytycznych, które obowiązują wszystkich Członków Zarządu.

5.     Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

6.     Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu może zwołać posiedzenie dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki. Członek Zarządu wnioskujący o zwołanie posiedzenia powinien łącznie z wnioskiem przedłożyć projekt porządku obrad.

 

§ 9

1.     Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków Zarządu, przy czym konieczne jest uprzednie zawiadomienie wszystkich Członków Zarządu o planowanym posiedzeniu.

2.     Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, w razie równości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.

3.     Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu i brać udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos poprzez podpisanie w ciągu 7 dni od daty głosowania, protokołu z posiedzenia Zarządu i głosowanej uchwały.

4.     Członek Zarządu jest zobowiązany do bieżącego kontrolowania przebiegu wykonywania uchwał Zarządu i zgłaszania uwag drogą służbową.

 

§ 10

W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu, osobą zastępującą jest wskazany przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu.

 

§ 11

1.     Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

2.     Protokół podpisują wszyscy obecni na zaprotokołowanym posiedzeniu Członkowie Zarządu i protokolant.

3.     Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:

a)    numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,

b)    listę obecnych na posiedzeniu,

c)     porządek obrad,

d)    zwięzłe streszczenie omawianej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,

e)    stwierdzenie powzięcia uchwały oraz pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika,

f)      liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,

g)    terminy i sposób wykonania poszczególnych uchwał oraz wskazanie Członków Zarządu odpowiedzialnych za ich wykonanie,

h)    odrębne zdania członków Zarządu.

4.     Odpowiedzialnym za obsługę Zarządu i posiedzeń Zarządu, w tym za protokołowanie oraz prowadzenie rejestru protokołów i podjętych uchwał jest Dyrektor wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

 

 

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 12

1.     W sporach między Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2.     Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

3.     W przypadku odwołania Członka Zarządu, ma on obowiązek przekazać prowadzone przez siebie sprawy innemu Członkowi Zarządu wskazanemu przez Prezesa Zarządu, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.

 

§ 13

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.