Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

ZWZ z dnia 23 czerwca 2012 r.


Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 21 maja 2012 roku zwołał na dzień 23 czerwca 2012 roku, godz. 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.


Szczegółowe informacje:

W dniu 20 czerwca 2012 roku Zarząd Impel S.A. otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Grzegorza Dzika zgłoszenie kandydatur:

  1. Pana Krzysztofa Obłoja,
  2. Pana Andrzeja Malinowskiego,
  3. Pana Piotra Pawłowskiego,
  4. Pana Piotra Urbańczyka,
  5. Pana Jakuba Dzika.

na Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w związku z pkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2012 roku.


Wszyscy ww. kandydaci pełnili funkcje Członków Rady Nadzorczej Impel S.A. VIII kadencji.
Załączniki:

1. Życiorysy kandydatów
2. Projekty uchwał do pkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.

Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zgromadzenia. Pełna treść podjętych uchwał została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 12/2012 z dnia 23 czerwca 2012 roku.