Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

ZWZ z dnia 19 maja 2008 r.


Szanowni Akcjonariusze Impel S.A.,


Zapraszamy Państwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impel S.A., które odbędzie się w dniu 19 maja 2008 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.
Porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowościi zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki , z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu Zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny swojej pracy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2007 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2007 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 17. Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 18. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Projekty uchwał na ZWZ przedstawiają się następująco. Powyższe projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. W przypadku projektów uchwał o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym swoje funkcje w 2007 roku oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wstrzymała się od głosu.
Porządek obrad ZWZ Impel S.A. przewiduje m.in.:

 1. zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany ilości Członków Rady Nadzorczej – proponuje się zastąpienie pięcioosobowej Rady, Radę liczącą od sześciu do dziewięciu Członków, ze względu na istniejące obecnie zagrożenie zablokowania pracy Rady w wyniku rezygnacji jednego z jej Członków,
 2. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - w związku z rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Impel S.A., złożoną w dniu 20 marca 2008 roku, przez Pana Sylwestra Cacka oraz zgodnie ze Statutem Spółki (§ 16 pkt.1), skład Rady Nadzorczej wymaga uzupełnienia o jedną osobę, która zostanie powołana przez najbliższe ZWZ Spółki.


Spółka informuje, iż otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Pana Grzegorz Dzika o zgłoszeniu na ZWZ Impel S.A. kandydatury Pana Piotra Urbańczyka do objęcia stanowiska Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
Pan Piotr Urbańczyk jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie studiował na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Ukończył kurs z zakresu Zarządzania bankiem w Graduate School of Banking w Colorado oraz kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, a także odbył liczne szkolenia m.in. z zakresu zasad organizacji obrotu amerykańskimi rządowymi papierami wartościowymi, finansów, marketingu, pracy dealera dewizowego oraz Zarządzania personelem. Ponadto, odbył praktykę w zakresie Zarządzania oddziałem banku komercyjnego w Bank One in Boulder w Colorado.
Pan Piotr Urbańczyk od 2002 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu w Dominet Banku S.A., kierując Pionem Finansowym Banku. Swoją karierę zawodową w bankowości rozpoczął w 1992 roku w Banku Zachodnim S.A., gdzie przez cztery ostatnie lata pracy pełnił funkcję dyrektora Departamentu Skarbu. W latach 1998 - 2000 był członkiem Zarządu Lukas Banku S.A. Na przełomie lat 2000 i 2001 był związany z firmą Incom S.A. działającą w branży informatycznej. Od 2001 roku zatrudniony był w Cuprum Banku, gdzie początkowo piastował funkcję pełnomocnika Zarządu ds. skarbu, zaś później wiceprezesa Zarządu. Pan Piotr Urbańczyk wyraził zgodę na zgłoszenie jego kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A. Jako kandydat niezależny złożył oświadczenie o spełnieniu kryteriów przewidzianych w:

 • §16 ust.4 Statutu Spółki,
 • Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonwczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE).