Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

   2019 2018 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży

2 178 051

2 140 914

2 214 538 2 026 938 1 850 565
Dotacje 33 928 31 561 41 392 39 691 40 752
EBITDA 120 588 93 198 88 040 94 184 100 591
EBIT 49 154 44 303 36 645 41 916 48 057
Zysk (strata) brutto 27 642 29 543 21 120 26 817 33 349
Zysk (strata) netto  17 280 16 264 13 714 24 712 24 712
Przepływy netto 7 938 32 611 7 998 - 3 315 20 852
Przepływy netto z działalności operacyjnej 101 717 61 938 86 784 28 454 68 979
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -25 164 -13 152 -26 120 -26 350 -24 125
Przepływy netto z działalności finansowej -68 615 -16 175 -52 666 -5 419 -24 002
Aktywa razem 1 125 812 1 010 13 1 005 985 978 292 894 795
Zobowiązania długoterminowe 97 983 63 950 70 972 71 497 77 458
Zobowiązania krótkoterminowe 672 296 606 900 602 488 588 210 502 648
Kapitał własny 355 533 339 289 332 525 318 585 314 689
Kapitał akcyjny Impel S.A. 64 326 64 326 64 326 64 326 64 326
Liczba akcji (tys. szt.) 12 865 12 865 12 865 12 865 12 865
Wartość księgowa na jedną akcję  25,89 25,55 24,57 23,53 23,02
Zysk (strata) na jedną akcję  1,06 1,03 0,75 1,56 1,78

Kwoty w tabeli wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej