Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

ZWZ z dnia 29 czerwca 2009r.


Szanowni Akcjonariusze Impel S.A.,
Zapraszamy Państwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impel S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2009 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.


Porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

 • Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
 • Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
 • Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 • Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny swojej pracy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2008 rok.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2008 roku.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.
 • Podjecie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 • Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Projekty uchwał na ZWZ przedstawiają się następująco:
Raport bieżący nr 33/2009 z dnia 10.06.2009 r.
Zarząd Impel S.A. informuje, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Impel S.A. zgłoszono następujące kandydatury do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

 

Krzysztof Obłój – Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Programu Executive MBA, wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, slovenskiej International Management Development Center. Współpracował z PKN Orlen S.A., GSK, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, Lasy Państwowe, PZU S.A. Posiada doświadczenie w pracach organów nadzorczych spółek kapitałowych tj. Prochem S.A., Eurobank S.A., Pollena Eva S.A., Polmos Lublin S.A. Ukończył Wyższą Szkołę Planowania i Statystyki w Warszawie następnie uzyskał stopień doktora teorii organizacji i zarządzania UW. W 1996 roku uzyskał stopień profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim. Kandydat zgłoszony przez głównych akcjonariuszy Impel S.A. Powołanie dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.


Andrzej Malinowski – Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
Od 2001 roku Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, I wiceprezydent Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Publicznych CEEP. W latach 1993 - 1997 poseł na Sejm. Były doradca ministra w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, następnie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.
Kandydat zgłoszony przez głównych akcjonariuszy Impel S.A. Powołanie dotychczasowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.


Piotr Pawłowski - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Redaktor Naczelny magazynu „Integracja” oraz portalu www.niepelnosprawni.pl. Członek Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Rady Fundacji Integralia, Zarządu Fundacji ASHOKA, Rady Programowej przy Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Stowarzyszenia Innowatorów. Otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,. nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego, Nagrodę Totus, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. Wacława Szuberta przyznany przez Państwową Akademię Nauk, Nagrodę Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej za działalność humanitarną. Z wykształcenia pedagog i filozof. Kandydat zgłoszony przez głównych akcjonariuszy Impel S.A. Powołanie dotychczasowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.


Piotr Urbańczyk - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
Od maja 2009 roku wiceprezes zarządu Meritum Banku ICB S.A. W latach 2002 – 2009 wiceprezes zarządu Dominet Banku S.A. W oby bankach odpowiedzialny za Pion Finansowy. Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w 1992 roku w Banku Zachodnim S.A., gdzie m.in. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Skarbu. W latach 1998 - 2000 członek zarządu Lukas Banku S.A. Na przełomie 2000 i 2001 roku związany z firmą Incom S.A. z branży informatycznej. Od 2001 roku w Cuprum Banku, gdzie początkowo piastował funkcję pełnomocnika zarządu ds. skarbu, zaś później wiceprezesa zarządu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukończył kurs z zakresu zarządzania bankiem w Graduate School of Banking w Colorado oraz kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, a także odbył liczne szkolenia m.in. z zakresu zasad organizacji obrotu amerykańskimi rządowymi papierami wartościowymi, finansów, marketingu, pracy dealera dewizowego oraz zarządzania personelem. Ponadto odbył praktykę w zakresie zarządzania oddziałem banku komercyjnego w Bank One in Boulder w Colorado. Kandydat zgłoszony przez głównych akcjonariuszy Impel S.A. Powołanie dotychczasowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

 

Jakub Dzik - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
Od stycznia 2009 roku zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Impel S.A. Od października 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Mobile Technology Sp. z o.o. W latach 2007-2009 był zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej Jerzy Dereń. Absolwent studiów prawa, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kandydat zgłoszony przez głównych akcjonariuszy Impel S.A. Pan Jakub Dzik będzie reprezentować stanowisko dominujących udziałowców w Radzie Nadzorczej Spółki.


Uchwały podjęte przez ZWZ Impel S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A. w dniu 29 czerwca 2009 roku rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad.
Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.


Pełna treść podjętych uchwał zamieszczona zostaje w raporcie bieżącym: