Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

  2020 2019 2018 2017 2016
Przychody ze sprzedaży 2 218 149 2 178 051 2 140 914 2 214 538 2 026 938
Dotacje 51 071 33 928 31 561 41 392 39 691
EBITDA 125 249 120 588 93 198 88 040 94 184
EBIT 50 186 49 154 44 303 36 645 41 916
Zysk (strata) brutto 34 468       27 642       29 543 21 120 26 817
Zysk (strata) netto  21 328       17 280       16 264 13 714 24 712
Przepływy netto 212 7 938 32 611 7 998 -3 315
Przepływy netto z działalności operacyjnej 136 954 101 717 61 938 86 784 28 454
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -8 352 -25 164 -13 152 -26 120 -26 350
Przepływy netto z działalności finansowej -128 390 -68 615 -16 175 -52 666 -5 419
Aktywa razem 1 062 197 1 125 812 1 010 139 1 005 985 978 292
Zobowiązania długoterminowe 83 051 97 983 63 950 70 972 71 497
Zobowiązania krótkoterminowe 605 921 672 296 606 900 602 488 588 210
Kapitał własny 373 225 355 533 339 289 332 525 318 585
Kapitał akcyjny Impel S.A. 64 326 64 326 64 326 64 326 64 326
Liczba akcji (tys. szt.) 12 865 12 865 12 865 12 865 12 865
Wartość księgowa na jedną akcję  27,19 25,89 25,55 24,57 23,53
Zysk (strata) na jedną akcję  1,39 1,06 1,03 0,75 1,56

Kwoty w tabeli wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej