Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

ZWZ z dnia 29.06.2013 r.


Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołał na dzień 29 czerwca 2013 roku na godz. 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Ślężnej 118.
 

Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
W dniu 27 czerwca 2013 roku Impel S.A. otrzymała od PrajJa Limited, jako akcjonariusza Spółki posiadającego 4 890 907 akcji reprezentujących 38,02% kapitału zakładowego Impel S.A. i uprawniających do 43,33% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu zgłoszenie kandydatury Pana Edwarda Laufera na Członka Rady Nadzorczej Spółki.


W uzasadnieniu kandydatury Pana Edwarda Laufera podano, iż Jego wykształcenie i doświadczenie zawodowe zapewni należyte wykonywanie obowiązków i zadań powierzanych Radzie Nadzorczej oraz stosowne wsparcie Zarządu w jego działalności.
Edward Laufer jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania wartością firmy w SGH w Warszawie oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na kierunku finanse i bankowość. Posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji, restrukturyzacji i finansowania podmiotów i grup gospodarczych. W latach 90. był m.in. dyrektorem Agencji Przekształceń Własnościowych w Wałbrzychu oraz dyrektorem jednego z oddziałów Invest Banku S.A. W ramach własnej działalności gospodarczej w latach 1993 -1999 doradzał podmiotom gospodarczym w zakresie organizacji i prowadzenia działalności, restrukturyzacji, opracowywania biznesplanów, pozyskiwania kapitału i finansowania rozwoju. Przeprowadzał wyceny spółek i weryfikacje wycen, wspierał spółki przy negocjacjach przy restrukturyzacjach, przekształceniach i fuzjach. Od 1999 roku związany z Grupą Impel, zajmował kolejno stanowiska: Dyrektora Biura Zarządu, Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego, Dyrektora Ekonomicznego, Dyrektora Ekonomiczno-Administracyjnego oraz od 2000 roku do 2007 roku pełnił funkcję Członka Zarządu. W okresie pracy w Impel S.A. zorganizował nadzór właścicielski dla wielospółkowej organizacji, współdziałał w przeprowadzeniu reorganizacji Grupy Impel, współuczestniczył w przygotowaniu i wprowadzeniu akcji spółki Impel S.A. na GPW. Współuczestniczył w procesach negocjacji zakupu i sprzedaży spółek, prowadził nadzór nad zapewnieniem finansowania spółek Grupy Impel, kierował procesem wydzielenia Impel Cleaning Sp. z o.o. z Impel S.A., nadzorował przeprowadzenie szeregu procesów centralizacji funkcji w Grupie Impel (finansowych, księgowych, administracyjnych, zakupowych, obsługi prawnej). Od 1 lipca 2007 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Vantage Development SA.

 

Szczegółowe informacje: