Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Spełniając obowiązki wynikające z Art. 90 i pkt 1 Ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, poniżej zamieszczamy informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi.

 

Informacja o istotnej transakcji zawartej pomiędzy spółkami zależnymi od Impel S.A.