Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Wniosek akcjonariuszy o zwołanie NWZ z dnia 11 lutego 2009 r.


W dniu 11 lutego 2009 roku wpłynął do Spółki wniosek Pana Grzegorza Dzika i Pana Józefa Biegaja, w którym na podstawie art. 400 §1 k.s.h., jako akcjonariusze Impel S.A. reprezentujący ponad 1/10 kapitału zakładowego Spółki, zażądali:

  1. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impel S.A. w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego wniosku, oraz
  2. zamieszczenia w porządku obrad ww. Zgromadzenia kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od jej akcjonariuszy akcji własnych w celu umorzenia, przy czym łączna cena nabycia akcji własnych przez Spółkę, powiększona o koszty ich nabycia, nie powinna być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego z kwoty, która zgodnie z art. 348 .§1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału